ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 16/7. ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΣΥΖΉΤΗΣΗ

Η ΣΥΖΉΤΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΤΗΣ 16/7/14

 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ


 

ΚΑΝΤΙΝΑ ΠΕΥΚΟ (Παρέμβαση εκπροσώπου Καντίνας)


 

ΘΕΜΑΤΑ  1-2

Θέμα 1. Αποδοχή χρηµατοδότησης ποσού 54.400,00€ από το ΥΠΕΣ της κατανοµής ΚΑΠ (ΣΑΤΑ) έτους 2014 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων

θέμα 2. Αποδοχή χρηµατοδότησης ποσού 65.691,23€ (από πιστώσεις του Π∆Ε) από τιςκτιριακές υποδοµές Α.Ε. (πρώην ΟΣΚ Α.Ε.) για το έργο «Κατασκευή 2ου 12θέσιου
∆ηµοτικού και 2ου Νηπιαγωγείου (περιοχή Βλάχικα) Αναβύσσου


 

ΘΕΜΑ 3 . ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΛΥΚΩΝ

θεμα 3. Ενηµέρωση και λήψη απόφασης σχετικά µε τη διαχείριση της παραλίας των Αλυκών Αναβύσσου του ∆ήµου Σαρωνικού.


 

ΘΕΜΑΤΑ  4-8

4. Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2014.

5. Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ΝΠ∆∆ «Αριστόδικος»∆ήµου Σαρωνικού έτους 2014.

6. Λήψη απόφασης περί διαγραφής παραστατικών από την οικονοµική διαχείριση λόγω αίτησης του προµηθευτή Τζελέπη Ηλία.

7. Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσών από χρηµατικούς καταλόγους ύδρευσης λόγω λάθους (υπαιτιότητα της υπηρεσίας).

8. Λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης χρηµατοδότησης εκκρεµών λογαριασµών πολεοδοµικών µελετών του ∆ήµου Σαρωνικού από το Πράσινο Ταµείο (Υ.ΠΕ.ΚΑ)

 


 

 Η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ

1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

2.. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013


 ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΠΩΣ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Πίνακας αποφάσεων της Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σαρωνικού 16-7-2014

Πίνακας αποφάσεων της 15ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σαρωνικού 16-7-2014

 

 

Categories