ΠΡΟΣΦΥΓΗ 10 Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Ειδική Διοικητική Προσφυγή κατά της υπ αρ 250/2014 απόφασης  του Δ.Συμβουλίου Σαρωνικού  (Αναπροσαρμογή τελών ύδρευσης) κατέθεσαν 10 από τους 11 Δημοτικούς Σύμβούλους  της Μειοψηφίας ( Τσαλικίδης ,Ράπτη, Γκίνη, Ζεκάκος, Τζιβίλογλου, Γκίκας, Κωνσταντέλος,Μακροδημήτρης, Πέγκας, Κατσούλης). Οι Σύμβουλοι ανήκουν στις  Δημοτικές Παρατάξεις ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ 5+ και   ΡΙΖ.Ε.Σ.

Η Προσφυγή που υποβλήθηκε στις 30/10/2014, στηρίζεται σε 8 σημεία που σύμφωνα με το σκεπτικό όσων την υπογράφουν, καθιστούν παράτυπη την Απόφαση με κύριο επιχείρημα ότι οι αυξήσεις έγιναν καθαρά για εισπρακτικούς λόγους και όχι για εξορθολογισμό και ενοποίηση των τελών όπως προσχηματικά ισχυρίστηκε η πλειοψηφία και κυρίως δεν ακολουθείται η θεμελιώδης Αρχή της Ανταποδοτικότητας.

Σύμφωνα με το άρθρο 227 του Καλλικράτη, ο ελεγκτής Νομιμότητας στον οποίον προσέφυγαν οι 10 Δημοτικοί Σύμβουλοι θα πρέπει να αποφασίσει μέσα σε προθεσμία 2 μηνών από την κατάθεσή της . Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία χωρίς να εκδοθεί απόφαση,θεωρείται ότι η προσφυγή έχει σιωπηρώς απορριφθεί.

Είναι η πρώτη οργανωμένη  αντιπολιτευτική  ενέργεια στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο που αναμένεται να  ηλεκτρίσει την επερχόμενη συνεδρίαση της 27/11 κατά τη συζήτηση για τη ψήφιση του Προυπολογισμού.


 Το Κείμενο της Προσφυγής

Ενώπιον του ελεγκτή Νομιμότητας (άρθρο 227 του Ν. 3852/2010) 

Ειδική Διοικητική Προσφυγή

Οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι Σαρωνικού Αττικής έχοντας έννομο συμφέρον προσφεύγουμε κατά της υπ. αριθ. 250/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού που έχει θέμα: «Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογή Τελών Ύδρευσης Δήμου Σαρωνικού 2015» ΑΔΑ: ΒΝΑΠΩ1Ξ-5ΛΩ, και η οποία δημοσιεύθηκε στις 23-10-2014, για τους παρακάτω λόγους:

  1. ΠΛΑΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΙΠΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ.

Υπήρξε πλάνη και ελλιπής ενημέρωση των δημοτικών συμβούλων αφού δεν τους επιδόθηκε «Έγγραφη Αναφορά» με τις υπογραφές δεκάδων ενεργών πολιτών που είχε εγκαίρως κατατεθεί στο Δήμο και με την οποία επιστολή οι πολίτες ενημέρωναν τα μέλη του δημοτικού Συμβουλίου για σοβαρά οικονομικά στοιχεία που αφορούσαν την οικονομική λειτουργία του Δήμου και το υπό συζήτηση θέμα της «αναπροσαρμογής των τελών ύδρευσης», αμφισβητώντας και καταρρίπτοντας την σκοπιμότητα της προτεινόμενης αύξησης τους

  1. ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ ΑΙΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ.

Στην εισήγηση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και στο σώμα της προσβαλλόμενης υπ. αρ. 250/2014 απόφασης δεν αναφέρονται τα από το νόμο προβλεπόμενα και απαραίτητα για την νομιμότητα της απόφασης στοιχεία.

Με πλήθος αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει κριθεί ότι η νομιμότητα των αποφάσεων αναπροσαρμογής των ανταποδοτικών τελών εξαρτάται από την επαρκή αιτιολογία των αποφάσεων που τα έχουν επιβάλλει, η οποία αιτιολογία πρέπει να περιλαμβάνεται στο σώμα της απόφασης.

Ειδικότερα

Τα τέλη ύδρευσης έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα και ως εκ τούτου σύμφωνα με την πάγια νομολογία (Στ Ε. 3263/1982, 981/1992) οι αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων περί καθορισμού του ύψους του συντελεστή αυτών πρέπει να αποβλέπουν στην απόληψη εσόδων κατά προσέγγιση ανάλογων προς τα προβλεπόμενα αντίστοιχα έξοδα για την οργάνωση και λειτουργία της υπηρεσίας ύδρευσης.

Οι αποφάσεις πρέπει να αιτιολογούνται ειδικώς με την παράθεση συγκεκριμένων στοιχείων αναφορικά με τον προϋπολογισμό εσόδων – εξόδων αλλά και το εύρος του κύκλου των ωφελούμενων προσώπων, ώστε να διασφαλίζεται η θεμελιώδης αρχή της ανταποδοτικότητας των τελών, με τη δίκαιη και αντικειμενική επιβάρυνση κάθε υπόχρεου.

Προκειμένου να διαπιστωθεί η αναλογική σχέση μεταξύ εσόδων και εξόδων της υπηρεσία υδρεύσεως πρέπει:

στο μεν σκέλος των εσόδων να παρατίθεται συγκεκριμένα στοιχεία εν όψει επίκαιρων πάντως διαπιστώσεων περί του αριθμού των καταναλωτών συνολικώς και κατηγορίες, καθώς και περί του διατιθέμενου όγκου ύδατος σε ορισμένη χρονική περίοδο συνολικώς και κατά κατηγορίες καταναλωτών, ώστε τα προβλεπόμενα έσοδα να ανταποκρίνονται με τη μεγαλύτερη δυνατή προσέγγιση στις, ενόψει της υφιστάμενης πράγματι καταναλώσεως, συνθήκες που επικρατούν κατά το χρόνο λήψης της αποφάσεως σχετικά καθορισμό των τελών,

στο σκέλος δε των εξόδων πρέπει να παρατίθενται ακριβή στοιχεία περί των επιμέρους δαπανών που είναι αναγκαίες για την οργάνωση και τη λειτουργία της υπηρεσία ύδρευσης, ώστε να απεικονίζοντα αναλυτικώς τα ακριβή χρηματικά ποσά που είναι απαραίτητα για την κάλυψη των δαπανών τούτων

Είναι σαφές ότι στην προσβαλλόμενη υπ. αρ. 250/2014 απόφαση δεν περιέχονται και δεν αναφέρονται κανένα από τα προαναφερόμενα στοιχεία, γεγονός που την καθιστά αυτοδίκαια άκυρη. 

  1. ΕΛΛΕΙΨΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ (ΕΛΕΙΨΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΟΣ).

ΑΝΤΙΘΕΤΑ, τα ελλιπή στοιχεία που περιείχε η εισήγηση της υπηρεσίας όχι μόνο δεν δικαιολογούν και τελικά αιτιολογούν την νομιμότητα των αυξήσεων, αλλά αντίθετα φανερώνουν ένα μεγάλο πρόβλημα ανείσπρακτων οφειλών προς το Δήμο και κυρίως προς την υπηρεσία ύδρευσης, που είναι και ο πραγματικός λόγος που η πλειοψηφία αποφάσισε τις αυξήσεις.

Από την εισήγηση της Υπηρεσίας τόσο προς την Οικονομική Επιτροπή όσο και από την όμοια εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο προκύπτει ότι:

το έτος 2013 η απόκλιση εσόδων-δαπανών ανήλθε σε ποσοστό 39,75 %.

το έτος 2014 η απόκλιση εσόδων-δαπανών θα ανέλθει στο ποσοστό 33%.

Επίσης από την  εισήγηση του 1ου θέματος της ημερησίας διατάξεως «παρουσίαση και έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Β΄ τριμήνου προϋπολογισμού του Δήμου Σαρωνικού έτους 2014 αποτυπώνεται με τον πιο καθαρό τρόπο η φανερή αδυναμία είσπραξης των οφειλομένων στο Δήμο ποσών, αφού το ποσοστό των ανείσπρακτων σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Δήμου φτάνει για το 2014 μόνο στο 25,47% των προϋπολογισθέντων εσόδων στο κωδικό 3 (Έσοδα από τα ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα), και στο δε σύνολο των εσόδων, η είσπραξη ανέρχεται μόνο στο 27% από το σύνολο των προϋπολογισθέντων εσόδων. 

  1. ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΚΥΒΙΚΩΝ ΝΕΡΟΥ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΜΕ ΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΠΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΟΥΜΕ

Ισολογισμός 2013

Αυτή η άσχημη οικονομική κατάσταση που αποτυπώνεται και στα προαναφερόμενα στοιχεία επιβεβαιώνεται επιπρόσθετα και από τα στοιχεία του ισολογισμού του 2013, ο οποίος ψηφίσθηκε πρόσφατα και στον οποίο αποτυπώνεται μεγάλη απόκλιση των κυβικών που αγοράζουμε από την ΕΥΔΑΠ και των κυβικών που τελικά τιμολογεί ο Δήμος και τελικά καταναλώνουν οι καταναλωτές και η οποία απόκλιση αυτή βαίνει επικίνδυνα αυξανόμενη για το έτος 2013 σε σχέση με το 2012.

Συγκεκριμένα στον ψηφισθέντα ισολογισμό του 2013 αποτυπώνεται μεγάλη απόκλιση των κυβικών που αγοράζουμε από την ΕΥΔΑΠ και των κυβικών που τελικά τιμολογεί ο Δήμος και τελικά καταναλώνουν οι καταναλωτές και η οποία απόκλιση αυτή βαίνει επικίνδυνα αυξανόμενη για το έτος 2013 σε σχέση με το 2012.

Το έτος 2012 πληρώσαμε για αγορά νερού από την ΕΥΔΑΠ      2.832.323,06 ευρώ

Το έτος 2013: έξοδα για αγορά νερού από την ΕΥΔΑΠ                 2.708.979,95 ευρώ

Αντίστοιχα το έτος 2012 εισπράξαμε από την πώληση νερού 5.448.873,69 ευρώ

Ενώ το έτος 2013: εισπράξαμε από την πώληση νερού                 4.522.515,07 ευρώ

Η ΕΙΚΟΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012  ΚΑΙ 2013 ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΩΘΙ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΤΑΝ Η ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΗΝ ΔΙΕΤΙΑ (2012-2013) ΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ 2.918.787,74 .ΕΥΡΩ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΣΕ   m³  ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗ 2013 ΧΡΗΣΗ  2012
 m³
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ  m³   ΥΔΑΤΟΣ 327.868,85 286.885,25
ΑΓΟΡΕΣ  ΧΡΗΣΕΩΣ  2013 6.167.987,13 5.803.940,70
ΜΕΙΟΝ: ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΣ (10% ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ) -616.798,71 -580.394,07
ΜΕΙΟΝ: ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΛΗΞΕΩΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ -311.129,77 -327.868,85
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΩΛΗΘΕΝΤΑ  m³  ΝΕΡΟΥ 5.567.927,50 5.182.563,02
ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ   m³  ΝΕΡΟΥ 3.973.662,00 4.309.218,00
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΕ  m³ ΝΕΡΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΘΗΚΑΝ -1.594.265,50 -873.345,02
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΕ  ΕΥΡΩ  ΚΟΣΤΟΣ ΕΥΔΑΠ  ΝΕΡΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΘΗΚΑΝ -778.001,56 € -426.192,37 €
ΔΙΑΦΟΡΑ  ΣΕ ΕΥΡΩ  ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  (ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ) -1.814.469,81 -1.104.317,93

Τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν ότι το έτος 2013, για το οποίο λόγω του δημοσιευθέντος ισολογισμού έχουμε πλήρη εικόνα, αν και αγοράσαμε από την ΕΥΔΑΠ τα ίδια περίπου κυβικά νερού με το 2012, τελικά (για λόγους πιθανόν απώλειας και άλλους που δεν γνωρίζουμε επακριβώς ) το έτος 2013 τιμολογήσαμε και πωλήσαμε πολύ λιγότερα κυβικά από τα αγορασθέντα.

Από τη σύγκριση των παραπάνω μεγεθών  συνάγεται ότι ανάμεσα στις προϋπολογιζόμενες ποσότητες προμήθειας και κατανάλωσης νερού υπάρχει σημαντική διαφορά η οποία έχει κοστολογηθεί μεν ως δαπάνη προμήθειας και έχει συνυπολογιστεί για τον καθορισμό του συντελεστή των τελών, αλλά δεν προβλέπεται να καταναλωθεί για να εισπραχθούν ανάλογα έσοδα.

Κατά συνέπεια οι καταναλωτές επιβαρύνονται με την δαπάνη προμήθειας ποσότητας νερού από την οποία δεν θα έχουν κανένα ανταποδοτικό όφελος αφού δε θα την καταναλώσουν.

Επειδή η διαφορά αυτή ανάμεσα στις ποσότητες προμήθειας και κατανάλωσης νερού επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τις δαπάνες και την ακρίβεια του συνόλου των οικονομικών μεγεθών της υπηρεσίας ύδρευσης και επομένως και το ύψος του συντελεστή των τελών αλλά και την αναλογική σχέση εξόδων και εσόδων που απαιτείται από την αρχή της ανταποδοτικότητας, είναι φανερό ότι παραβιάζεται η θεμελιώδης αρχή της ανταποδοτικότητας είναι απολύτως βάσιμη και η προσφυγή μας πρέπει να γίνει δεκτή.  

  1. ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΚΑΙ ΜΗ ΑΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΩΣ Η ΑΥΞΗΣΗ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΜΗ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ.

Στο σκεπτικό της ίδιας της υπ. αρ. 250/2014 απόφασης αναφέρεται: «Θα πρέπει να τηρείτε η θεμελιώδης αρχή της ανταποδοτικότητας και κατά συνέπεια η αύξηση των τελών πρέπει να είναι ανάλογη με την αύξηση του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η μη ικανοποίηση των ανωτέρων κριτηρίων που επιτάσσεται από τη φύση των τελών ανταποδοτικού χαρακτήρα, αποστερεί τις αποφάσεις επιβολής τους από το στοιχείο της νομιμότητας».

Με βάση τα παραπάνω και με δεδομένο ότι ούτε αύξηση στην τιμή αγοράς του αγαθού του νερού από την ΕΥΔΑΠ υπήρξε, ούτε αύξηση στα λοιπά έξοδα της υπηρεσίας ύδρευσης (μισθοδοσία, κ.λ.π.) αποδεικνύεται από τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, πως είναι αδύνατον να νομιμοποιηθούν οι αυξήσεις που επιβλήθηκαν. 

  1. ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑΣ.

Στην εισήγηση του ο κ. Δήμαρχος αναφέρεται και χρησιμοποιεί μέρος μόνο της υπ. αρ. εγκυκλίου 45/28-12-2010 ερμηνεύοντας την κατά το δοκούν για να υποστηρίξει ότι οι αυξήσεις είναι μονόδρομος και ότι δήθεν επιβάλλεται από την προαναφερόμενη υπ. αρ. 45 εγκύκλιο (Σχετικό 7.).

Αναφέρει ο κ. Δήμαρχος στην εισήγησή του : «στις περιπτώσεις που στις δημοτικές ενότητες ή στις δημοτικές/ τοπικές κοινότητες του νέου δήμου ισχύουν διαφορετικοί συντελεστές τελών για το ίδιο είδος χρήσης (κατοικίες, καταστήματα κ.λ.π.) και εν γένει διαφορετική φορολογική επιβάρυνση των κατά νόμο ή βάσει κανονιστικών αποφάσεων, υπόχρεων (π.χ. περιπτώσεις επιβολής δυνητικών ανταποδοτικών τελών κατά το άρθρο 25 του ν.1828/1989), το ζήτημα της εξομοίωσης αυτών (εξίσωση των συντελεστών επιβολής, σκοπιμότητα και όροι επιβολής των δυνητικών, ανταποδοτικών τελών) πρέπει να εξεταστεί από τα αρμόδια όργανα του δήμου μέχρι την κατάρτιση του προϋπολογισμού του έτους 2012».

Για να συνεχίσει ο κ. Δήμαρχος ότι:  «επομένως θα πρέπει να προβούμε σε εξομοίωση των τελών ύδρευσης σε όλες τις Δημοτικές/Τοπική Κοινότητες, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ισονομία όλων των δημοτών οι οποίοι πρέπει για την ίδια παροχή της υπηρεσίας να πληρώνουν το ίδιο αντίτιμο».

Παραλείπει σκόπιμα ο κ. Δήμαρχος να αναφέρει ότι στην συνέχεια της ίδιας παραγράφου, στην ίδια εγκύκλιο, αναφέρεται ότι : «Σε κάθε περίπτωση πάντως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του νέου δήμου η εξέταση από τα αρμόδια όργανα και η έκδοση των σχετικών αποφάσεων εντός του πρώτου τριμήνου του 2011, στο πλαίσιο κατάρτισης και ψήφισης του ετήσιου προϋπολογισμού.»

 Άρα είναι σαφές ότι εναπόκειται στη πολιτική βούληση του Δήμου η εξέταση και η αναπροσαρμογή ή όχι των τελών.

Και ακόμη περισσότερο στην ίδια υπ. αρ. 45 εγκύκλιο, αναφέρεται ρητά ότι: «Τέλος επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την αρχή της ανταποδοτικότητας, οι συντελεστές των τελών είναι δυνατόν να διαφοροποιούνται στις δημοτικές ή τοπικές κοινότητες, ανάλογα ιδίως με την έκταση και τη συχνότητα παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας και άρα το κόστος που συνεπάγεται η παροχή της.

Έρχεται λοιπόν η ίδια η εγκύκλιος που χρησιμοποιεί (μερικώς και με τρόπο που την παρερμηνεύει) ο κ. Δήμαρχος, να καταρρίψει όλους τους ισχυρισμούς και την αιτιολογία για τις αυξήσεις και για τη δήθεν εκ του νόμου υποχρέωση για «εξομοίωση» των τελών ύδρευσης.  

  1. ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:

Ισχυρίζεται ο κ. Δήμαρχος στην εισήγησή του ότι «Η αναπροσαρμογή που προτείνεται θα φέρει στο Δήμο τα ίδια έσοδα με το προηγούμενο τιμολόγιο, επομένως δεν θα υπάρχει αύξηση η μείωση των τελών συνολικά αλλά οι αλλαγές θα αφορούν την θέσπιση ενιαίου τιμολογίου».

Ο ισχυρισμός αυτός του κ. Δημάρχου καταρρίπτεται από τις απαντήσεις που έδωσαν οι υπηρεσιακοί παράγοντες στη διάρκεια του δημοτικού συμβουλίου σε σχετική ερώτηση, αν έχουν οι υπηρεσίες κοστολογήσει τις αυξήσεις που επιβάλλονται, αν γνωρίζουν δηλαδή τι θα αποφέρουν αυτές οι αυξήσεις στα ταμεία του Δήμου.

Οι υπάλληλοι ειλικρινώς απάντησαν  ότι: «δεν έχουν μελέτη που να δείχνει πόσα χρήματα θα αποφέρουν  στο ταμείο του Δήμου οι αυξήσεις και το μόνο που έχουν κάπως υπολογίσει είναι τα χρήματα που θα εισπράξουν από την επιβολή μόνο του παγίου τέλους στη Δημοτική Κοινότητα Καλυβίων που το υπολόγιζαν στις 150.000 ευρώ περίπου».

Ο προαναφερόμενος ισχυρισμός του κ. Δημάρχου ότι «δεν θα υπάρχει αύξηση» καταρρίπτεται επίσης από την ίδια την εισήγηση της υπηρεσία προς το Δημοτικό Συμβούλιο, το συγκεκριμένο τμήμα της οποίας σκοπίμως δεν αναφέρεται στο σώμα της υπ. αρ. 250/2014 απόφασης.

Η εισήγηση των υπηρεσιών αποκαλυπτικά και ειλικρινώς αναφέρει

« θα είναι δίκαιο να επιβληθεί ένα ενιαίο τέλος ύδρευσης για όλες τις ενότητες αφού είναι ίδιες οι παρεχόμενες υπηρεσίες, το οποίο σταδιακά θα αποφέρει αύξηση των εσόδων της εν λόγω υπηρεσίας» (Σχετικό 3.). 

  1. ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Στο σώμα της υπ. αριθ. 250/2014 απόφασης έχει αυθαίρετα και παράνομα προστεθεί και αποτελεί μέρος της, η υπ. αρ. 3 κατηγορία με τίτλο «Κατηγορίες Κοινωνικού Τιμολογίου».

Το προαναφερόμενο τμήμα της απόφασης που εμφανίζει 6 νέες κατηγορίες δικαιούχων κοινωνικού τιμολογίου, ουδέποτε υπήρξε μέρος της εισήγησης, ουδέποτε συζητήθηκε στο Δημοτικό συμβούλιο και ουδέποτε ψηφίσθηκε από οποιοδήποτε σύμβουλο της πλειοψηφία ή της μειοψηφίας.

Άρα το συγκεκριμένο τμήμα δεν νομιμοποιείται να αποτελεί μέρος της συγκεκριμένης απόφασης.

Κύριε Γενικέ Γραμματέα

Από όλα τα παραπάνω στοιχεία που σας παραθέσαμε αποδεικνύεται καθαρά ότι οι αυξήσεις δεν έγιναν για λόγους «εξορθολογισμού» και ενοποίησης» των τελών και όπως προσχηματικά αναφέρει η πλειοψηφία και κυρίως δεν ακολούθησαν την θεμελιώδη αρχή της ανταποδοτικότητας.

Αντίθετα οι «αναπροσαρμογές» δηλαδή οι αυξήσεις, έγιναν για καθαρά εισπρακτικούς λόγους, επιβάλλοντας ένα νέο φόρο στους συμπολίτες μας, προσπαθώντας έτσι (μάταια) να αντιμετωπίσουν το μεγάλο έλλειμμα στα ανείσπρακτα της υπηρεσίας ύδρευσης.

Επειδή, κατά τα ανωτέρω, η παρούσα είναι προδήλως βάσιμη και αποδεικνύεται από τα προσκομιζόμενα έγγραφα και τις παραπομπές.

Επειδή η παρούσα ένσταση είναι νόμιμη κι εμπρόθεσμη εντός της 15ήμερης προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 3852/2010.

Επειδή έχουμε προφανές έννομο συμφέρον εις την άσκηση αυτή ως μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαρωνικού.

Για τους λόγους αυτούς

Αιτούμαστε

Να γίνει δεκτή η παρούσα προσφυγή μας καθ’ άπαντες αυτής τους λόγους και καθ’ άπαν αυτής το αιτητικό.

Να ακυρωθεί και εξαφανισθεί καθ’ ολοκληρίαν η υπ. αριθμ. 250/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού.

Να ακυρωθεί και εξαφανισθεί και πάσα ετέρα συναφής προς την ανωτέρω πράξη ή παράλειψη, προγενεστέρα ή μεταγενεστέρα.

Να διαταχθεί παν άλλο τι προς τούτο νόμιμο.

30.10.2014

Οι αιτούντες

Μανώλης Τσαλικίδης                     Δημοτικός Σύμβουλος Σαρωνικού

Μαρία Γκίνη                                        Δημοτική Σύμβουλος Σαρωνικού

Βαγγέλης Ζεκάκος                            Δημοτικός Σύμβουλος Σαρωνικού

Γιώργος Τζιβίλογλου                     Δημοτικός Σύμβουλος Σαρωνικού

Παναγιώτης Γκίκας                         Δημοτικός Σύμβουλος Σαρωνικού

Ανδρέας Κωνσταντέλος              Δημοτικός Σύμβουλος Σαρωνικού

Σωτήρης Μακροδημήτρης           Δημοτικός Σύμβουλος Σαρωνικού

Ανδρέας Πέγκας                              Δημοτικός Σύμβουλος Σαρωνικού

Αγγελική Ράπτη                               Δημοτική Σύμβουλος Σαρωνικού

Δημήτρης Κατσούλης                    Δημοτικός Σύμβουλος Σαρωνικού


 

Σημείωση Συντάκτη:  Τα επισυναπτόμενα  σχετικά  που χρησιμοποιούνται  στην προσφυγή, δυστυχώς δεν έχουν περιέλθει στη κατοχή του Paraktios.gr. Έστω και χωρίς αυτά, νομίζουμε ότι αποδίδεται  η πλήρης εικόνα της προσφυγής.

 

 

 

 

 

 

Categories