Αμετάβλητος για το 2015 ο συντελεστής ΤΑΠ στον Δήμο Σαρωνικού.

Αμετάβλητος για το 2015  ο συντελεστής ΤΑΠ στον Δήμο Σαρωνικού. Αυτό αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο της 15/10/14 με ομόφωνη απόφαση μετά την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας την οποία και παραθέτουμε

“Σύμφωνα με το άρθρο 24 πσρ. 1 Ν.2130 «Από 1ης Ιανουαρίου 1993 επιβάλλεται υπέρ των δήμων και κοινοτήτων τέλος, το οποίο υπολογίζεται επί της αξίας της ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται εντός της διοικητικής τους περιφέρειας κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:
α) Στα πάσης φύσεως ακίνητα που βρίσκονται εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εντός των ορίων οικισμών υφιστάμενων προ του έτους 1923 ή εντός ορίων οικισμών πληθυσμού κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων, εφόσον τα τελευταία πληρούν τις, υπό των πολεοδομικών διατάξεων, προβλεπόμενες προϋποθέσεις. (Αποφ. ΥΠΕΣΔΔΑ 8752/94)
β) Στα κάθε είδους κτίσματα που βρίσκονται εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως (νόμιμα ή αυθαίρετα) ή εκτός ορίων οικισμών υφιστάμενων προ του έτους 1923 ή εκτός ορίων οικισμών πλη0υσμού κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων. Σε αυτήν την περίπτωση για τον υπολογισμό της αξίας λαμβάνεται υπόψη, από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, η αξία των κτισμάτων και η αξία της διπλάσιας έκτασης από εκείνη που καταλαμβάνουν τα κτίσματα, εφ’ όσον υφίσταται, ή άλλως η τυχόν υπάρχουσα. (άρθρο 24 παρ.1 Ν.2130/93)
Ο συντελεστής του τέλους καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου από μηδέν εικοσιπέντε τοις χιλίοις (0,25%ο), μέχρι μηδέν τριάντα πέντε τοις χιλίοις (0,35%0) και είναι ενιαίος για όλη τη διοικητική τους περιφέρεια. (άρθρο 24 παρ.2 Ν.2130/93).
Ο συντελεστής που ισχύει για τον Δήμο Σαρωνικού είναι 0,30 ο/00 σύμφωνα με την υπ` αριθμό 385/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου μας.
Ο οριζόμενος με την απόφαση συντελεστής ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους και μέχρι να τροποποιηθεί ή καταργηθεί η απόφαση αυτή. (άρθρο 24 παρ.8 Ν.2130/93)
Για την καταβολή τέλους ακίνητης περιουσίας του άρθρου 24 του Ν 2130/1993, υπάρχει υποχρέωση εκ του νόμου και η επιβολή του αποτελεί δεσμευτική ενέργεια για τα Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια.
Το ποσό του τέλους προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της αξίας κάθε ακινήτου επί τον συντελεστή του τέλους. (άρθρο 24 παρ.9 Ν.2130/93)
Για την αναπροσαρμογή του τέλους δεν απαιτείται έγκριση της Επιτροπής Τιμών και Εισοδημάτων (ΥΠΕΣΔΔΑ 58421/21-12-2004)
Το τέλος βαρύνει τον κάθε έτους κύριο του ακινήτου και σε περίπτωση επικαρπίας ή νομής τον επικαρπωτή ή νομέα. (άρθρο 24 παρ.3 Ν.2130/93)
Για τον υπολογισμό της αξίας των ακινήτων λαμβάνονται υπόψη μόνο:
το ύψος της τιμής ζώνης και ο συντελεστής παλαιότητας, όπως καθορίζονται και ισχύουν κάθε φορά με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών κατά τη διαδικασία του άρθρου 41 του Ν. 1249/1982 (ΦΕΚ 43/1982 τεύχος Α’), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του Ν. 1473/1984 (ΦΕΚ 127/1984 τεύχος Α’).
Στις περιοχές που δεν έχει γίνει καθορισμός της τιμής των ακινήτων με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, κατά την ανωτέρω διαδικασία, ο υπολογισμός της αξίας τους γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, το οποίο λαμβάνει υπόψη και τα τηρούμενα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. στοιχεία.
Τα στοιχεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας για τα έσοδα μας από το τέλος ακίνητης περιουσίας, είναι τα εξής :

ταπ

Μετά τα ανωτέρω αποφασίστηκε
Α) ο συντελεστής τέλους ΤΑΠ για το Δήμο Σαρωνικού να παραμείνει ως έχει για το έτος 2015.
Β) Στις περιοχές που δεν έχει γίνει καθορισμός της τιμής των ακινήτων με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, κατά την ανωτέρω διαδικασία, ο υπολογισμός της αξίας τους να παραμείνει ως έχει για το έτος 2015.”

ΔΕΙΤΕ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΔΕΗ

ΤΑΠ

Categories