ΠΟΙΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, 3Β , ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΚΑΙ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΕΡΙΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

ΠΑΡΑΚΤΙΟΜΕΤΑΒ

 

ΟΙ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ

“Α. Η εδαφική έκταση, εκτός ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως, συνολικής έκτασης 64.100 τ.μ, κείμενη στην περιοχή Αναβύσσου Αττικής, ως αυτή εμφαίνεται με τους αριθμούς 1,2,3,4 στο υπ’ αρ. 837/3/34488/03−12−1976 τοπογραφικό διάγραμμα του Ε.Ο.Τ,

Β. Τμήμα αιγιαλού, μήκους 1.000 μ, κείμενο στην θέση ‘ΜΑΥΡΟ ΛΙΘΑΡΙ‘ επί της Λεωφόρου Αθηνών − Σουνίου, ως εμφαίνεται με τα στοιχεία (Α, Β, Γ, Δ, Ε) στο υπ’ αρ. 252/53/23200/30−03−1970 Τοπογραφικό Διάγραμμα του ΕΟΤ

Γ.  εδαφική έκταση εκτός ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως, συνολικής έκτασης 90.095 τ.μ, κείμενη στην περιοχή Βούλα Αττικής μεταξύ οδού και θαλάσσης από το δυτικό όριο του Α’ Αλιπέδου Βούλας και μέχρι το νοτιοανατολικό όριο του Β’ Αλιπέδου Βούλας (Πηγαδάκια), ως αυτή εμφαίνεται με τα στοιχεία (Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Η1, 439, 440, Η10, Η9, Η8, Η7, Η6, Η5, Θ, Ι, Κ, Λ, Λ΄, Τ΄, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ, Ω, Α) και με τα στοιχεία (440, 441, Η2, Η3, Η4, Η6, Η7, Η8, Η9, Η10, 440) στο υπ’ αρ. 135/03−03−2003 Τοπογραφικό Διάγραμμα της ΕΤΑ ΑΕ

Δ. Η εκτός ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως εδαφική έκταση μετά των κτιριακών εγκαταστάσεων εμβαδού 2.498,33 τ.μ, συνολικής έκτασης 62.275 τ.μ, κείμενη στην περιοχή Βούλα − Μεγάλο Καβούρι, του Δήμου Βούλας Αττικής, όπως εμφαίνεται με τα στοιχεία (Α, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, Λ, Λ1, Λ2, Λ3, Ν, Ξ, Ο, Α) στο υπ’ αρ. 714/106/46883/24−01−1995 Τοπογραφικό Διάγραμμα του ΕΟΤ

Ε. Η εκτός ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως εδαφική έκταση, μετά των κτηριακών εγκαταστάσεων, συνο− λικής έκτασης 146.665 τ.μ, κείμενη στην θέση Ακτή Α’ Αλιπέδου Βούλας Αττικής, η οποία εμφαίνεται στο υπ’ αρ. 134/Α΄/30−06−2003 Τοπογραφικό Διάγραμμα της ΕΤΑ ΑΕ

ΣΤ. Η εδαφική έκταση, εκτός ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως, συνολικής έκτασης 7.500 τ.μ., κείμενη στην περιοχή Βάρκιζα, του Δήμου Βάρης Αττικής, η οποία εμφαίνεται με τα στοιχεία (Δ, Ε, Κ, Λ, Δ) στο υπ’ αρ. 260/54/23046/17−02−1970 Τοπογραφικό Διάγραμμα του ΕΟΤ

Ζ. Η εκτός ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως εδαφική έκταση, μετά των κτιριακών εγκαταστάσεων, συνολικής έκτασης 669.095 τ.μ., κείμενη στην θέση της καταργηθεί− σας αλυκής Αναβύσσου Αττικής, η οποία εμφαίνεται στο υπ’ αρ. 141/Α΄/15−04−2003 Τοπογραφικό Διάγραμμα της ΕΤΑ ΑΕ το οποίο προσαρτάται στην παρούσα απόφα− ση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Η ως άνω έκταση με το υπ’ αρ. 853/05−12−1969 Β.Δ. (ΦΕΚ 282/Α΄/ 29−12−1969) χαρακτηρίσθηκε ως Τουριστικό Δημόσιο Κτήμα. Εντός της ως άνω εκτάσεως υπάρχουν τρία μονόροφα κτίσματα 67,5 − 61,0 και 171 τ.μ. αντίστοιχα

Η. Οι εκτός ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως διάσπαρτες εκτάσεις,, συνολικής έκτασης 9.220 τ.μ., κείμενες στην περιοχή Ανάβυσσος Αττικής, οι οποίες εμφαίνονται στο υπ’ αρ. 143/18−04−2003 Τοπογραφικό Διάγραμμα της ΕΤΑ ΑΕ (το οποίο προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής) ως εξής: το πρώτο τμήμα εκτάσεως 7.250 τ.μ με τα στοιχεία (Α, Β, Γ, Γ΄, Γ΄΄, Δ, Ε, Ζ, Η, Η΄, Θ, Θ΄, Ι, Κ, Κ΄, Λ, Μ, Μ΄, Ν, Ν΄, Α), το
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 30315
δεύτερο τμήμα εκτάσεως 1.500 τ.μ με τα στοιχεία (Ξ, Γ΄, Γ΄΄, Ο, Ξ) και το τρίτο τμήμα εκτάσεως 470 τ.μ με τα στοιχεία (Π, Π΄Ρ, Σ, Τα, Τα΄, Υ, Φ, Π). Οι ως άνω εκτάσεις δυνάμει του υπ’ αρ. 3/30−12−1970 Β.Δ. (ΦΕΚ 4/Α΄/13−01− 1971) χαρακτηρίσθηκαν ως Τουριστικό Δημόσιο Κτήμα

Θ. Η εδαφική έκταση, εκτός ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως, συνολικής έκτασης 8.860 τ.μ, κείμενη στην θέση Άγιος Νικόλαος Ανάβυσσου Αττικής, η οποία εμφαίνεται με κίτρινο πλαίσιο στο υπ’ αρ. 725/2−01−2013 Τοπογραφικό Διάγραμμα της ΕΤΑ ΑΕ 

Ι. Η εκτός ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως, εδαφική έκταση, συνολικής έκτασης 258.250 τ.μ, κείμενη στην θέση Λομβάρδα − Κρωπίας Αττικής ως αυτή εμφαίνεται με τα στοιχεία (Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο, Α) στο υπ’ αρ. 138/03−04−2003 Τοπογραφικό Διάγραμμα της ΕΤΑ ΑΕ

ΙΑ. Η εκτός ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως, εδαφική έκταση, συνολικής έκτασης 326.315 τ.μ, κείμενη στην θέση Λαγονήσι Αττικής ως αυτή εμφαίνεται με τα στοιχεία (Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ, Α) στο υπ’ αρ. 246/64/48164/14−09−1998 Τοπογρα− φικό Διάγραμμα του EOT

ΙΒ. Οι εκτός ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως εδαφικές εκτάσεις, μετά κτισμάτων, συνολικής έκτασης 262.423 τ.μ., κείμενες στην περιοχή Δέλτα Φαλήρου − Φλοίσβος, Δήμου Π. Φαλήρου Αττικής, οι οποίες εμφαίνονται στα υπ’ αρ. 1389/76/46665/30−05−1994 και 1389/77/46667/ 2−6−1994 Τοπογραφικά Διαγράμματα του ΕΟΤ

ΙΓ. Η εκτός ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως, εδαφική έκταση, συνολικής έκτασης 69.725 τ.μ., κείμενη στην περιοχή Αλίμου Αττικής (ακτή), ως αυτή εμφαίνεται με τους αριθμούς 1 και 2 στο υπ’ αρ. 131/01−04−2003 τοπο− γραφικό διάγραμμα της Ε.Τ.Α Α.Ε.

ΙΔ. Η εκτός ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως, εδαφική έκταση, συνολικής έκτασης 90.825 τ.μ., κείμενη στην περιοχή Παλαιού Φαλήρου Αττικής (από Μαρίνα Φλοίσβου μέχρι κέντρο Φλοίσβου), ως αυτή εμφαίνεται με τους αριθμούς 1,2,3,4 στο υπ’ αρ. 126/28−03−2003 τοπογραφικό διάγραμμα της Ε.Τ.Α. Α.Ε.

ΙΕ. Η εκτός ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως, εδαφική έκταση, συνολικής έκτασης 20.420 τ.μ, κείμενη στην περιοχή Αλίμου Αττικής (από ακτή Αλίμου έως όρια Αγ. Κοσμά), ως αυτή εμφαίνεται με τον αριθμό 1 στο υπ’ αρ. 132/01−04−2003 τοπογραφικό διάγραμμα της Ε.Τ.Α. Α.Ε

ΙΣΤ. Τo τμήμα αιγιαλού, συνολική έκτασης 2.000 μ., κείμενο στην περιοχή Άγιος Κοσμάς Γλυφάδας, ως αυτό εμφαίνεται με τα στοιχεία Α,Β στο υπ’ αρ. 773/24812/ 12−01−1971 τοπογραφικό διάγραμμα του ΕΟΤ

ΙΖ. Η εκτός ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως, εδαφική έκταση, 278.000 τ.μ. (εκ της οποίας, έκταση 29.555 τ.μ. αποτελεί αιγιαλό με θαλάσσια ζώνη 500 μ.), κείμενη στην περιοχή Γλυφάδα Αττικής, ως αυτή εμφαίνεται στο υπ’ αρ. Σχεδίου 133/02−04−2003 τοπογραφικό διάγραμμα της Ε.Τ.Α. Α.Ε

ΙΗ. H εδαφική έκταση, εκτός ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως, που βρίσκεται στην περιοχή Βάρκιζα Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης Αττικής, συνολικής επιφανείας 252.000 τ.μ. περίπου

ΙΘ. Η εκτός ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως, εδαφική έκταση, μη υπολογιζόμενου του αιγιαλού, επιφάνειας 96.000 τ.μ., κείμενη στην θέση Μικρό Καβούρι − Βουλιαγμένης Αττικής, η οποία εμφαίνεται στο υπ’ αρ. 206/404/43729/08−06−1988 Τοπογραφικό Διάγραμμα του ΕΟΤ

Η παρούσα αποτελεί μεταγραπτέο τίτλο για την μεταβίβαση της κυριότητας των σε αυτή περιγραφομένων ακινήτων καθώς και των δικαιωμάτων διοίκησης και διαχείρισης των αιγιαλών προς την εταιρεία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.».

Διαβάστε το ΦΕΚ 2424Β/11.9.14 ΚΑΙ ΔΕΊΤΕ ΤΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ των εκτάσεων που περιέρχονται στο ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΕ


ΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Α. Το δημόσιο κτήμα, ευρισκόμενο μεταξύ των οριογραμμών του παλιού και νέου αιγιαλού στην θέση «Γλυφάδα» από το Αθλητικό Κέντρο Αγίου Κοσμά μέχρι τα «Αστέρια» Γλυφάδας, συνολικής έκτασης 176.161 τ.μ, ως αυτό εμφαίνεται στα Τοπογραφικά Διαγράμματα της Κτηματικής Υπηρεσίας Πειραιά

Β. Η δημόσια έκταση, μετά των επ’ αυτής κτισμάτων, εκτός σχεδίου πόλεως, ευρισκόμενη στον φαληρικό Όρμο των Δήμων Παλαιού Φαλήρου, Καλλιθέας και Μοσχάτου Αττικής, (Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις Φαλήρου, πρώην Ολυμπιακά Ακίνητα), όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 9 παρ. 1 εδ. ιγ του Ν. 3342/2005, συνολικής έκτασης 757.500 τ.μ

Διαβάστε το ΦΕΚ 2429Β/12.9.14 ΚΑΙ ΔΕΊΤΕ ΤΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ των εκτάσεων που περιέρχονται στο ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΕ

Η παρούσα αποτελεί μεταγραπτέο τίτλο για τη μεταβίβαση της κυριότητας των σε αυτή περιγραφομένων ακινήτων καθώς και των δικαιωμάτων διοίκησης και διαχείρισης των αιγιαλών προς την εταιρεία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.».

 

Categories