ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 16 η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ στις 22-7-2014

Categories