Ανοιχτή Πρόσκληση για τη συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Σαρωνικού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΒΙΑ 12/9/2014
∆ΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.19355
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Ο ∆ήµος Σαρωνικού κατ’ εφαρµογή του άρθρου 76 Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» θα προβεί σε εκ νέου συγκρότηση της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης, λόγω λήξης της θητείας της.
Η ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης αποτελεί συµβουλευτικό όργανο προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και για να συγκροτηθεί, καλούνται να δηλώσουν
ενδιαφέρον εκπρόσωποι των φορέων της τοπικής κοινωνίας και δηµότες.
Πιο συγκεκριµένα καλούνται εκπρόσωποι:
α) των τοπικών εµπορικών και επαγγελµατικών συλλόγων και οργανώσεων
β) των επιστηµονικών συλλόγων και φορέων
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζοµένων και εργοδοτών
δ) των εργαζοµένων στο ∆ήµο και τα νοµικά του πρόσωπα
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων των πολιτών
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
θ) εκπρόσωποι των τοπικών συµβουλίων νέων
ι) δηµότες
Η διάρκεια της θητείας της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δυόµιση έτη. Ο συνολικός αριθµός των µελών της επιτροπής,
συµπεριλαµβανοµένου του προέδρου, µπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) µέλη. Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθµού
των µελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον µέλη, µετά από κλήρωση, δηµότες εγγεγραµµένοι στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και όσοι είναι εγγεγραµµένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.
Με επικείµενη ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου (www.saronikoscity.gr/), θα οριστεί η συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που θα αφορά τη συγκρότηση της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης.
Οι αιτήσεις συµµετοχής στην ανωτέρω επιτροπή κατατίθενται στην Γραµµατεία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Σαρωνικού, (αρµόδιος υπάλληλος ∆έδε Ελένη), στη ∆/νση: Αθηνών και Ρήγα Φεραίου,(∆ηµαρχείο Σαρωνικού), τηλ. 2299320300, κατά τις εργάσιµες ηµέρες καθώς και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@saronikoscity.gr έως την Παρασκευή 19 Σεπτεµβρίου 2014.
Όλες οι αιτήσεις συµµετοχής πρέπει να περιλαµβάνουν απαραίτητα σύντοµα στοιχεία βιογραφικού, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, διεύθυνση, e-mail).
Πιστεύουµε πως η ανταπόκρισή σας θα είναι θετική, αφού ο ρόλος της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης είναι ιδιαίτερα σηµαντικός.
Η παρούσα θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Σαρωνικού.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ. ΣΩΦΡΟΝΗΣ

Categories