27/11. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΔΥΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ. ΜΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2015

 Δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου στις 27/11.  Η πρώτη είναι η τακτική συνεδρίαση και περιλαμβάνει τρέχοντα θέματα και η δεύτερη είναι ειδική συνεδρίαση που αφορά στον Προυπολογισμό του 2015.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΩΡΑ 17.00)

1. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» Δήμου Σαρωνικού έτους 2014.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση του οδικού δικτύου του
Δήμου Σαρωνικού» Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία
3. Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου «Συνδέσεις υφιστάμενων παροχών με
νέα δίκτυα ύδρευσης». Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία
4. Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου «Επισκευή και συντήρηση οδικού
δικτύου Δήμου Σαρωνικού». Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία
5. Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου « Ασφαλτόστρωση οδών Δήμου
Σαρωνικού». Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία
6. Έγκριση μελέτης του έργου « Αποκατάσταση τμήματος οδού Γ.Σιδέρη Τ. Κ. Κουβαρά
Δήμου Σαρωνικού». Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία
7. Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου « Μεταλλική οδική γέφυρα επί της οδού Παναγή
Μιχάλη Δ.Κ. Καλυβίων Δήμου Σαρωνικού». Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία
8. Λήψη απόφασης επί αίτησης της εταιρείας «ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΒΕΕ» περί αλλαγής
εργοστασίου παραγωγής ασφαλτομίγματος και πετρελαϊκού υλικού. Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου και Προμηθειών
9. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου « Κατασκευή σύνδεσης δικτύου ακαθάρτων Δ.Ε. Καλυβίων και
Κουβαρά Δήμου Σαρωνικού με αντλιοστάσιο ΚΕΛ Μαρκοπούλου».  Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

10. Λήψη απόφασης περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου « Κατασκευή σύνδεσης δικτύου ακαθάρτων Δ.Ε. Καλυβίων και Κουβαρά Δήμου Σαρωνικού με αντλιοστάσιο ΚΕΛ Μαρκοπούλου».Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία
11. Λήψη απόφασης περί ενίσχυσης ενδεών λόγω εορτών Χριστουγέννων. Εισηγητής: Δήμαρχος
Καλύβια 20-11-2014
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ

Η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (ΩΡΑ 19.00)

 

Screenshot_206

Categories