ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Σας προσκαλώ στη Συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, η οποία θα γίνει στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα Καλυβίων, την 14η του µήνα ΙΟΥΛΙΟΥ του έτους 2014, ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 09.00 µε τα ακόλουθα
θέµατα ηµερήσιας διάταξης:
1. Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσης έτους 2013.
2. Προέλεγχος απολογισµού οικονοµικού έτους 2013.
3. Ψήφιση πιστώσεων στους αντίστοιχους Κ.Α. τιµολογίων µηνός Ιουνίου 2014.
4. Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έκδοσης σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής για την
αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής του ∆ήµου Σαρωνικού.
5. Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έκδοσης σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής για την
αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Κουβαρά.
6. Ψήφιση πίστωσης για την αµοιβή δικαστικού επιµελητή (Πλεξίδα Ελένη, υπόθεση ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ).
7. Ψήφιση πίστωσης για την αµοιβή δικαστικού επιµελητή (Καραγεωργίου Κατερίνα, υπόθεση ΜΑΚΝΑΜ ΑΝ.
ΤΟΥΡ. ΕΚ∆ΟΤ. ΤΕΧΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ).
8. Έγκριση της αριθ. 137/14 απόφασης ∆ηµάρχου περί «Ορισµού πληρεξουσίου δικηγόρου του ∆ήµου» και
ψήφιση πίστωσης για την αµοιβή του (ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, υπόθεση
ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ στο Σ.τ.Ε.).
9. Ψήφιση πίστωσης για την αµοιβή πληρεξουσίου δικηγόρου του ∆ήµου (υπόθεση ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΤΖΙΒΙΛΟΓΛΟΥ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ).
10. Ανάκληση της υπ’ αριθµ. 200/2014 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής περί «τοποθέτησης και
προµήθειας συστήµατος αντιεµπλοκής κατά την πέδηση (ΣΑΠ) σε φορτηγά οχήµατα».
11. Έγκριση της 1ης και τελικής εντολής πληρωµής για το έργο «Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυµάτων των εξής οικισµών του ∆ήµου Σαρωνικού: Αναβύσσου,
Σαρωνίδας, Π.Φώκαιας και των περιοχών της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καλυβίων που δεν εξυπηρετούνται από
το ΚΕΛ Μαρκοπούλου».
12. Ψήφιση πίστωσης για την «προµήθεια δεξαµενών αποθήκευσης νερού για υδροδότηση περιοχών ∆ήµου
Σαρωνικού».
13. Έγκριση αιτήσεων οφειλετών του ∆ήµου «περί υπαγωγής τους στη ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών (αρθ.
57 Ν. 4257/14)».
14. Έγκριση της αριθ. 232/14 απόφασης ∆ηµάρχου περί «Συµµετοχής υπαλλήλων σε σεµινάριο» και ψήφιση της
σχετικής πίστωσης.
15. Έγκριση συµµετοχής υπαλλήλων σε σεµινάριο και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
16. Ορισµός µελών επιτροπής διαγωνισµού για το έργο: “Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων ∆ήµου
Σαρωνικού”.
17. Ορισµός µελών επιτροπής διαγωνισµού για το έργο: “∆ιαµόρφωση Κοινοχρήστου Χώρου στο Ο.Τ. 140 του
ρυµοτοµικού σχεδίου πόλεως Καλυβίων”.
18. Ορισµός µελών επιτροπής διαγωνισµού για το έργο: “Ανακατασκευή πεζοδροµίων επί της Λ. Αθηνών από
∆. Πέτρου έως Α. Παππά πόλεως Καλυβίων”.

Καλύβια, 08/07/2014
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Categories