ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Με αφορμή τα θέματα που περιλαμβάνονται στην Ημερήσια Διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού της 21/8/14 και αφορούν ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ  ΤΕΛΩΝ Ύδρευσης, Ηλεκτροφωτισμού κλπ, και επειδή πληθυσμιακά ο γειτονικός μας Δήμος Λαυρεωτικής είναι περίπου ίδιος με αυτόν του Σαρωνικού, κάναμε μία σύντομη έρευνα στις αντίστοιχες αποφάσεις  του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής της 29/7/14.

Για κάθε τύπο τέλους σας παραθέτουμε το απόσπασμα της απόφασης ενώ ταυτόχρονα σας παραπέμπουμε και σε link για να δείτε όλο το σκεπικό των αποφάσεων.

 

 ΑΡ.ΑΠΟΦ.109:Αναπροσαρμογή τελών ύδρευσης Δημοτικής Κοινότητας Κερατέας και Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου Λαυρεωτικής, έτους 2015

Την ΜΗ αναπροσαρμογή των τελών ύδρευσης της Δημοτικής Κοινότητας Κερατέας και της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου για το οικονομικό έτος 2015 και την διατήρηση αυτών στο ύψος που ήταν το οικονομικό έτος 2014, ήτοι όπως αυτά είχαν καθορισθεί με την υπ’ αριθμ. 03/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τα οποία έχουν ως ακολούθως:

1.-ΣΠΙΤΙΑ
Κατανάλωση από 0-10 κ.μ. 0,68€
Κατανάλωση από 11-20 κ.μ. 0,93€
Κατανάλωση από 21-40 κ.μ. 1,56€
Κατανάλωση από 41-60 κ.μ. 1,74€
Κατανάλωση από 61 και άνω κ.μ 2,88€

2.-ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
Κατανάλωση από 0-30 κ.μ. 0,68€
Κατανάλωση από 31-50 κ.μ. 0,93€
Κατανάλωση από 51-70 κ.μ. 1,56€
Κατανάλωση από 71-90 κ.μ. 1,74€
Κατανάλωση από 91 και άνω 2,88€
Και στις δύο (2) ανωτέρω περιπτώσεις ελάχιστο όριο μηνιαίας κατανάλωσης 5 κ.μ.,
ήτοι 3,4€

3.-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Κατανάλωση από 0-1000 κ.μ. 1,05€
Κατανάλωση από 1.000 κ.μ. και άνω 1,58€

4.-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Ανεξαρτήτως κατανάλωσης ανά κ.μ. 0,93€

5.- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ-ΦΥΤΩΡΙΑ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ
Κατανάλωση από 0-400 κ.μ. 1,14€
Κατανάλωση από 401 κ.μ. και άνω 1,68€

6.-ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ
Ανεξαρτήτως κατανάλωσης 1,14€
Τέλος αποχέτευσης: 2,25€ τον μήνα για την Δημοτική Ενότητα Κερατέας.
7.-ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
– Για την υδροδότηση ακινήτων στην εντός σχεδίου περιοχή 609 €
(συμπεριλαμβανομένων των υλικών και της παροχής όλων των υπηρεσιών από τον Δήμο)
– Για την υδροδότηση ακινήτων στις εκτός σχεδίου περιοχές 1.000 €
(εκτός των υλικών)
– Τα ποσά θα καταβάλλονται εφάπαξ στο ταμείο του Δήμου.

Για την Τοπική Κοινότητα του Αγ. Κωνσταντίνου το τέλος ύδρευσης ανέρχεται σε 0,75 € ανά κυβικό μέτρο κατανάλωσης. Το πάγιο είναι 3€.

 

ΑΡ.ΑΠΟΦ.108:Λήψη απόφασης για: α) Καθορισμό κοινού συντελεστή Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) για όλες τις κατηγορίες, για την Δ.Ε.Η., έτους 2015, β) Κατανομή Φ.Η.Χ. έτους 2015 στον Δήμο Λαυρεωτικής και στα Ν.Π.Δ.Δ. με τις επωνυμίες «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» και «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

α) Καθορίζει τον κοινό συντελεστή Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) που θα δοθεί στην ΔΕΗ για όλες τις κατηγορίες, για το έτος 2015, στα 0,37 €/τ.μ., όπως αυτός καθορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 329/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής, η οποία εγκρίθηκε ως προς την νομιμότητά της με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 811/795/24-01-2012 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και την υπ’ αριθμ. 71/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής, η οποία εγκρίθηκε ως προς την νομιμότητά της με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 22114/17700/23-04-2014 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
β) Εγκρίνει την κατανομή του ποσού των 0,37 €/τ.μ. του Φ.Η.Χ. έτους 2015, το οποίο με βάση τα τετραγωνικά μέτρα του Δήμου Λαυρεωτικής στα οποία αναλογεί Φ.Η.Χ., όπως αυτά προκύπτουν από τις καταστάσεις χρέωσης της Δ.Ε.Η. Α.Ε. και τα οποία είναι 2.476.193,68 τ.μ., ανέρχεται στο ποσό των 916.191,66 ευρώ (2.476.193,68 τ.μ. Χ 0,37 €), ως ακολούθως:
– Στον Δήμο Λαυρεωτικής κατανέμεται ποσό από το Φ.Η.Χ 0,30 €/τ.μ., το οποίο αντιστοιχεί σε ποσό 742.858,10 € (2.476.193,68 τ.μ. Χ 0,30 €).
– Στα Ν.Π.Δ.Δ. με τις επωνυμίες «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» και «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» κατανέμεται από το Φ.Η.Χ. ποσό 0,07 €/τ.μ., το οποίο αντιστοιχεί σε ποσό 173.333,56 € (2.476.193,68 τ.μ. Χ 0,07 €), για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών και την συντήρηση των σχολικών μονάδων.
Το ποσό της κατανομής του Φ.Η.Χ., έτους 2015, μεταξύ των Ν.Π.Δ.Δ. με τις επωνυμίες «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» και «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», καθορίζεται ως ακολούθως:
– «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», ποσοστό 59%, το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό των (173.333,56 Ευρώ Χ 59% =) 102.266,80 Ευρώ και
– «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», ποσοστό 41%, το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό των (173.333,56 Ευρώ Χ 41% =) 71.066,76 Ευρώ.

 

ΑΡ.ΑΠΟΦ.107:Αναπροσαρμογή Δημοτικών Τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Δήμου Λαυρεωτικής, έτους 2015.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την ΜΗ αναπροσαρμογή των Δημοτικών Τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Λαυρεωτικής για το οικονομικό έτος 2015 και την διατήρηση αυτών στο ύψος που ήταν το οικον. έτος 2014, ήτοι όπως αυτά είχαν καθορισθεί με την υπ’ αριθμ. 02/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα:
Την επιβολή κοινού συντελεστή Δημοτικών Τελών για τις Δημοτικές Κοινότητες Λαυρεωτικής και Κερατέας και την Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου, για το έτος 2015, ως εξής:

1. Για οικίες 1,44 €/m2
2. Για καταστήματα, πτηνοτροφικές μονάδες, μάνδρες οικοδομών, parking σκαφών, πολυκαταστήματα, τράπεζες, επαγγελματικές αποθήκες, εστιατόρια, κινηματογράφοι κλπ.:
i) χώροι στεγασμένοι 2,56 €/m2 και
ii) χώροι μη στεγασμένοι 1,54 €/m2.

3. Βιομηχανίες – βιοτεχνίες – ξενοδοχειακές μονάδες κλπ.:
i) χώροι στεγασμένοι: μέχρι 6.000 τ.μ. 5,03 €/m2,
από 6.001 τ.μ. και άνω 3,02 €/m2.
ii) χώροι μη στεγασμένοι μέχρι 6.000 τ.μ. 5,03 €/m2,
από 6.001 τ.μ. και άνω 1,51 €/m2.
ΒΙΟ.ΠΑ Κερατέας:
i) χώροι στεγασμένοι 2,56 €/m2 και
ii) χώροι μη στεγασμένοι 1,54 €/m2.

4 ΔΕΗ/ΑΗΣ:
i) χώροι στεγασμένοι μέχρι 6.000 τ.μ. 7,20 €/m2,
από 6.001 τ.μ. και άνω 4,32 €/m2,
ii) χώροι μη στεγασμένοι μέχρι 6.000 τ.μ. 7,20 €/m2,
από 6.001 τ.μ. και άνω 2,16 €/m2.

Για τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, στεγασμένα ή μη, υπολογίζεται η συνολικά χρησιμοποιούμενη ή δυνάμει να χρησιμοποιηθεί επιφάνεια.

 

Categories