ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.

Μετά τις έντονες αντιδράσεις για τις νέες διατάξεις περί Αιγιαλού που είχε πρόθεση η Κυβέρνηση να προωθήσει, απέσυρε σχεδόν όλες τις προτάσεις της εκτός από κάποια άρθρα,τα οποία ψηφίστηκαν στο Νομο ” ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ κλπ τα οποία από μόνα τους δεν δίνουν τη συνολική εικόνα του Νόμου όπως διαμορφώνεται μετά τις παρεμβάσεις

ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ  θα δείτε όλο το περιεχόμενο του Νόμου. Φροντίσαμε όμως να “τονίσουμε” όλες τις αλλαγές που ήδη ισχύουν σήμερα. (ό,τι είναι κίτρινο, καταργείται ενώ το αντίστοιχο άρθρο περιγράφεται πιό κάτω)

Διαβάζοντας και το κείμενο που παραθέτουμε πιό κάτω με τις ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, θα έιστε πλήρως ενημερωμένοι για το τι ίσχυε και τι άλλαξε.

 ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΑΙΓΙΑΛΟΥ (Ν2971/2001)

Άρθρο 11 Χάραξη αιγιαλού – παραλίας
1.α. Το άρθρο 4 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285) αντικαθίστα- ται ως εξής:
«Άρθρο 4 Καθορισµός αιγιαλού
1. Η οριογραµµή του αιγιαλού χαράσσεται µε κόκκινο χρώµα στους έγχρωµους ορθοφωτοχάρτες ακριβείας µε υψοµετρική πληροφορία, κλίµακας τουλάχιστον 1:1000 και φωτοληψίας ετών 2008-2009, που απεικονίζουν πα ράκτια ζώνη εύρους τουλάχιστον 300 µέτρων από την ακτογραµµή (εφεξής «υπόβαθρα»). Τα υπόβαθρα παρή χθησαν για την εταιρεία Εθνικό Κτηµατολόγιο και Χαρ τογράφηση Α.Ε. (ΕΚΧΑ Α.Ε.), δυνάµει του έργου µε τίτ λο «Παραγωγή Ψηφιακών Ορθοφωτοχαρτών και ψηφια κών µοντέλων εδάφους (Digital Terrain Model) για χάρα ξη αιγιαλού», είναι εξαρτηµένα από το Ελληνικό Γεωδαι τικό Σύστηµα Αναφοράς 1987 και φέρουν χαραγµένη επ΄αυτών «προκαταρκτική οριογραµµή αιγιαλού», βάσει φωτοερµηνείας.

2. Τα υπόβαθρα παραδίδονται από την αρµόδια Υπη ρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής που εποπτεύει την ΕΚΧΑ Α.Ε. στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικο νοµικών, συνοδευόµενα από τεχνική έκθεση για τις προ διαγραφές και τα κριτήρια που εφαρµόστηκαν κατά τον καθορισµό, επί των υποβάθρων, της προκαταρκτικής ο ριογραµµής του αιγιαλού από την ΕΚΧΑ Α.Ε.. Εν συνε χεία, τα υπόβαθρα µε την επ΄αυτών προκαταρκτική οριο γραµµή αιγιαλού, η τεχνική έκθεση και το ψηφιακό µο ντέλο εδάφους διαβιβάζονται στις αρµόδιες κατά τόπο Κτηµατικές Υπηρεσίες, καθώς και στο Γ.Ε.ΕΘ.Α., µε την υποχρέωση: α) Μέσα σε προθεσµία έξι (6) µηνών από τη λήψη τους, το Γ.Ε.ΕΘ.Α. υποδεικνύει στις Κτηµατικές Υπηρε σίες τα τµήµατα της οριογραµµής που εµπίπτουν στο πε δίο εφαρµογής του άρθρου 17 και τα υπόβαθρα των ο-ποίων πρέπει να εξαιρεθούν από την ανάρτηση για λό γους εθνικής ασφάλειας.

β) Εντός της ίδιας προθεσµίας, οι Κτηµατικές Υπηρε σίες υποχρεούνται: Να διαγράψουν την προκαταρκτική οριογραµµή αιγια λού στις περιοχές που υφίσταται εγκεκριµένη οριογραµ µή αιγιαλού και να αποτυπώσουν την τελευταία ως ορι στική αποτυπώνοντας ταυτόχρονα και τις εγκεκριµένες οριογραµµές παραλίας και παλαιού αιγιαλού, εφόσον υπάρχουν. Αν η εγκεκριµένη οριογραµµή αιγιαλού εντοπίζε- ται στο υδάτινο στοιχείο, δεν αποτυπώνεται ως οριστική.

γ) Εντός προθεσµίας δώδεκα (12) µηνών από τη λήψη τους, οι Κτηµατικές Υπηρεσίες υποχρεούνται να ελέγ ξουν την υπόλοιπη προκαταρκτική οριογραµµή και να υ ποβάλουν πρόταση για την τελική οριογραµµή σε περι πτώσεις εµφανώς εσφαλµένης προκαταρκτικής οριο γραµµής και για να αντιµετωπισθούν ασυνέχειες µεταξύ της ήδη εγκεκριµένης και της προκαταρκτικής οριογραµ- µής. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου της περίπτωσης β΄, τα υπόβαθρα µε την επ΄αυτών γραµµή αιγιαλού, προ καταρκτική και οριστική, και η τεχνική έκθεση αναρτώ- νται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονοµικών για ενηµέρωση του κοινού, εξαιρουµένων των τµηµάτων που έχει υποδείξει το Γ.Ε.ΕΘ.Α.. Ο έλεγχος των Κτηµα- τικών Υπηρεσιών διενεργείται βάσει των κριτηρίων του άρθρου 9.

3. Οι προτάσεις των Κτηµατικών Υπηρεσιών υποβάλ λονται στις κατά τόπον αρµόδιες Επιτροπές του άρ θρου 3, οι οποίες αποφαίνονται για την αποδοχή τους. Τα υπόβαθρα µε την προτεινόµενη οριογραµµή, η τεχνική έκθεση και οι εκθέσεις των Επιτροπών αποστέλλονται απευθείας στους αρµόδιους κατά τόπον Γενικούς Γραµ µατείς των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, για την έκδοση απόφασης επικύρωσης της οριστικής οριογραµµής αι γιαλού στην περιφέρεια αρµοδιότητάς τους. Μετά το πέ ρας της ως άνω διαδικασίας ο φάκελος επιστρέφεται στην αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία. Η απόφαση καθορι σµού της οριστικής οριογραµµής αιγιαλού, στην οποία γίνεται µνεία της ιστοσελίδας στην οποία αναρτώνται τα συνοδευτικά της στοιχεία κατά την παράγραφο 5, δηµο- σιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και επέχει θέση µεταγραφής στα βιβλία µεταγραφών.

4. Οι αποφάσεις καθορισµού της οριστικής οριογραµ µής αιγιαλού, τα τεχνικά στοιχεία και τα υπόβαθρα α ναρτώνται µόνιµα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οι κονοµικών για ενηµέρωση του κοινού. Σχετική ανακοί νωση για την ανάρτηση τοιχοκολλάται στους χώρους α νακοινώσεων των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, των Περιφερειών και των παράκτιων Δήµων. Αν εξαιρεθούν από την ανάρτηση, για λόγους εθνικής ασφάλειας, συ γκεκριµένα υπόβαθρα, οι έχοντες έννοµο συµφέρον µπορούν να λαµβάνουν γνώση της οριστικής οριογραµµής από την αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία. Μνεία για την εξαίρεση υποβάθρων από την ανάρτηση γίνεται στην α- πόφαση καθορισµού της οριστικής οριογραµµής αιγια λού και στην ανακοίνωση της ανάρτησης.

5. Με την τήρηση των όρων δηµοσιότητας των παρα- γράφων 3 και 4 ολοκληρώνεται η διαδικασία καθορισµού του αιγιαλού και συνάγεται τεκµήριο ότι οι ενδιαφερό- µενοι έλαβαν γνώση σχετικά µε τη χάραξη και την ακρι βή θέση της οριογραµµής του αιγιαλού, µετά την πάροδο τριών (3) µηνών από την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονοµικών. Τυχόν πληµµέλειες των διαδι- κασιών δηµοσιότητας δεν επηρεάζουν το κύρος της δια δικασίας οριοθέτησης του αιγιαλού. Για την οριστικοποί ηση της οριογραµµής ενηµερώνεται η εταιρεία ΕΚΧΑ Α.Ε.. Οι έχοντες έννοµο συµφέρον µπορούν να ζητή σουν τον επανακαθορισµό του αιγιαλού κατά τις διατά ξεις του άρθρου 7Α.

6. Στις περιπτώσεις που δεν επιτρέπεται, για λόγους ε θνικής ασφάλειας, η ανάρτηση υποβάθρων ή όταν δεν περιλαµβάνονται τµήµατα της ακτογραµµής σε υπόβα θρα, η οριστική οριογραµµή αιγιαλού καθορίζεται από την Επιτροπή, µε βάση τα κριτήρια του άρθρου 9, επί κτη µατογραφικού υψοµετρικού διαγράµµατος κλίµακας τουλάχιστον 1:1000, εξαρτηµένου από το Ελληνικό Γεω δαιτικό Σύστηµα Αναφοράς 1987, στο οποίο αποτυπώνο νται τα όρια των ιδιοκτησιών και αναγράφονται οι εικαζόµενοι ιδιοκτήτες. Το διάγραµµα περιλαµβάνει µήκος α κτής τουλάχιστον πεντακοσίων (500) µέτρων ή και µεγαλύτερο αν το τµήµα που αποµένει µέχρι το επόµενο κα- θορισµένο τµήµα δεν υπερβαίνει τα διακόσια (200) µέτρα, εκτός αν τούτο προσκρούει σε τεχνικούς και φυσικούς περιορισµούς, ειδικώς αιτιολογηµένους. Οταν το διάγραµµα συντάσσεται από ιδιώτη, θεωρείται από µη χανικό της Κτηµατικής Υπηρεσίας ή της Διεύθυνσης Τε χνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας. Η έκθεση της Επιτροπής και το διάγραµµα καθορισµού της οριστικής οριογραµµής του αιγιαλού επικυρώνονται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυ- βερνήσεως και αποστέλλονται για ενηµέρωση στην εται- ρεία Εθνικό Κτηµατολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε. ή στο οικείο Υποθηκοφυλακείο κατά περίπτωση.

7. Αν µετά την παρέλευση δεκαοκτώ (18) µηνών από τη λήψη των σχετικών στοιχείων από την αρµόδια Κτη µατική Υπηρεσία κατά την παράγραφο 2, δεν έχει εκδοθεί απόφαση για την οριστική οριογραµµή αιγιαλού από την αρµόδια Επιτροπή του άρθρου 3, η προκαταρκτική οριογραµµή θεωρείται οριστική και εκδίδεται περί τούτου διαπιστωτική πράξη του αρµόδιου Γενικού Γραµµατέα Α- ποκεντρωµένης Διοίκησης µέσα σε ένα µήνα από την εκπνοή της προθεσµίας. Η διαπιστωτική πράξη, η τεχνική έκθεση και τα σχετικά υπόβαθρα υποβάλλονται στους ό ρους δηµοσιότητας των παραγράφων 3 και 4. Οι παράγραφοι 5 και 6 εφαρµόζονται αναλόγως.

8. Αιτήµατα καθορισµού οριογραµµής αιγιαλού από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον κατατίθενται στην αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία, η οποία υποχρεούται να τα εισάγει στην Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση. Σε αυτήν την περίπτωση καθορίζεται κατά προτεραιότητα οριστική οριογραµµή αιγιαλού σε µήκος ακτής τουλάχιστον πεντακοσίων (500) µέτρων είτε επί υποβάθρου ορθοφω- τοχάρτη της παραγράφου 1 του άρθρου 4 είτε επί τοπογραφικού διαγράµµατος της παραγράφου 6.

Η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε τρεις µήνες από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Αν η προθεσµία παρέλθει άπρακτη, η προκαταρκτική γραµµή αιγιαλού, για την περιοχή που αφορά η αίτηση, θεωρείται οριστική και εκδίδεται περί τούτου διαπιστωτική πράξη του αρµόδιου Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης µέσα σε ένα µήνα από την εκπνοή της προθεσµίας. Η διαπιστωτική πράξη, η τεχνική έκθεση και τα σχετικά υπόβαθρα υποβάλλονται στη δηµοσιότητα των παραγράφων 3 και 4. Οι παράγραφοι 5 και 6 εφαρµόζονται αναλόγως.» β. Η παράδοση των υποβάθρων και της τεχνικής έκθεσης από την αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περι- βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής που εποπτεύει την ΕΚΧΑ Α.Ε. στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών και στο ΓΕΕΘΑ πραγµατοποιείται εντός ενός µηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.


 2. Το άρθρο 6 του ν. 2971/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 6  Καθορισµός παλαιού αιγιαλού
1. Οι παλαιοί αιγιαλοί καθορίζονται µε χάραξη οριο- γραµµής γαλάζιου χρώµατος στα υπόβαθρα της παραγράφου 1 του άρθρου 4 από την Επιτροπή της παραγράφου 1 του άρθρου 3.

Η ύπαρξη παλαιού αιγιαλού εξετάζεται από την Επιτροπή είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αίτησης προς την Κτηµατική Υπηρεσία για καθορισµό παραλίας σύµφωνα µε το άρθρο 7.

2.Η Επιτροπή καθορίζει την παλαιά θέση του αιγιαλού που υπήρχε µέχρι το έτος 1884, αν υφίστανται κατοχές ιδιωτών, αλλά και προγενέστερα, αν δεν υπάρχουν τέτοιες κατοχές, εφόσον η θέση του παλαιού αιγιαλού προκύπτει από ενδείξεις επί του εδάφους ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, εξαιρουµένων των µαρτυρικών καταθέσεων.

3. Η Επιτροπή επίσης αναζητά και συνεκτιµά όλα τα α- παιτούµενα για την ακριβή οριοθέτηση του παλαιού αι- γιαλού στοιχεία τα οποία και παραθέτει στην έκθεσή της, ιδίως φυσικές ενδείξεις (όπως το αµµώδες, ελώδες ή βαλτώδες εκτάσεων συνεχόµενων του αιγιαλού), αε- ροφωτογραφίες, χάρτες και διαγράµµατα διαφόρων ε- τών γεωλογικές µελέτες.

4. Τα υπόβαθρα µε την οριοθετηµένη από την Επιτροπή γραµµή του παλαιού αιγιαλού, συνοδευόµενα από τη σχετική τεχνική έκθεση, δηµοσιεύονται σύµφωνα µε τον τρόπο που ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του παρόντος.


 3. Στο άρθρο 7 του ν. 2971/2001 επέρχονται οι κάτωθι τροποποιήσεις:

α. Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η Επιτροπή του άρθρου 3 καθορίζει τη ζώνη παραλίας, εφόσον κρίνεται απαραίτητο για να εξυπηρετηθεί ο σκοπός της παραγράφου 2 του άρθρου 1.

Η ζώνη παραλίας καθορίζεται από την Επιτροπή µε χάραξη οριογραµµής κίτρινου χρώµατος στα υπόβαθρα της παραγράφου 1 του άρθρου 4, αυτεπάγγελτα ή κατόπιν αίτησης κάθε ενδιαφεροµένου στην Κτηµατική Υπηρεσία.

Αιτήµατα καθορισµού οριογραµµής παραλίας εισάγονται από την Κτηµατική Υπηρεσία στην Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση και η σχετική έκθεση συντάσσεται το αργότερο σε δύο µήνες από την υποβολή τους. Η έκθεση περιέχει ειδική αιτιολογία για την ανάγκη καθορισµού ζώνης παραλίας, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 1, και επικυρώνεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Η απόφαση, η έκθεση και τα υπόβαθρα υποβάλλονται στους όρους δηµοσιότητας των παραγράφων 3, 4 και 6 του άρθρου 4.»

β. Στην παράγραφο 2, οι λέξεις «της απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών που επικυρώνει την έκθεση και το διάγραµµα του αιγιαλού και παραλίας κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 5» αντικαθίστανται από τις λέξεις «της απόφασης του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης που επικυρώνει την έκθεση της Επιτροπής».

γ. Στην παράγραφο 4, οι λέξεις «Από τη δηµοσίευση της απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Από τη δηµοσίευση της απόφασης του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης».


 4. Μετά το άρθρο 7 του ν. 2971/2001 προστίθεται άρ- θρο 7Α ως εξής: 

«Άρθρο 7Α  Επανακαθορισµός αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού
1. Σε περίπτωση εσφαλµένου καθορισµού της οριο γραµµής αιγιαλού, παραλίας ή παλαιού αιγιαλού, καθώς και µεταβολής της ακτογραµµής λόγω νόµιµων τεχνικών έργων ή φυσικών αιτίων, επιτρέπεται ο επανακαθορισµός από την Επιτροπή είτε αυτεπαγγέλτως είτε µετά από αίτηση κάθε ενδιαφερόµενου και προσκόµισης εκ µέρους του φακέλου µε πλήρη στοιχεία που να αποδεικνύουν το σφάλµα του πρώτου καθορισµού στην αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία. Για τον επανακαθορισµό εφαρµό- ζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 έως 6 του άρθρου 4, του άρθρου 6, του άρθρου 7 και του άρθρου 9.

2. Ο επανακαθορισµός της παραλίας, εφόσον συνεπά γεται µείωση της ζώνης παραλίας που είχε αρχικώς καθορισθεί επιτρέπεται µόνο αν δεν έχει συντελεσθεί η σχετική αναγκαστική απαλλοτρίωση.»


 5. Το άρθρο 5 του ν. 2971/2001 καταργείται πλην της παραγράφου 4 και του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 9, το οποίο προστίθεται ως παράγραφος 3 στο νέο άρθρο 7Α.


 

6. Από την ανάρτηση των υποβάθρων κατά το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2971/2001, όπου, κατά τις διατάξεις του ν. 2971/2001, απαιτείται υποβολή τοπογραφικού διαγράµµατος ή διαγράµµατος αι γιαλού ή διαγράµµατος καθορισµού του αιγιαλού ή γίνεται αναφορά σε τέτοιο διάγραµµα, αυτό αντικαθίσταται από τα οικεία υπόβαθρα ορθοφωτοχαρτών της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2971/2001.


 

7. Εκκρεµείς διαδικασίες καθορισµού αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, που έχουν ξεκινήσει µετά από αίτηµα ενδιαφεροµένου και για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, πράξη της Επιτροπής του άρθρου 3 του ν. 2971/2001 µε την οποία καθορίζεται η οριογραµµή αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, µπορούν, µετά από γραπτή δήλωση του αιτούντος, υποβαλλόµενη στην οικεία Κτηµατική Υπηρεσία εντός ενός µήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να ολοκληρώνονται είτε κατά τις διατάξεις του ν. 2971/2001, όπως αυτός ίσχυε µέχρι την τροποποίησή του µε το παρόν άρθρο, είτε κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 6 του παρόντος άρθρου.

Αν επιλεγεί η διαδικασία του ν. 2971/2001, όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του µε το παρόν άρθρο, και ο καθορισµός της οριογραµµής αιγιαλού, παραλίας, όχθης, και παρόχθιας ζώνης δεν έχει ολοκληρωθεί εντός δώδεκα (12) µηνών από την υποβολή της δήλωσης του αιτούντος κατά το προηγούµενο εδάφιο, εφαρµόζονται αναλογικά τα τρία τελευταία εδάφια της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του ν. 2971/2001, όπως το άρθρο αυτό αντικαθίσταται µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Οι λοιπές εκκρεµείς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, διαδικασίες καθορισµού αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης ολοκληρώνονται κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 6 του παρόντος άρθρου.


 

 

Categories