Οι νέοι Αντιδήμαρχοι Λαυρεωτικής 2014-2017

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς όρισε τους νέους Αντιδημάρχους με θητεία από 01-09-2014 μέχρι και 28-02-2017 και μεταβιβάζει σε αυτούς αρμοδιότητες, όπως αυτές προκύπτουν από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Λαυρεωτικής :
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

1. ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Καθ’ ύλην, αρμοδιότητες:
Εποπτεία γραφείου κίνησης και συντήρησης οχημάτων-μηχανημάτων (ευθύνη διαχείρισης υλικών και ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού).
Θέματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των εγκαταστάσεων.
Θέματα αποκατάστασης, ασφάλειας και φύλαξης των χώρων των ΧΑΔΑ.
Θέματα συντήρησης αγροτικού οδικού δικτύου και οδικού δικτύου οικισμών.

 

2. ΚΟΥΛΟΥΒΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Καθ’ ύλην, αρμοδιότητες:

Θέματα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Οικιστικής Ανάπτυξης και Πολεοδομικών Εφαρμογών, Τμήμα Μελετών και Έργων).
Εποπτεία και ευθύνη των τεχνικών υπηρεσιών και συγκεκριμένα Οικοδομικών Αδειών, Ελέγχου Κατασκευών, Πολεοδομικών και χωροταξικών Εφαρμογών και Εγκαταστάσεων και Αδειοδοτήσεων.
Μεριμνά για την διενέργεια επιθεωρήσεων για αυθαίρετες καταλήψεις και επεμβάσεις στους κοινόχρηστους χώρους και την ευθύνη αποκατάστασης.

3. ΑΔΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Καθ’ ύλην, αρμοδιότητες:

Εποπτεία θεμάτων Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.
Εποπτεία θεμάτων ηλεκτροφωτισμού (επέκταση, συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού).
Συντήρηση – διαχείριση του συστήματος ύδρευσης και των αντλιοστασίων της Δ.Ε. Κερατέας καθώς και της Τ.Κ Αγίου Κωνσταντίνου.
Συντήρηση – διαχείριση της αποχέτευσης της Δ.Ε. Κερατέας και της Τ.Κ Αγίου Κωνσταντίνου καθώς και του βιολογικού καθαρισμού της Δ.Ε Κερατέας.
Εποπτεία θεμάτων εξοικονόμησης ενέργειας.
Εποπτεία θεμάτων Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας (Σχεδιασμός και εφαρμογή κυκλοφορικών ρυθμίσεων, τοποθέτηση, έλεγχος και συντήρηση πινακίδων Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθορισμός πεζοδρόμων – μονοδρομήσεων).
Μεριμνά για την ονομασία οδών και πλατειών, τοποθέτηση πινακίδων πληροφόρησης και αρίθμηση κτισμάτων.

 

4. ΤΣΙΚΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Λαυρεωτικής ως:

Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική Ενότητα.
Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα.
Συνεργασία με την Πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου Λαυρεωτικής για την επίλυση των προβλημάτων της Δημοτικής Ενότητας.
Μέριμνα και συντονισμός για θέματα που αφορούν στην λειτουργιά της Δημοτικής Συγκοινωνίας.
Περισυλλογή αδέσποτων ζώων, εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας.
Ευθύνη για θέματα πρωτογενούς τομέα (αλιεία).
Ευθύνη για τα προγράμματα προώθησης τοπικών υπηρεσιών και προϊόντων. Μέριμνα για θέματα Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου και την ανάπτυξη λιμενικής ζώνης.
Εφαρμογή μέτρων για την προστασία και προαγωγή τη Δημόσιας Υγείας.
Παρακολούθηση και στήριξη του Κέντρου Υγείας.
Χορήγηση-διάθεση αιθουσών και χώρων του Δήμου για πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις.
Σχεδίαση, οργάνωση, συντονισμός και εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για την πρόληψη της παραβατικότητας στην Δημοτική Ενότητα.
Διαχείριση κοιμητηρίου (εποπτεία λειτουργίας) της Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής καθώς και του κοιμητηρίου οικ. Λεγραινών.
Εποπτεία λειτουργίας λαϊκής αγοράς, εμποροπανηγύρεων και την εφαρμογή των μέτρων για εύρυθμη λειτουργία τους.
Μέριμνα για την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και γενικότερα τη λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας,την παραλαβή αποσυρόμενων δικύκλων μοτοσυκλετών εφόσον δεν υπάρχουν υποκαταστήματα του Ο.Δ.Δ.Υ.
Βεβαιώσεις και πιστοποιητικά αγροτικής περιουσίας και απασχόλησης.
Βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας.
Επικοινωνία με συλλόγους και φορείς της Δημοτικής Ενότητας.

 

5. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Κερατέας ως:

Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική Ενότητα.
Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα.
Συνεργασία με την Πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου Κερατέας για την επίλυση των προβλημάτων της Δημοτικής Ενότητας.
Περισυλλογή αδέσποτων ζώων, εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας.
Ευθύνη για θέματα πρωτογενούς τομέα(φυτικής – ζωικής παραγωγής) .
Ευθύνη για τα προγράμματα προώθησης τοπικών υπηρεσιών και προϊόντων.
Εφαρμογή μέτρων για την προστασία και προαγωγή τη Δημόσιας Υγείας.
Παρακολούθηση και στήριξη του Κέντρου Υγείας.
Χορήγηση-διάθεση αιθουσών και χώρων του Δήμου για πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις.
Σχεδίαση, οργάνωση, συντονισμός και εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για την πρόληψη της παραβατικότητας στην Δημοτική Ενότητα.
Διαχείριση κοιμητηρίου (εποπτεία λειτουργίας) της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας καθώς και του κοιμητηρίου οικ. Πλάκας.
Εποπτεία λειτουργίας λαϊκής αγοράς, εμποροπανηγύρεων και την εφαρμογή των μέτρων για εύρυθμη λειτουργία τους.
Μέριμνα για την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και γενικότερα τη λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας, την παραλαβή αποσυρόμενων δικύκλων μοτοσυκλετών εφόσον δεν υπάρχουν υποκαταστήματα του Ο.Δ.Δ.Υ.
Βεβαιώσεις και πιστοποιητικά αγροτικής περιουσίας και απασχόλησης.
Βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας.
Επικοινωνία με συλλόγους και φορείς της Δημοτικής Ενότητας. Β.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Γ. Όλοι οι ανωτέρω οριζόμενοι Αντιδήμαρχοι θα έχουν την αρμοδιότητα της έκδοσης και υπογραφής του συνόλου των αποφάσεων Δημάρχου, των Διοικητικών Πράξεων και των εγγράφων, αδειών, βεβαιώσεων, συμβάσεων – πλην των προγραμματικών συμβάσεων σύμφωνα
με το άρθρο 100 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει – κ.λ.π., που εκδίδονται στα πλαίσια λειτουργίας των υπηρεσιών των οποίων έχουν την αρμοδιότητα επίβλεψης,κατεύθυνσης και ελέγχου, καθώς και την εκ περιτροπής τέλεση πολιτικών γάμων.

Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι θα επιβλέπουν, θα κατευθύνουν και θα ελέγχουν τις υπηρεσίες με το αντίστοιχο προσωπικό, στα θέματα αρμοδιότητας του καθενός και θα μελετούν και θα
εισηγούνται προτάσεις για την αρτιότερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση και λειτουργία τους.
Δ. Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι θα εκπροσωπούν το Δήμο στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή, για θέματα του τομέα των αρμοδιοτήτων τους.
Ε. Από το σύνολο των πέντε (5) Αντιδημάρχων θα λαμβάνουν αντιμισθία οι κάτωθι τρεις (3)

Αντιδήμαρχοι:

1. Στουραϊτης Ηλίας του Ευαγγέλου.
2. Αδάμης Ιωάννης του Δημητρίου.
3. Αντωνίου Αναστάσιος του Χρήστου.

ΣΤ. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

δείτε περισσότερα στο http://www.forkeratea.com

Categories