Σαρωνικός Δημ.Συμβούλιο 26/4. θεματα 1-8

1. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Σαρωνικού έτους 2014
2. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σ
3. Λήψη απόφασης περί ρύθμισης του τέλους κοινόχρηστων χώρων αρωνικού (ΚΕΔΣΑ) έτους 2014
4.Λήψη απόφασης για την παροχή εξασφαλίσεων υπέρ της Τράπεζας
5. Λήψη απόφασης περί παραστατικών που αφορούν προηγούμενη χρήση
6. Λήψη απόφασης περί εξόφλησης τιμολογίων ύδρευσης Ελληνικής Αστυνομίας
7. Έγκριση διενέργειας προμηθειών έτους 2014
8. Έγκριση γενομένων δαπανών.

Categories