ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ. ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ (21/8)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 24823/2014 έγγραφο του ΥΠΕΣ, οι ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν για την κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το μήνα Σεπτέμβριο, ως εκ τούτου θα πρέπει οι αποφάσεις των τελών να προηγηθούν).
Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία θα γίνει στο ∆ηµοτικό κατάστηµα την 21η Αυγούστου του έτους 2014, ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 18:00 µε τα ακόλουθα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:
1. Αποδοχή χρηµατοδότησης ποσού 50.000€ από το ΕΣΠΑ 2007-2013 για το έργο  «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού παραλίας Αναβύσσου», αναµόρφωση προϋπολογισµού και ορισµός εκπροσώπου και διαχειριστή του ∆ήµου στην τράπεζα της Ελλάδος σχετικά µε το έργο».  Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού- Λογιστηρίου και Προµηθειών

2. Παρουσίαση και έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων β΄ τριµήνου του προϋπολογισµού του ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2014. Εισηγητής: Οικονοµική Επιτροπή

3. Λήψη απόφασης περί αναµόρφωσης προϋπολογισµού 2014. Εισηγητής: Οικονοµική Επιτροπή

4. Λήψη απόφασης περί αναπροσαρµογής ∆ηµοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2015. Εισηγητής: Οικονοµική Επιτροπή

5. Λήψη απόφασης περί: α) καθορισµού κοινού συντελεστή φόρου Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων(Φ.Η.Χ.) για όλες της κατηγορίες, για τη ∆ΕΗ ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2015, β) Κατανοµή ΦΗΧ έτους 2015 στον ∆ήµο Σαρωνικού και στα ΝΠ∆∆ µε τις  επωνυµίες «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Σαρωνικού» και «Ενιαία Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου
Σαρωνικού».  Εισηγητής: Οικονοµική Επιτροπή

6. Λήψη απόφασης περί αναπροσαρµογής Τελών Ύδρευσης ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2015.  Εισηγητής: Οικονοµική Επιτροπή

7. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2014. Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

8. Λήψη απόφασης περί αλλαγής των αδειών του στόλου των οχηµάτων του ∆ήµου Σαρωνικού. Εισηγητής: Αρµόδιος Αντιδήµαρχος

Καλύβια 13-8-2014
. Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ

Categories