ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΟΙ 6 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 και 282 παρ. 16 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης « (Α΄87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
2. Την υπ’ αριθμ. 45892/11.8.2010 απόφαση των Υπουργού ΕσωτερικώνΑποκέντρωσης και ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης « Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν.3852/2010 και αναλογική κατανομή πληθυσμού στις δημοτικές κοινότητες του άρθρου 2, παρ.4 του Ν.3852/2010, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθεί, λόγω ελλιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης» ( Β’ 1292), όπως ισχύει.
3. Το γεγονός ότι ο Δήμος Σαρωνικού εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ.2 του Ν.3852/2010, διαθέτει πέντε (5) Δημοτικές Ενότητες και επομένως μπορεί να ορισθούν 6 (έξι) Αντιδήμαρχοι.
4. Τις διατάξεις του αρθ. 92 του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παρ. ε΄ και στ΄ του αρθρου 3 του Ν. 4051/2012 σε εφαρμογή του Ν.4046/2012, σύμφωνα με τις οποίες ορίζεται ότι σε Δήμους με αριθμό έξι(6) Αντιδημάρχων, δικαιούνται αντιμισθίας οι τέσσερεις (4) 5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σαρωνικού
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Ορίζουμε, για το χρονικό διάστημα από 1/9/2014-28/2/2017 Αντιδήμαρχο των Υπηρεσιών της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Γκίνη Σταμάτιο και του μεταβιβάζει:
α) καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες: • τη λειτουργία των υπηρεσιών Αλλοδαπών και μεταναστών.
• την εποπτεία και εύρυθμη λειτουργία των ΚΕΠ,
• την τέλεση γάμων.
• Την υπογραφή δηλώσεων πολιτογράφησης και βεβαιώσεων ιθαγένειας
• την υπογραφή όλων των σχετικών με τις ανωτέρω αρμοδιότητες κατά νόμο εγγράφων, ανακοινώσεων, πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης και λοιπών βεβαιώσεων.
• Την εποπτεία και ευθύνη για την υποβολή και διεκπεραίωση όλων των προγραμμάτων που έχουν σχέση με τον τομέα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (Κοινωνικό Παντοπωλείο κλπ).
• Την οργάνωση και λειτουργία των κοινωνικών υπηρεσιών ως επίσης και την εφαρμογή των σχετικών με αυτές προγραμμάτων, την υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων, την πρόνοια απόρων και αστέγων, τις δράσεις εθελοντισμού και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, την απασχόληση
• την εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης που προβλέπονται στο άρθρο 75 του ν. 3463/06 περίπτωση ε΄ του ΚΔΚ και ιδίως τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, πιστοποιητικών, επιδομάτων, την επιβολή προστίμων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και της κείμενης νομοθεσίας της περίπτωσης αυτής και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
• Την εποπτεία και ευθύνη του Τομέα Υγείας
• την ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και
βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων από κοινού με τον
κ. Αδάμη Μιχαήλ.
• τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης, από κοινού με τον κ. Γκέραλη Σάββα.
• τις Διεθνείς Σχέσεις και τις Διακρατικές Συνεργασίες και Αδελφοποιήσεις του Δήμου.
• Την εποπτεία των σχεδίων πόλεως από κοινού με τους κ.κ. Γκέραλη Σάββα και  Μπουκοβάλα Ηλία
• την υπογραφή ανακοινώσεων, πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης και λοιπών βεβαιώσεων, βεβαιώσεων παλαιότητας κτισμάτων και αγροτικών δρόμων, επίσης βεβαιώσεων ιθαγένειας καθώς και όλων των σχετικών με τις ανωτέρω αρμοδιότητες κατά νόμο εγγράφων.
Β) Ασκεί τις προβλεπόμενες από το αρθρ. 59 του Ν. 3852/10 αρμοδιότητες κατά τόπο στις Δημοτικές Κοινότητες και την Τοπική Κοινότητα Κουβαρά, σε συνεργασία με τους
Προέδρους των Κοινοτήτων.
Γ) Σε περίπτωση απουσίας του Αντιδημάρχου ορίζουμε αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Λιοδακάκη Δημήτριο.

2. Ορίζουμε, χωρίς αντιμισθία, για το χρονικό διάστημα από 1/9/2014-28/2/2017,  Αντιδήμαρχο των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Οργάνωσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, ως επίσης και των Υπηρεσιών Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Γκέραλη Σάββα και μεταβιβάζουμε καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
• τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης από κοινού με τον κ.
Γκίνη Σταμάτιο.
• την ευθύνη για την εναλλακτική διαχείριση απορριμμάτων (Ανακύκλωση κ.λπ.). • τα θέματα Τοπικής Οικονομίας, πρωτογενούς τομέα (Αλιείας και αλιευτικών καταφυγίων,
γεωργίας και κτηνοτροφίας), δευτερογενούς τομέα μεταποίησης και βιομηχανικής παραγωγής και του τριτογενούς τομέα εμπορίου και υπηρεσιών, όπως αδειοδοτήσεις και
ρύθμισης εμπορικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σε συνεργασία με τις κατά
τόπους Δημοτικές Κοινότητες.
• Του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ανάπτυξης του Δήμου ως επίσης και των ετήσιων προγραμμάτων δράσης.
• την τέλεση γάμων.
• Την εποπτεία των σχεδίων πόλεως από κοινού με τους κ.κ. Γκίνη Σταμάτιο και Μπουκοβάλα Ηλία.
• Την ευθύνη των Κοιμητηρίων του Δήμου από κοινού με τον κ. Αδάμη Μιχαήλ.
• Την ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας του Τμήματος Αστικού και Περιαστικού Πρασίνου και της διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται
κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο, από κοινού με τον κ. Αδάμη Μιχαήλ
• την υπογραφή ανακοινώσεων, πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης και λοιπών βεβαιώσεων, βεβαιώσεων παλαιότητας κτισμάτων και αγροτικών δρόμων, επίσης βεβαιώσεων ιθαγένειας καθώς και όλων των σχετικών με τις ανωτέρω αρμοδιότητες κατά νόμο εγγράφων.
Β) Ασκεί τις προβλεπόμενες από το αρθρ. 59 του Ν. 3852/10 αρμοδιότητες κατά τόπο στις Δημοτικές Κοινότητες και την Τοπική Κοινότητα Κουβαρά, σε συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων  Γ) Σε περίπτωση απουσίας του Αντιδημάρχου ορίζουμε αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο
Χαρίτο Εμμανουήλ.

3. Ορίζουμε, χωρίς αμισθία, για το χρονικό διάστημα από 1/9/2013-28/02/2017, Αντιδήμαρχο των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μπουκοβάλα Ηλία και μεταβιβάζουμε καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
• την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα του Τμήματος Σχεδιασμού, μελετών και επίβλεψης
έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης – Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων,
Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων,τεχνικών Συνεργείων, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών – Επίβλεψης έργων.
• την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και
χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου – Γραμματείας.
• Την εποπτεία των σχεδίων πόλεως από κοινού με τους κ.κ. Γκέραλη Σάββα και Γκίνη Σταμάτιο.
• την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος και Πρασίνου.
• την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης Οικολογίας Ενέργειας Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας και εν γένει την ποιότητα ζωής.
• Την ευθύνη και την εποπτεία για την προετοιμασία φακέλου μεγάλων τεχνικών έργων και τη διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων από Κοινοτικούς και Εθνικούς Πόρους.
• τη Δημοτική- αστική συγκοινωνία, τους χώρους στάθμευσης, καθώς και τον έλεγχο της στάθμευσης των αυτοκινήτων, σε συνεργασία με τις Δημοτικές Κοινότητες.
• την εκτέλεση αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων, από κοινού με τον Αντιδήμαρχο κ. Αδάμη Μιχαήλ.
• τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας σε συνεργασία με τις κατά τόπους δημοτικές κοινότητες.
• τέλεση γάμων
• τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή κυρώσεων για τις ανωτέρω περιπτώσεις και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών
μονάδων του Δήμου.
• την υπογραφή ανακοινώσεων, πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης και λοιπών βεβαιώσεων, βεβαιώσεων παλαιότητας κτισμάτων και αγροτικών
δρόμων, επίσης βεβαιώσεων ιθαγένειας καθώς και όλων των σχετικών με τις ανωτέρω αρμοδιότητες κατά νόμο εγγράφων.
Β) Ασκεί τις προβλεπόμενες από το αρθρ. 59 του Ν. 3852/10 αρμοδιότητες κατά τόπο στις Δημοτικές Κοινότητες και την Τοπική Κοινότητα Κουβαρά, σε συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων.
Γ) Σε περίπτωση απουσίας του Αντιδημάρχου ορίζουμε αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο Αποστόλου Απόστολο.

4.Ορίζουμε για το χρονικό διάστημα από 01/09/2014-28/02/2017, Αντιδήμαρχο Διεύθυνσης Τεχνικών Ανταποδοτικών Υπηρεσιών και ΄Εργων με αυτεπιστασία τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Αδάμη Μιχαήλ και μεταβιβάζουμε καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
• Την ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας της καθαριότητας σε όλη την εδαφική περιφέρεια του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.
• Την ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας του Τμήματος Αστικού και Περιαστικού Πρασίνου και της διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο, από κοινού με τον κ. Γκέραλη Σάββα.
• Την ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας του τμήματος Τεχνικών Έργων Υποδομών με αυτεπιστασία και της διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που
απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.
• Την ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας και της διαχείρισης των οχημάτων καθώς και την διάθεση αυτών και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε
κεντρικό επίπεδο.
• Την ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας του συστήματος των αποθηκών επικουρούμενος από την Αντιδήμαρχο Παπασταμέλου-Γκούμα Αικατερίνη.
• την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και γενικότερα τη λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας, τις αρμοδιότητες
στον τομέα των μεταφορών.
• την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού.
• την εκτέλεση αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων, από κοινού με τον Αντιδήμαρχο κ. Μπουκοβάλα Ηλία.
• Την ευθύνη επισκευής και συντήρησης όλων των δημοτικών κτιρίων και των σχολικών μονάδων σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο κ. Δημητρίου Σπυρίδωνα.
• Την ευθύνη επισκευής και συντήρησης Αγροτικών Δρόμων.
• Τη συντήρηση των αντλιοστασίων, τη συντήρηση και διαχείριση της αποχέτευσης, των βιολογικών καθαρισμών και τη συντήρηση και διαχείριση των συστημάτων ύδρευσης και άρδευσης.
• Την ευθύνη των Κοιμητηρίων του Δήμου, από κοινού με τον κ. Γκέραλη Σάββα.
• την ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων από κοινού με τον κ. Γκίνη Σταμάτιο
• την τέλεση γάμων.
• την υπογραφή ανακοινώσεων, πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης και λοιπών βεβαιώσεων, βεβαιώσεων παλαιότητας κτισμάτων και αγροτικών δρόμων, επίσης βεβαιώσεων ιθαγένειας καθώς και όλων των σχετικών με τις ανωτέρω αρμοδιότητες κατά νόμο εγγράφων.
Β) Ασκεί τις προβλεπόμενες από το αρθρ. 59 του Ν. 3852/10 αρμοδιότητες κατά τόπο στις Δημοτικές Κοινότητες και την Τοπική Κοινότητα Κουβαρά, σε συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων
Γ) Σε περίπτωση απουσίας του Αντιδημάρχου ορίζουμε αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο Αλεξόπουλο Βασίλειο

5.Ορίζουμε, για το χρονικό διάστημα από 1/9/2014-28/2/2017, Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και των Υπηρεσιών του Τμήματος Εσόδων, την Δημοτική Σύμβουλο κα Παπασταμέλου-Γκούμα Αικατερίνη και μεταβιβάζουμε καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
• Την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας, σε συνεργασία με την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κα Κόλλια Μαρία.
• τις αρμοδιότητες του πολιτισμού στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως τα οριζόμενα στο άρθρο 75 περίπτωση στ΄ του ν. 3463/06 και τη χορήγηση και υπογραφή αδειών,
πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή κυρώσεων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
• τη Συμβουλευτική Αγωγή και Δράσεις Νεολαίας, το Τοπικό Συμβούλιο Νέων, των θεμάτων νεολαίας, το Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας, τη χορήγηση της χρήσης –
διάθεσης των αιθουσών και χώρων του Δήμου για πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις, από κοινού με τον Αντιδήμαρχο κ. Δημητρίου Σπυρίδωνα.
Επιπροσθέτως :
• Την ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας του τμήματος ύδρευσης-άρδευσης-αποχέτευσης διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο, όσον αφορά τις καταμετρήσεις.
• τα θέματα προβολής του Δήμου και Δραστηριοτήτων Τουρισμού,• Την εποπτεία του Τμήματος Εσόδων και των υπηρεσιών αυτού.
• Την οργάνωση του συστήματος αποθηκών του Δήμου, της λειτουργίας αυτών και της διαχείρισης υλικών και εργαλείων, σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο κ. Αδάμη Μιχαήλ
• την τέλεση γάμων.
• την υπογραφή όλων των σχετικών με τις ανωτέρω αρμοδιότητες κατά νόμο εγγράφων,ανακοινώσεων, πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης και λοιπών βεβαιώσεων.
Β) Ασκεί τις προβλεπόμενες από το αρθρ. 59 του Ν. 3852/10 αρμοδιότητες κατά τόπο στις Δημοτικές Κοινότητες και την Τοπική Κοινότητα Κουβαρά, σε συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων
Γ) Σε περίπτωση απουσίας του Αντιδημάρχου ορίζουμε αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο Γεωργοπούλου Παναγιώτα.

6.Ορίζουμε, για το χρονικό διάστημα από 1/9/2014-28/02/2017, Αντιδήμαρχο του Τομέα Οργάνωσης-Διαδικασιών-Ποιοτικής Λειτουργίας και Αποτελεσματικότητας Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δήμου, ως επίσης και των Τομέων Διαφάνειας, Διοικητικής Υποστήριξης αιτημάτων Πολιτών, Σχολικών Επιτροπών και Παιδείας τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Δημητρίου Σπυρίδωνα και μεταβιβάζουμε καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες
• Οργάνωσης-Διαδικασιών-Ποιοτικής Λειτουργίας και Αποτελεσματικότητας Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δήμου
• την εποπτεία και ευθύνη εύρυθμης λειτουργίας των επί μέρους Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου που αφορούν τις αρμοδιότητες των τμημάτων Διοικητικής Υποστήριξης και Μέριμνας, Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης, Ανθρώπινου Δυναμικού.
• Υλοποίησης και εφαρμογής του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας σε ότι αφορά την διάρθρωση, στελέχωση και εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών
• Την οργάνωση και λειτουργία της υπηρεσίας Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
• Την οργάνωση και λειτουργία της υπηρεσίας Διαφάνειας, Διοικητικής Υποστήριξης αιτημάτων Πολιτών.
• Παιδείας και του αθλητισμού στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως τα οριζόμενα στο άρθρο 75 περίπτωση στ΄ του ν. 3463/06 και τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, ιστοποιητικών,
την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή κυρώσεων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων
του Δήμου.
• τη Συμβουλευτική Αγωγή και Δράσεις Νεολαίας, το Τοπικό Συμβούλιο Νέων, των θεμάτων νεολαίας, το Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας, τη χορήγηση της χρήσης –
διάθεσης των αιθουσών και χώρων του Δήμου για πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις από κοινού με την κα Παπασταμέλου-Γκούμα Αικατερίνη.
• Την εποπτεία της εύρυθμης λειτουργίας, επισκευής και συντήρησης όλων των δημοτικών κτιρίων και των σχολικών μονάδων του Δήμου σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο κ.
Αδάμη Μιχαήλ.
• την τέλεση γάμων.
• την υπογραφή όλων των σχετικών με τις ανωτέρω αρμοδιότητες κατά νόμο εγγράφων,ανακοινώσεων, πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης και λοιπών
βεβαιώσεων καθώς και δηλώσεων πολιτογράφησης και βεβαιώσεων ιθαγένειας σε περίπτωση απουσίας του αρμόδιου Αντιδημάρχου Γκίνη Σταμάτιου.
• Εξουσιοδοτεί τον ανωτέρω Αντιδήμαρχο για την παραλαβή δικαστικών εγγράφων,προγραμμάτων πλειστηριασμών και γενικώς εγγράφων αγνώστου διαμονής, που επιδίδονται στον Δήμο από άλλες υπηρεσίες.
Β) Ασκεί τις προβλεπόμενες από το αρθρ. 59 του Ν. 3852/10 αρμοδιότητες κατά τόπο στις Δημοτικές Κοινότητες και την Τοπική Κοινότητα Κουβαρά, σε συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων.
Γ) Σε περίπτωση απουσίας του Αντιδημάρχου ορίζουμε αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο Μπούτση Βασίλειο.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος
κ. Γκέραλης Σάββας, που αναπληρώνει το Δήμαρχο .
Η παρούσα να δημοσιευθεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού ή σε μία
εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΣΩΦΡΟΝΗΣ

Categories