ΔΥΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 16/7

ΠΡΟΣ
Το ∆ηµοτικό Σύµβουλο

………………………………………………………………
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλώ σε ειδική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία θα γίνει στο
∆ηµοτικό κατάστηµα την 16η Ιουλίου του έτους 2014, ηµέρα TETAΡΤΗ και ώρα
18:00 µε τα ακόλουθα θέµατα ηµερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Απολογισµού ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2013.
Εισηγητής: Ταµειακή Υπηρεσία

2. Έγκριση Ισολογισµού ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2013.
Εισηγητής: Ορκωτός Λογιστής – Χονδρού Μαρία

Καλύβια 10-7-2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία θα γίνει στο ∆ηµοτικό
κατάστηµα την 16η
Ιουλίου του έτους 2014, ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00 µε τα
ακόλουθα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή χρηµατοδότησης ποσού 54.400,00€ από το ΥΠΕΣ της κατανοµής ΚΑΠ
(ΣΑΤΑ) έτους 2014 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων αρµοδιότητας
∆ήµου Σαρωνικού και ψήφιση σχετικών πιστώσεων.
Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών.
2. Αποδοχή χρηµατοδότησης ποσού 65.691,23€ (από πιστώσεις του Π∆Ε) από τις
κτιριακές υποδοµές Α.Ε. (πρώην ΟΣΚ Α.Ε.) για το έργο «Κατασκευή 2ου 12θέσιου
∆ηµοτικού και 2ου Νηπιαγωγείου (περιοχή Βλάχικα)Αναβύσσου» και ορισµός
νοµίµου εκπροσώπου και διαχειριστή του ∆ήµου σχετικά µε το έργο».
Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών.
3. Ενηµέρωση και λήψη απόφασης σχετικά µε τη διαχείριση της παραλίας των Αλυκών
Αναβύσσου του ∆ήµου Σαρωνικού.
Εισηγητής: ∆ήµαρχος
4. Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2014.
Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών.
5. Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ΝΠ∆∆ «Αριστόδικος»∆ήµου Σαρωνικού έτους 2014.
Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠ∆∆
6. Λήψη απόφασης περί διαγραφής παραστατικών από την οικονοµική διαχείριση λόγω
αίτησης του προµηθευτή Τζελέπη Ηλία.
Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών.
7. Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσών από χρηµατικούς καταλόγους ύδρευσης
λόγω λάθους (υπαιτιότητα της υπηρεσίας).
Εισηγητής: Υπηρεσία Ύδρευσης
8. Λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης χρηµατοδότησης εκκρεµών λογαριασµών
πολεοδοµικών µελετών του ∆ήµου Σαρωνικού από το Πράσινο Ταµείο (Υ.ΠΕ.ΚΑ)
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία
Καλύβια 10-7-2014
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ

 

Categories