ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑ∆Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Στις 22 Ιανουαρίου 2014 λάβαµε ερώτηση από την παράταξη «Αττική Συνεργασία – Όχι στο Μνηµόνιο» που σχετίζεται µε την ολοκλήρωση του Ανταγωνιστικού ∆ιαλόγου για τη µονάδα Επεξεργασίας Απορριµµάτων του Γραµµατικού.
Σήµερα, µια µέρα µετά, 23/1, εισάγουµε το θέµα προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής για να απαντήσουµε και να ενηµερώσουµε ολόκληρο το Σώµα.
Πριν περάσω στο κυρίως µέρος της απάντησής µου, θέλω να υπενθυµίσω ότι σε αυτήν εδώ την αίθουσα έχουµε συζητήσει εξαντλητικά και θα συνεχίσουµε να συζητάµε, για όσο χρειαστεί, τα θέµατα, τόσο των στερεών, όσο και των υγρών αποβλήτων.
Έλλειµµα δηµοκρατίας και διαλόγου όχι µόνο δεν έχει υπάρξει, αλλά αντίθετα, όταν έχουµε τόσο σοβαρά θέµατα, οι συνεδριάσεις µας είναι πολύωρες, προκειµένου να κατατεθεί και να ακουστεί κάθε άποψη και γνώµη.
Να σας θυµίσω καταρχήν λίγα πράγµατα για το έργο.
Εντάσσεται στο πλαίσιο του Περιφερειακού Σχεδιασµού ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων (ΠΕ.Σ.∆.Α.) Αττικής, που είναι νόµος του κράτους από το 2003.και έχει επικαιροποιηθεί µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Αττικής το 2006.
Χωροθετείται στην ΟΕ∆Α Γραµµατικού. Τη µία από τις δύο εγκαταστάσεις που για πρώτη φορά δηµιουργούνται εκτός ∆υτικής Αττικής. Η άλλη είναι στην Κερατέα.
Η συνολική ετήσια δυναµικότητα της Μονάδας ανέρχεται κατά µέγιστο σε 127.500 τόνους αστικών στερεών αποβλήτων.
Ποια ήταν η διαδροµή του έργου µέχρι σήµερα : 
25/10/2012: Εκδίδεται απόφαση της ∆ιυπουργικής Επιτροπής Σ∆ΙΤ για ένταξη του έργου στις διατάξεις του νόµου 3389/2005. 

19/11/2012: Λαµβάνει απόφαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Ε∆ΣΝΑ για έγκριση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Α΄ Φάσης του ∆ιαγωνισµού

22/01/13: ∆ιεξάγεται στα γραφεία του Ε∆ΣΝΑ η Α’ Φάση του δηµόσιου διεθνούς ∆ιαγωνισµού µε τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου. Στο διαγωνισµό συµµετέχουν 8 ενώσεις εταιρειών και
προσώπων.

29/04/2013: Εκδίδεται η απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε∆ΣΝΑ, µε την οποία εγκρίνεται το πρακτικό της Α’ Φάσης

17/09/2013: Εκδίδεται απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε∆ΣΝΑ για συµµόρφωση µε τις Αποφάσεις του ∆’ Τµήµατος της Επιτροπής Αναστολών του Συµβουλίου της Επικρατείας. Αυτό συνέβη διότι εν τω µεταξύ οι εταιρείες είχαν προσφύγει η µία έναντι της άλλης.

24/09/2013 : Έναρξη Β’ φάσης – Έγκριση Πρόσκλησης Συµµετοχής σε ∆ιάλογο (Στάδιο Β.Ι.) µε απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε∆ΣΝΑ

Και τη ∆ευτέρα 20 Ιανουαρίου 2014 είχαµε την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, µε την οποία κηρύχθηκε το πέρας του ∆ιαλόγου και η Λήξη του Σταδίου Β.Ι.
Να διευκρινίσουµε λίγο τι είναι ο Ανταγωνιστικός ∆ιάλογος :

« Ανταγωνιστικός ∆ιάλογος » είναι η διαδικασία στην οποία η αναθέτουσα αρχή διεξάγει διάλογο µε τους υποψηφίους που έχουν γίνει δεκτοί για να βρεθούν µία ή περισσότερες λύσεις που θα µπορούσαν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της. Η διαδικασία αυτή ακολουθείται σε σύνθετα και πολύπλοκα έργα όπως στην περίπτωσή µας.

Η χρήση του Ανταγωνιστικού ∆ιαλόγου προβλέπεται ρητά στην Οδηγία 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών.
Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, σύµφωνα µε µελέτη του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, έως το 2009 έχουν προκηρυχθεί περισσότεροι από 3000 διαγωνισµοί µε την διαδικασία του Ανταγωνιστικού ∆ιαλόγου, τόσο σε έργα Σ∆ΙΤ όσο και σε άλλα σύνθετα έργα.
Στην Μεγάλη Βρετανία και την Γαλλία έχουν προκηρυχθεί σε κάθε µία χώρα, περισσότεροι από 100 διαγωνισµοί Σ∆ΙΤ µε την διαδικασία του Ανταγωνιστικού ∆ιαλόγου. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η επιλογή του Ανταγωνιστικού ∆ιαλόγου έχει ευρεία εφαρµογή στην Ευρώπη, ειδικά για έργα Σ∆ΙΤ.
Στην χώρα µας η διαδικασία αυτή δεν είναι διαδεδοµένη και για τον λόγο αυτό είναι άγνωστη στους περισσότερους. Και η κριτική που ασκήθηκε πολλές φορές σε βάρος µας, οφειλόταν σε αυτόν ακριβώς τον λόγο, την άγνοια.
Για τη συµµετοχή στον Ανταγωνιστικό ∆ιάλογο του συγκεκριµένου έργου είχαν οριστεί µε απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε∆ΣΝΑ : δύο υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής µε τους αναπληρωτές τους, δύο υπάλληλοι του Ε∆ΣΝΑ µε τους αναπληρωτές τους και ένας
υπάλληλος της Ειδικής Γραµµατείας Σ∆ΙΤ µε τον αναπληρωτή του.

Η συµµετοχή µέλους από την Ειδική Γραµµατεία Σ∆ΙΤ προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3389/2005 περί Σ∆ΙΤ.
Τα µέλη της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαλόγου συνεπικουρούσαν τεχνικοί και νοµικοί σύµβουλοι που είχαν αναδειχθεί µέσα από διαδικασίες της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής, χωρίς δηλαδή πρόσθετη επιβάρυνση του Ε∆ΣΝΑ.
Ο ∆ιάλογος χωρίστηκε σε δύο µέρη : Στον 1ο κύκλο όπου είχαµε :

Την Προπαρασκευή του διαλόγου

Υποβολή παρατηρήσεων από τις εταιρείες

Αποστολή οριστικού καταλόγου Θεµατικών Κύκλου ∆ιαλόγου

Συνεδρίες διαλόγου µε κάθε εταιρεία

Κατάθεση από τις εταιρείες Παραδοτέων Κύκλου ∆ιαλόγου

Τι συζητήθηκε κατά τη διάρκεια του Ανταγωνιστικού ∆ιαλόγου.

Η παρουσίαση της προσέγγισης του έργου από κάθε εταιρεία

Η κατανοµή ευθύνης – κινδύνου µεταξύ Αναθέτουσας Αρχής και
Ιδιωτικού Φορέα Σύµπραξης

Οι υποδοµές

Θέµατα επιλογής τεχνολογιών

Ποσότητα και Σύνθεση των Συµβατικών Αποβλήτων

Θέµατα Μη Συµβατικών Αποβλήτων


Προδιαγραφές – αξιοποίηση ∆ευτερογενών Προϊόντων των Μονάδων
Επεξεργασίας Απορριµµάτων

Η Περίοδος κατασκευής και λειτουργίας

Η Χρηµατοδότηση του έργου

Ο Μηχανισµός Πληρωµών

Και διάφοροι άλλοι Όροι της Σύµβασης Σύµπραξης
Ακολούθησε ο 2ος κύκλος ∆ιαλόγου στον οποίο :

Εστάλη στις εταιρείες σχέδιο Σύµβασης Σύµπραξης µε παραρτήµατα,
για απόψεις και σχολιασµό

Το σχέδιο δεν ήταν δεσµευτικό για την Αναθέτουσα Αρχή. Συντάχθηκε και χρησιµεύει αποκλειστικά και µόνο για τους σκοπούς και τις ανάγκες του ∆ιαλόγου.

Στη συνέχεια οι εταιρείες υπέβαλαν παρατηρήσεις και ακολούθησε η σύνταξη πρακτικού από την αρµόδια Επιτροπή.
Κατά τη διάρκεια του ∆ιαλόγου λειτούργησε, σύµφωνα µε την προκήρυξη, γραφείο δεδοµένων (Data Room) στο οποίο είχαν πρόσβαση όλες οι εταιρείες.
Στο σηµείο αυτό καινοτοµήσαµε αφού αντί για φυσικό, διαµορφώσαµε διαδικτυακό χώρο, στην ιστοσελίδα του Συνδέσµου.
Τι ακολουθεί µετά το στάδιο Β.Ι.:

Θα σταλεί επιστολή στους ∆ιαγωνιζόµενους, για παραλαβή της Πρόσκλησης Υποβολής ∆εσµευτικής Προσφοράς.

Θα διανεµηθεί στους ∆ιαγωνιζόµενους το Σχέδιο Σύµβασης Σύµπραξης, όπως θα διαµορφωθεί µετά τη Φάση Β.Ι.

Η ανάθεση της σύµβασης θα γίνει µε βάση την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη Προσφορά.
Βασικό κριτήριο επιλογής του αναδόχου θα είναι το χαµηλότερο τέλος χρήσης που θα κληθεί να καταβάλλει ο δηµότης, παράλληλα µε την επίτευξη όλων των περιβαλλοντικών στόχων

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Σας παρέθεσα αναλυτικά τη διαδικασία, βήµα βήµα, όπως ακολουθήθηκε µέχρι σήµερα και τα στάδια που ακολουθούν.
Σήµερα, βρισκόµαστε ακριβώς στην προετοιµασία για να περάσουµε στο στάδιο Β.ΙΙ, δηλαδή συντάσσεται το σχέδιο Σύµβασης Σύµπραξης και η Πρόσκληση για την Υποβολή ∆εσµευτικής
Προσφοράς.
Όπως µέχρι σήµερα, όλες µας οι ενέργειες έγιναν στο φως της δηµοσιότητας, µε απόλυτη διαφάνεια, έτσι θα πορευτούµε και στο µέλλον.
Εµείς θέλω να επαναλάβω, δεν έχουµε να κρύψουµε τίποτα και από κανέναν και δεν χρωστάµε σε κανέναν.
Μας ανέθεσαν δια νόµου τη διοίκηση ενός φορέα, του Ε∆ΣΝΑ, και τη διαχείριση ενός τοµέα µε τεράστια προβλήµατα, παθογένειες και στρεβλώσεις, στον οποίο µέχρι πρότινος δεν είχαµε ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ.
Μέσα σε µικρό χρονικό διάστηµα αντιστρέψαµε την κατάσταση ολοκληρωτικά.
Ο Σύνδεσµος όχι µόνο στάθηκε στα πόδια του, αλλά έγινε αθλητής, δηµοπρατώντας µεγάλα έργα όπως τα Σ∆ΙΤ και οι αποκαταστάσεις των ΧΑ∆Α.
Και όλα αυτά χωρίς καµία οικονοµική υποστήριξη και µε τις εισφορές των ∆ήµων της Αττικής να βαίνουν χρόνο µε τον χρόνο µειούµενες.
Λύσαµε τα περισσότερα προβλήµατα.
Το µεγαλύτερο όµως πρόβληµα για το οποίο δεν έχουµε ακούσει ποτέ και από κανέναν σε αυτήν εδώ την αίθουσα έναν λόγο, είναι τα εµπόδια που µας βάζει η Κεντρική ∆ιοίκηση.
Ζητήσαµε το αυτονόητο, να ενταχθούµε στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ώστε να ρυθµιστούν τα χρέη του Ε∆ΣΝΑ του παρελθόντος, όπως κάνουν όλοι οι ΟΤΑ της χώρας. Πήραµε πολλές διαβεβαιώσεις στην πράξη όµως τίποτα.
Χτυπήσαµε το καµπανάκι του κινδύνου για τις απαλλοτριώσεις που κήρυξε το κράτος προ εξαετίας στη Φυλή και έκτοτε έµειναν στα συρτάρια και αραχνιάζουν. Ανταπόκριση καµία.
Όµως η καθηµερινή διαχείριση προχωρά, το ίδιο και ο σχεδιασµός. Τα χρήµατα για τις απαλλοτριώσεις ξεπερνούν τα 140 εκ. €, ενώ οι δικαιούχοι άρχισαν τις αγωγές ζητώντας πολλαπλάσια.
Ποιος θα πληρώσει αυτά τα λεφτά;
Για πόσο καιρό η Κεντρική ∆ιοίκηση θα κρύβεται πίσω από το δάχτυλό της;
Για πόσο καιρό θα κάνει στη διαχείριση των απορριµµάτων τα ίδια εγκληµατικά λάθη;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Από αυτήν εδώ την αίθουσα δεν πρόκειται να λείψει όσο είµαστε επικεφαλής ούτε ο διάλογος, ούτε η ενηµέρωση, ούτε η διαβούλευση.
Γι ‘ αυτό να είστε σίγουροι.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

 

Categories