Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού στις 5-11-2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα την 5η Νοεμβρίου του έτους 2014, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 17:30 με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαρωνικού έτους 2015.
2. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Σαρωνικού έτους 2014. .
3. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΝΠΔΔ «Αριστόδικος»Δήμου Σαρωνικού έτους 2014.
4. Έγκριση της υπ. αριθμ. 103/2014 απόφασης ΝΠΔΔ «Αριστόδικος»Δήμου Σαρωνικού περί «Επικαιροποίησης της 118/2013 απόφασης Δ.Σ.
5. Λήψη απόφασης περί απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών του Δήμου Σαρωνικού μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών του ανοικτού διαγωνισμού 2015, για την «Προμήθεια του συνόλου των καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών του Δήμου Σαρωνικού και των Νομικών Προσώπων αυτού.»
6. Λήψη απόφασης περί απευθείας ανάθεσης για την επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μεσών και μηχανημάτων έργου του Δήμου Σαρωνικού μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών του ανοικτού διαγωνισμού 2015 για την «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ»
7. Έγκριση διενέργειας προμηθειών έτους 2014.Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού –Λογιστηρίου και Προμηθειών.
8. Λήψη απόφασης περί ανάθεσης συλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων τέλους κύκλου ζωής».Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού9. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σαρωνικού.
10. Λήψη απόφασης περί ορισμού προέδρου και εκπροσώπου των παραγωγικών τάξεων για την συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
11. Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης, λόγω λάθους χρέωσης.
12. Λήψη απόφασης περί φιλοξενίας παιδιών από την αδελφοποιημένη πόλη της Κύπρου «Μέσα Γειτονιά» στο πλαίσιο του προγράμματος « Χρυσοπράσινο Φύλλο».

Καλύβια 31-10-2014
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ

Categories