Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σαρωνικού 25-7-2014

Σας προσκαλώ στη Συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, η οποία θα γίνει στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα Καλυβίων, την 25η του µήνα ΙΟΥΛΙΟΥ του έτους 2014, ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και
ώρα 09.00 µε τα ακόλουθα θέµατα ηµερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έκδοσης σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής
για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αναβύσσου.
2. Περί συµµόρφωσης στην αριθ. 32/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λαυρίου (υπόθεση ΤΖΕΛΕΠΗ
ΗΛΙΑ ΓΡ.).
3. Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έκδοσης σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής
για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής του ∆ήµου Σαρωνικού.
4. Ψήφιση πίστωσης για την αµοιβή συµβολαιογράφου ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ (σχετ. απόφαση
οικ. Επιτροπής 205/14).
5. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών (αριθ. µελ. 5/14), ψήφιση πίστωσης για τον ∆ήµο Σαρωνικού
και κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη νέα διενέργεια διαγωνισµού «Προµήθειας του συνόλου
των καυσίµων κίνησης, θέρµανσης και λιπαντικών του ∆ήµου Σαρωνικού και των Νοµικών
Προσώπων».
6. Ψήφιση πίστωσης για την «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων
και την προµήθεια καυσίµων για θέρµανση δηµοτικών κτιρίων του ∆ήµου Σαρωνικού για το
διάστηµα µέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανοικτού διαγωνισµού του ∆ήµου».
7. Έγκριση πρακτικών διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών για την «Προµήθεια υλικών και
εξαρτηµάτων ηλεκτροφωτισµού-Λαµπτήρων φωτισµού-Φωτεινών Σωλήνων και λαµπτήρων για
στολισµό».
8. Έγκριση αιτήσεων οφειλετών του ∆ήµου «περί υπαγωγής τους στη ρύθµιση ληξιπρόθεσµων
οφειλών (αρθ. 57 Ν. 4257/14)».
9. Έγκριση µελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της «Προµήθειας συστήµατος υπογειοποίησης
κάδων προσωρινής απόθεσης απορριµµάτων» και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
Καλύβια, 21/07/2014
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Categories