Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σαρωνικού 7-9-2014

Καλύβια 02/09/2014
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 18564

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σαρωνικού
(όπως Πίνακας Αποδεκτών)
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σαρωνικού
για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, των μελών
της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής καθώς και των
εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Αττικής.
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε Ειδική Συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Δήμου
Σαρωνικού, Αθηνών και Ρήγα Φεραίου, Καλύβια, στις 7.9.2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 11
π.μ., ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/ 2010 εκλογή
των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής
Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής καθώς και η προβλεπόμενη από την παρ.1 του
άρθρου 9 του Π.Δ. 75/2011, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου όγδοου του
Ν.4279/2014 (ΦΕΚ 158/08.08.2014 τεύχος Α’) εκλογή των εκπροσώπων του Δημοτικού
Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Αττικής ως κάτωθι:
 Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου για τα έτη 2014-
2017.
 Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών Οικονομικής Επιτροπής για τα έτη 2014-2017.
 Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τα έτη 2014-
2017.
 Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου στην Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.) για τα
έτη 2014-2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ ΧΡ. ΓΚΕΡΑΛΗΣ

Categories