ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΕΛΩΝ

Στις 6 Νοεμβρίου 2014, μέλη και φίλοι του συλλόγου  «ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ», καθώς και ενεργοί πολίτες του Δήμου Σαρωνικού, κατέθεσαν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής προσφυγή κατά των αριθμ. 247/2014 και 250/2014 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαρωνικού, με τις οποίες αυξήθηκαν τα τέλη υδρεύσεως, καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ιδίως στις περιοχές Σαρωνίδας και Κουβαρά. Η προσφυγή έλαβε αριθμ. πρωτ. 70972/47987/06-11-2014. Της προσφυγής των πολιτών είχε προηγηθεί η αριθμ. πρωτ. 68920/46889/31-10-2014 προσφυγή των δημοτικών συμβούλων των παρατάξεων «Σαρωνικός 5+» και «ΡΙΖ.Ε.Σ.», αλλά μόνο κατά της αποφάσεως 250/2014 για τα τέλη υδρεύσης.

 

Το Κείμενο της Προσφυγής της ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ και Ενεργών Πολιτών

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΕΓΚΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ

(Άρθρου 227 παρ. 1 τού Ν. 3852/2010)

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι κάτοικοι του Δήμου Σαρωνικού, έχοντες έννομο συμφέρον, ως αμέσως θιγόμενοι από την αύξηση των τελών υδρεύσεως καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, προσφεύγουμε κατά των υπ’αριθμ. 247/2014 και 250/2014αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαρωνικού Αττικής, με θέμα«Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού Δήμου Σαρωνικού έτους 2015» και «Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής Τελών Ύδρευσης Δήμου Σαρωνικού» (Σχετ. Νο 1 και 2) αντιστοίχως, οι οποίες δημοσιεύθηκαν στο διαδίκτυο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) στις 23-10-2014, με ΑΔΑ 723ΠΩ1Ξ-Ω1Ε και ΒΝΑΠΩ1Ξ-5ΛΩ (Σχετ. Νο 3 και 4) αντιστοίχως, για τους ακόλουθους νόμιμους και βάσιμους λόγους:

 

Ι.- ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ Η ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Α.- Το ΣτΕ, κατ’εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας και εξετάζοντας τη νομιμότητα επιβολής ή αύξησης διαφόρων ανταποδοτικών τελών από τους Ο.Τ.Α., έχει κρίνει με πλείστες αποφάσεις του, ότι η νομιμότητα επιβολής αυτών των τελών και των όποιων αυξήσεών τους, εξαρτάται από την επαρκή αιτιολογία των αποφάσεων επιβολής τους. Αυτή δε η αιτιολογία πρέπει να περιλαμβάνεται στο κείμενο των αποφάσεων ή στα αναφερόμενα σ’αυτές στοιχεία – έγγραφα (εισηγήσεις). Αυτό ακριβώς επισημαίνεται σε εγκυκλίους του ΥΠΕΣΔΔΑ, αλλά και σε αποφάσεις Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας.

Ειδικότερα:

Σύμφωνα με την αριθμ. 2/2077/14-01-2005 Εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ (Σχετ. Νο 5), η οποία επιλεκτικώς – αποσπασματικώς αναφέρεται στις δύο προσβαλλόμενες αποφάσεις και η οποία εξεδόθη, με αφορμή διαμαρτυρίες πολιτών για αλόγιστες αυξήσεις σε τέλη, «… για να είναι νόμιμες οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. που αφορούν την επιβολή ανταποδοτικών τελών πρέπει να ικανοποιούνται τα ακόλουθα κριτήρια:

«- Πρέπει να αναφέρονται σε συγκεκριμένο έργο ή παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών.

«- Να προσδιορίζουν με ακρίβεια τον κύκλο των ωφελουμένων προσώπων.

«- Να ορίζουν ρητά και με σαφήνεια την ειδική ωφέλεια που απορρέει για τους υπόχρεους.

«- Να αιτιολογούνται ειδικώς, με την παράθεση συγκεκριμένων στοιχείων, όσον αφορά στον προϋπολογισμό των εσόδων και εξόδων, αλλά και στο εύρος του κύκλου των ωφελουμένων προσώπων, προκειμένου να είναι δυνατός ο έλεγχος της τήρησης της αρχής της ανταποδοτικότητας και να διασφαλισθεί η δίκαιη και αντικειμενική επιβάρυνση κάθε υπόχρεου.

«…

«Δεδομένης της βαρύτητας των προηγούμενων επισημάνσεων και της άμεσης συσχέτισής τους με τη νομιμότητα ή μη των εκδιδομένων κανονιστικών αποφάσεων …. Παρακαλούμε, όπως, κατά τον έλεγχο νομιμότητας των σχετικών αποφάσεων των Ο.Τ.Α. … δώσετε ιδιαίτερη έμφαση και προσοχή στο βαθμό κάλυψης των ανωτέρω αναφερομένων προϋποθέσεων …».

Σύμφωνα με την αριθμ. 1/24-01-2013 απόφαση του Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοικήσεως Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Σχετ. Νο 6), «Προκειμένου να διαπιστωθεί η αναλογική σχέση μεταξύ εσόδων και εξόδωντης υπηρεσίας υδρεύσεως, πρέπει, στο μεν σκέλος των εσόδων να παρατίθενται συγκεκριμένα στοιχεία εν όψει επίκαιρων πάντως διαπιστώσεων περί του αριθμού των καταναλωτών συνολικώς και κατηγορίες, καθώς και περί του διατιθεμένου όγκου ύδατος σε ορισμένη χρονική περίοδο, συνολικώς και κατά κατηγορίες καταναλωτών, ώστε τα προβλεπόμενα έσοδα να ανταποκρίνονται με τη μεγαλύτερη δυνατή προσέγγιση στις, ενόψει της υφιστάμενης πράγματι καταναλώσεως, συνθήκες, που επικρατούν κατά το χρόνο λήψης της απόφασης σχετικά με τον καθορισμό των τελών, στο σκέλος δε των εξόδων πρέπει να παρατίθενται ακριβή στοιχεία περί των επιμέρους δαπανών, που είναι αναγκαίες για την οργάνωση και τη λειτουργία της υπηρεσίας ύδρευσης, ώστε να απεικονίζονται αναλυτικώς τα ακριβή χρηματικά ποσά που είναι απαραίτητα για την κάλυψη των δαπανών τούτων».

Σύμφωνα, τέλος, με την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ 60/2010 (Τμήμα Β΄ – Σχετ. Νο 7), «… ενόψει του ανταποδοτικού χαρακτήρα του ως άνω τέλους, η απόφαση δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για τον καθορισμό, κατά κατηγορίες υπόχρεων, συντελεστών του τέλους αυτού, ελέγχεται από της απόψεως της υπάρξεως μιας, κατά προσέγγιση, αναλογικής σχέσεως μεταξύ προβλεπομένων εσόδων και εξόδων των σχετικών δημοτικών ή κοινοτικών υπηρεσιών (βλ. ΣτΕ 609/204 επταμ. κ.α.). Για τη διενέργεια του ως άνω ελέγχου απαιτείται όπως η ορίζουσα τους συντελεστές κανονιστική απόφαση του οικείου συμβουλίου να αιτιολογείται επαρκώς, είτε στο κείμενό της, είτε με αναφορά στα στοιχεία, που τη συνοδεύουν,με την παράθεση, ενόψει επίκαιρων διαπιστώσεων και ακριβών στοιχείων, των προβλεπομένων εσόδων και εξόδων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες,κατά το χρόνο στον οποίο αφορά η απόφαση αυτή (πρβλ. ΣτΕ 609/2004 επταμ., 3626/2006, 981/1992, 3850/1985 κ.α.)».

Σε αντίθεση με τις προαναφερθείσες επιταγές του νόμου, όπως αυτές έχουν προσδιορισθεί από τη νομολογία του ΣτΕ, από εγκυκλίους του ΥΠΕΣΔΔΑ και από αποφάσεις Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, οι προσβαλλόμενες αποφάσεις, με αριθμ. 247/2014 και 250/2014, τόσο στο σώμα τους, όσο και στις σχετικές εισηγήσεις, δενπεριέχουν τα εκ του νόμου και εκ της παγίας νομολογίας του ΣτΕ προβλεπόμενα και αναγκαία για τη νομιμότητά τους στοιχεία.

Ειδικώς δε σ’ό,τι αφορά στα τέλη υδρεύσεως, επισημαίνουμε, ενδεικτικώς, ότι στο κείμενο της προσβαλλόμενης αποφάσεως, με αριθμ. 250/2014, και στις σχετικές εισηγήσεις, δεν αναφέρονται α) ο αριθμός των καταναλωτών, β) ο διατιθέμενος όγκος ύδατος, γ) ο αγορασθείς από την ΕΥΔΑΠ όγκος ύδατος, δ) ο αριθμός των τυχόν μη λειτουργούντων υδρομετρητών, ε) ο αριθμός και ο κατάλογος όσων τυχόν δεν καταβάλλουν τέλη υδρεύσεως, καίτοι χρησιμοποιούν τη σχετική υπηρεσία του δήμου,στ) ο λόγος, για τον οποίο τα έξοδα είναι μεγαλύτερα των εσόδων, ζ) εάν υπάρχουν και πόσα ακριβώς είναι τα μη βεβαιωθέντα και μη εισπραχθέντα έσοδα, η) πώς επιμερίζονται τα έξοδα για την ύδρευση και ποία ποσά αντιστοιχούν σε κάθε κατηγορία (π.χ. μισθοδοσία, έργα υδρεύσεως, αγορά ύδατος από την ΕΥΔΑΠ), θ) εάν και ποία έργα έχουν προγραμματισθεί να γίνουν εντός του έτους 2015 και σε ποίες δημοτικές ενότητες ή κοινότητες του Δήμου Σαρωνικού αφορούν, ι) εάν και ποίες είναι οι απώλειες ύδατος στο Δήμο Σαρωνικού, κλπ. Επίσης, δεν προκύπτει η σχέση αναλογίας ανταποδοτικού τέλους και δαπάνης. Τα ίδια περίπου ισχύουν και στην περίπτωση της προσβαλλόμενης αποφάσεως με αριθμ. 247/2014, που αφορά στα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.

Συμπληρωματικά επισημαίνουμε, ότι στις δύο προσβαλλόμενες αποφάσεις και στις σχετικές εισηγήσεις τους δεν υφίσταται αιτιολογημένη έκθεση και ποσοτική εκτίμηση των επιπτώσεων, από τις υπερβολικές αυξήσεις των τελών, στον προϋπολογισμό, σε δημοτικές ενότητες ή κοινότητες, όπως η Σαρωνίδα και ο Κουβαράς, αντιστοίχως, όπου προβλέπονται οι μεγαλύτερες αυξήσεις, στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις.

Όλα τα προαναφερθέντα αναγκαία στοιχεία απουσιάζουν παντελώς από τις δύο προσβαλλόμενες αποφάσεις και τις σχετικές εισηγήσεις τους. Οι δε εύλογες απορίες πολλών δημοτικών συμβούλων ουδόλως απαντήθηκαν. Το μόνιμο επιχείρημα ήταν, ότι δεν υπάρχουν τα αναγκαία στοιχεία για να απαντηθούν αυτές οι ερωτήσεις. Χαρακτηριστική είναι και η «απάντηση» αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου, που ήταν παρόντες, σύμφωνα με την οποία «δεν έχουν μελέτη, που να δείχνει πόσα χρήματα θα αποφέρουν στο ταμείο του Δήμου οι αυξήσεις, και το μόνο, που έχουν κάπως υπολογίσει, είναι τα χρήματα, που θα εισπράξουν από την επιβολή μόνο του παγίου τέλους στη Δημοτική Κοινότητα Καλυβίων, που το υπολόγιζαν στις 150.000 ευρώ περίπου»! Πολύ περισσότερες χαρακτηριστικές «απαντήσεις» μπορεί να ανασύρει κάποιος από τα μαγνητοφωνημένα πρακτικά, αλλά και από το σχετικό βίντεο της επίμαχης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στον ιστοχώρο paraktios.gr και αλλού.

Β) Πέραν της σαφούς ελλείψεως νομίμου αιτιολογίας και ενισχυτικώς προς αυτήν, υφίσταται και σαφής έλλειψη νομίμου προδικασίας. Ειδικότερα:

1) Στις προσβαλλόμενες αποφάσεις και στις σχετικές εισηγήσεις τους αναφέρονται,και μάλιστα κατά τρόπο αόριστο και ελλιπή, οικονομικά στοιχεία από τα δύο πρώτα τρίμηνα του 2014. Πλην όμως, όταν ελήφθησαν οι δύο προσβαλλόμενες αποφάσεις (15-10-2014 – Σχετ. Νο 1 και 2), είχε παρέλθει και το τρίτο τρίμηνο του 2014 και έπρεπε να είχε προηγηθεί, κατ’εφαρμογήν των άρθρων 72β και 266 παρ. 9 του Ν. 3852/2010, η τριμηνιαία έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων – εξόδων του τρίτου τριμήνου 2014, με καταχώρηση σ’αυτήν των τυχόν παρατηρήσεων της μειοψηφίας και τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Στη συνέχεια έπρεπε να ακολουθήσει η σχετική έγκρισή της από το Δημοτικό Συμβούλιο και μετά να ληφθεί απόφαση για τα δημοτικά τέλη, λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά δεδομένα της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. Αντ’αυτού, στην ίδια συνεδρίαση, κατά την οποία ελήφθησαν οι προσβαλλόμενες αποφάσεις, ενεκρίθη η έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής μόλις του δευτέρου τριμήνου του 2014 και όχι του τρίτου τριμήνου (Σχετ. Νο 8, 1 και 2), με αποτέλεσμα να μην είναι στη διάθεση του Δημοτικού Συμβουλίου τα πλέον πρόσφατα οικονομικά στοιχεία (βλ. ΣτΕ 60/2010 «με την παράθεση, ενόψει επίκαιρωνδιαπιστώσεων και ακριβών στοιχείων, των προβλεπομένων εσόδων και εξόδων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, κατά το χρόνο στον οποίο αφορά η απόφαση αυτή» – Σχετ. Νο 7).

2) Σύμφωνα, τέλος, με το άρθρο 76 παρ. 3 του Ν. 3852/2010, «Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης …». Αντί, λοιπόν, ο νυν δήμαρχος και πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης να καλέσει τα μέλη της (εκπροσώπους συλλόγων και πολίτες) να γνωμοδοτήσουν για τον προϋπολογισμό και, ως εκ τούτου, για τυχόν αυξήσεις στα δημοτικά τέλη, πριναποφασισθεί η οποιαδήποτε αύξησή τους, τη συγκάλεσε εκ των υστέρων, ήτοι για την30-10-2014 (Σχετ. Νο 9), αφότου είχαν ληφθεί οι προσβαλλόμενες αποφάσεις! Στη σχετική πρόσκληση του δημάρχου και προέδρου της Επιτροπής κλήθηκαν τα μέλη της να γνωμοδοτήσουν επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Σαρωνικού. Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης γνωμοδότησε, με συντριπτική πλειοψηφία, κατάτου «προσχεδίου προϋπολογισμού» και του «προσχεδίου Τεχνικού Προγράμματος». Ωστόσο, μέχρι σήμερα, δεν έχει γίνει η παραμικρή δημοσίευση στο διαδίκτυο της σχετικής αποφάσεως.

ΙΙ.- ΕΛΛΕΙΨΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ (ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ) – ΑΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Α.- Το ύψος του επιβαλλόμενου τέλους πρέπει να είναι ανάλογο, αφενός μεν της δαπάνης, στην οποία υποβάλλεται ο δήμος για τη λειτουργία της παρεχόμενης υπηρεσίας, αφετέρου δε του οφέλους, που αποκομίζει ο υπόχρεος από τη χρήση της υπηρεσίας.

Σύμφωνα και πάλι με την αριθμ. 2/2077/14-01-2005 Εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ (Σχετ. Νο 5) «Τα Δημοτικά … Συμβούλια είναι υποχρεωμένα, κατά τη λήψη των σχετικών κανονιστικών αποφάσεων περί επιβολής ανταποδοτικών τελών να θεσπίζουν τέτοιους κανόνες, κριτήρια και συντελεστές, ώστε τα επιβαλλόμενα τέλη να είναιαντικειμενικά, δίκαια και ανάλογα της παρεχόμενης υπηρεσίας και της ωφελιμότητας σε κάθε κατηγορία υπόχρεων. Θα πρέπει αυστηρά να τηρείται η θεμελιώδης αρχή της ανταποδοτικότητας και κατά συνέπεια η αύξηση των τελών πρέπει να είναι ανάλογη με την αύξηση του κόστους των παρεχομένων υπηρεσιών».

Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 16898/εγκ. 16/19-08-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα «Υπολογισμός των χρεώσεων ύδρευσης» (Σχετ. Νο 10), που εκδόθηκε ύστερα από την υπ’αριθμ. 11366.08.5/22-03-2010 πορισματική επιστολή του Συνηγόρου του Πολίτη (Σχετ. Νο 11), «Τα τέλη και δικαιώματα ύδρευσης που επιβάλλονται από τους ΟΤΑ έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα, στοιχείο που θα πρέπει να προκύπτει από τις αποφάσεις των Δημοτικών / Κοινοτικών Συμβουλίων, ώστε η επιβάρυνση των υπόχρεων να είναι ανάλογη προς το κόστος των παρεχομένων υπηρεσιών. … Η επιβολή παγίου τέλους κατανάλωσης ύδατος, το οποίο σε πολλές περιπτώσεις καθορίζεται ως ‘τέλος ελάχιστης κατανάλωσης’ δεν βρίσκει έρεισμα στις σχετικές, περί ύδρευσης, διατάξεις και στην αρχή της ανταποδοτικότητας, καθότι οι δημότες υποχρεούνται να καταβάλλουν ένα συγκεκριμένο ποσό ανεξάρτητα από την ποσότητα νερού που καταναλώθηκε από αυτούς» (βλ. και την αριθμ. πρωτ.83039/4020/14-10-2011 απόφαση του Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου – Σχετ. Νο 12).

Β.- Σύμφωνα και πάλι με την αριθμ. 1/24-01-2013 απόφαση του Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοικήσεως Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Σχετ. Νο 6), «Το γεγονός ότι τα τέλη ύδρευσης – αποχέτευσης έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα και ως εκ τούτου, σύμφωνα με την πάγια ισχύουσα νομολογία (ΣτΕ 3263/1982, 981/1992), οι αποφάσεις των Δημ. Συμβουλίων περί καθορισμού του ύψους του συντελεστή των τελών αυτών πρέπει να αποβλέπουν στην απόληψη εσόδων κατά προσέγγιση ανάλογων προς τα προβλεπόμενα αντίστοιχα έξοδα για την οργάνωση και λειτουργία της υπηρεσίας ύδρευσης – αποχέτευσης. Οι αποφάσεις πρέπει να αιτιολογούνται ειδικώς με την παράθεση συγκεκριμένων στοιχείων αναφορικά με τον προϋπολογισμό εσόδων – εξόδων αλλά και το εύρος του κύκλου των ωφελούμενων προσώπων, ώστε να διασφαλίζεται η θεμελιώδης αρχή της ανταποδοτικότητας των τελών, με την δίκαιη και αντικειμενική επιβάρυνση κάθε υπόχρεου».

Σε αντίθεση με τις προαναφερθείσες επιταγές του νόμου και όπως προκύπτει από τις προσβαλλόμενες αποφάσεις, η αύξηση των τελών υδρεύσεως, καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, σε όσες περιπτώσεις συντελέσθηκε, δεν έχει το παραμικρό στοιχείο ανταποδοτικότητας, αλλά αποτελεί μία άμεση φορολογία των πολιτών, προκειμένου να καλυφθούν ελλείμματα του Δήμου Σαρωνικού. Συγκεκριμένα:

1) Όπως προκύπτει από την έκθεση εσόδων – εξόδων β΄ τριμήνου 2014 (Σχετ. Νο 8) και χωρίς να έχει ακόμη συνταχθεί και δημοσιευθεί η αντίστοιχη έκθεση του γ΄ τριμήνου, το οποίο έχει ήδη παρέλθει, προκύπτει μία τεράστια απόκλιση εσόδων – εξόδων, η οποία οφείλεται στην αδυναμία (;) ή έλλειψη βούλησης για την είσπραξη των προϋπολογισθέντων εσόδων, από ανταποδοτικά τέλη (κωδ. 3) και άλλες αιτίες, πολλά εκ των οποίων, καίτοι έχουν βεβαιωθεί, δεν έχουν εισπραχθεί. Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργούνται ελλείμματα. Εάν είχαν εισπραχθεί τα προϋπολογισθέντα έσοδα, τότε δεν θα υπήρχε η παραμικρή ανάγκη για την αύξηση των δημοτικών τελών και φόρων, καθότι τα προϋπολογισθέντα έσοδα είναι τα ίδια με τα προϋπολογισθέντα έξοδα. Είναι, λοιπόν, προφανές, ότι η αύξηση των δημοτικών φόρων και τελών αποσκοπεί στην κάλυψη των δημιουργηθέντων και διαρκώς αυξανόμενων ελλειμμάτων στο Δήμο. Εμμέσως πλην σαφώς, αυτό ομολογείται και στο κείμενο της αποφάσεως. Πλην όμως, το συγκεκριμένο ζήτημα είναι άκρως σοβαρό και επισείει συγκεκριμένες ευθύνες, σύμφωνα με το άρθρο 277 του Ν. 3852/2010. Γι’αυτόν, εξάλλου, το λόγο Το Υπουργείο Εσωτερικών (Γεν. Δ/νση Οικ. Υπηρεσιών), με την αριθμ. πρωτ. 36633/26-09-2014 πρόσφατη εκγύκλιό του, επισημαίνει, μεταξύ πολλών άλλων, τα εξής (Σχετ. Νο 13, σελ. 2): «Περαιτέρω, άμεσης προτεραιότητας καθίσταται το ζήτημα της βελτίωσης της εισπραξιμότητας των ιδίων εσόδων και της διατήρησής τους σε υψηλά επίπεδα. Η κρισιμότητα του ζητήματος γίνεται αντιληπτή και από την πρόθεση του νομοθέτη, ο οποίος με τις διατάξεις του άρθρου 277 του ν. 3852/2010 (Α΄87), εισάγει τη θεσμική υποχρέωση παρακολούθησης είσπραξης εσόδων των ΟΤΑ από τον αρμόδιο για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών Επίτροπο, αλλά και ποινές στις περιπτώσεις αδράνειας. Σημειώνεται, ότι η υστέρηση στην είσπραξη των ιδίων εσόδων στερεί πολύτιμους πόρους από τους ΟΤΑ και οδηγεί στη δημιουργία ελλειμμάτων σε μία ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική συγκυρία». Αντί, λοιπόν, να εισπραχθούν τα ανείσπρακτα, επιβαρύνομαστε με άδικες αυξήσεις των δημοτικών τελών και παράλληλα συνεχίζεται η δημιουργία ελλειμμάτων.

2) Από τα στοιχεία, τα οποία αναφέρονται σε αντίστοιχη, με αριθμό 68920/46889/31-10-2014, προσφυγή 10 δημοτικών συμβούλων κατά της αριθμ. 250/2014 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού (βλ. Σχετ. Νο 14, σελ. 2), τα οποία δεν είναι στη διάθεσή μας, προκύπτει σαφής και μεγάλη απόκλιση των κυβικών νερού, που αγοράζει ο Δήμος Σαρωνικού με τα κυβικά, που τιμολογεί. Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατόν αυτή τη διαφορά να την καλύπτει ο πολίτης, ως ανταποδοτικό τέλος (βλ. και την αριθμ. 1/24-01-2013 απόφαση του Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοικήσεως Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, στην οποία και παραπέμπουμε – Σχετ. Νο 6). Είναι δε προφανές, ότι με την αύξηση των τελών υδρεύσεων επιχειρείται να καλυφθεί και η προαναφερθείσα μεγάλη απόκλιση.

3) Όπως προαναφέραμε (βλ. Σχετ. Νο 10, 11 και 12), η επιβολή παγίου κατανάλωσης ύδατος (ή παγίου ελαχίστου κατανάλωσης ύδατος), παραβιάζει τη θεμελιώδη αρχή της ανταποδοτικότητας και, ως εκ τούτου, αποτελεί σαφή και μη νόμιμη επιβολή φόρου. Με την προσβαλλόμενη απόφαση, με αριθμ. 250/2014 (Σχετ. Νο 2), επιβάλλεται εκ νέου ενιαίο πάγιο τέλος σε όλους τους κατοίκους – δημότες του Δήμου Σαρωνικού.

4) Δεν προκύπτει αύξηση στην τιμολόγηση του νερού από την ΕΥΔΑΠ, ώστε να δικαιολογείται η αύξηση των τελών υδρεύσεως, αλλά και δεν έχουν προβλεφθεί και προϋπολογισθεί για το 2015 συγκεκριμένα έργα υποδομής στον τομέα της υδρεύσεως στο Δήμο Σαρωνικού και ιδίως στις περιοχές του Κουβαρά και της Σαρωνίδας, όπου προβλέφθηκαν οι μεγαλύτερες αυξήσεις.

5) Όπως προκύπτει από το κείμενο της προσβαλλόμενης αποφάσεως με αριθμ. 247/2014 (Σχετ. Νο 1), τα έσοδα από τα τέλη ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας ξεπερνούν κατά πολύ τα έξοδα (για το 2014 τα εισπραχθέντα έσοδα ανήλθαν σε 2.152.233 ευρώ και τα έξοδα σε 1.875.769,10 ευρώ)! Παράλληλα, όπως και στην περίπτωση των τελών υδρεύσεως, δεν έχουν προβλεφθεί και προϋπολογισθεί συγκεκριμένα έργα ηλεκτροφωτισμού ή καθαριότητας στο Δήμο Σαρωνικού. Η δε κατάσταση στον τομέα της καθαριότητας στο Δήμο Σαρωνικού τους τελευταίους μήνες είναι τραγική και διαρκώς χειροτερεύει, όπως παραδέχθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο και ο ίδιος ο νυν Δήμαρχος (Σχετ. Νο 15). Εν ολίγοις, πληρώνουμε και δεν έχουμε τη δέουσα καθαριότητα, καίτοι καταβάλλονται από τους πολίτες μεγάλα ποσά (μη ορθολογική διαχείριση πόρων, ανθρώπινου δυναμικού και των απορριμμάτων του Δήμου).

6) Στην ίδια την εισήγηση των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου Σαρωνικού σε σχέση με την αναπροσαρμογή των τελών υδρεύσεων ρητώς αναφέρονται τα ακόλουθα (Σχετ. Νο 16), ότι «… θα είναι δίκαιο να επιβληθεί ένα ενιαίο τέλος ύδρευσης για όλες τις ενότητες αφού είναι ίδιες οι παρεχόμενες υπηρεσίες, το οποίο σταδιακά θα αποφέρει αύξηση των εσόδων της εν λόγω υπηρεσίας».

ΙΙΙ.- ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑΣ – ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΟΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ

Προκειμένου ο δήμαρχος να δικαιολογήσει και να εκμαιεύσει την αύξηση των δημοτικών τελών, μεταξύ άλλων, επικαλέστηκε οψίμως, την αριθμ. 45/28-12-2010εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ισχυριζόμενος, ότι είναι υποχρεωτική η επιβολή ενιαίων τελών σε όλο το Δήμο Σαρωνικού (Σχετ. Νο 17). Στα πλαίσια αυτά, απομόνωσε και επικαλέσθηκε επιλεκτικά μέρος μόνο της προαναφερθείσας εγκυκλίου, αποσιωπώντας σημαντικά αποσπάσματά της, από τα οποία προέκυπτε η δυνατότητα επιλογής μεταξύ επιβολής ενιαίων δημοτικών τελών ή επιβολής διαφοροποιημένων κατά περιοχή και κατά περίπτωση δημοτικών τελών. Συγκεκριμένα, στην προαναφερθείσα εγκύκλιο ρητώς αναφέρονται τα ακόλουθα: «Σε κάθε περίπτωση πάντως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του νέου δήμου η εξέταση από τα αρμόδια όργανα και η έκδοση σχετικών αποφάσεων εντός το πρώτου τριμήνου του 2011, στο πλαίσιο κατάρτισης και ψήφισης του ετήσιου προϋπολογισμού» και «Τέλος, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την αρχή της ανταποδοτικότητας, οι συντελεστές των τελών είναι δυνατόν να διαφοροποιούνται στις δημοτικές ή τοπικές κοινότητες, ανάλογα ιδίως με την έκταση και τη συχνότητα παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας και άρα το κόστος που συνεπάγεται η παροχή της».

Πέραν, όμως, της προαναφερθείσας εγκυκλίου ακόμη και στο άρθρο 3 του Ν. 2539/1997 ρητώς προβλέπονται τα ακόλουθα: «Οι συνιστώμενοι με το άρθρο 1 νέοι Δήμοι και οι Κοινότητες δύνανται να επιβάλλουν με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ανταποδοτικά τέλη διαφοροποιούμενα ανά δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα ανάλογα με το λειτουργικό κόστος παροχής των αντίστοιχων εξυπηρετήσεων στους κατοίκους αυτών».

Παράλληλα, είμαστε υποχρεωμένοι να αναδείξουμε και την αντίφαση στους ισχυρισμούς και στις πράξεις του δημάρχου και όσων ψήφισαν υπέρ της αναπροσαρμογής των δημοτικών τελών. Συγκεκριμένα, ενώ στην περίπτωση των τελών υδρεύσεως προχώρησαν στην επιβολή ενιαίου τέλους σε όλο το Δημο, επικαλούμενοι την προαναφερθείσα εγκύκλιο (Σχετ. Νο 2) και τη δήθεν υποχρεωτικότητά της, ωστόσο στην περίπτωση των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, δεν επέβαλλαν ενιαίο τέλος στο Δήμο (Σχετ. Νο 1)!

IV.- ΣΟΒΑΡΟΤΑΤΑ ΑΤΟΠΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Α.- Πληροφορούμενοι πολλοί κάτοικοι, ότι στις 15-10-2014 επρόκειτο να ληφθεί απόφαση για την αύξηση των δημοτικών φόρων και τελών, άρχισαν να συλλέγουν υπογραφές, επί κειμένου, το οποίο απευθυνόταν στο Δήμαρχο, στην Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και σε όλους τους δημοτικούς συμβούλου, επισημαίνοντας καίρια ζητήματα, προς ενημέρωση και όσων εκ των δημοτικών συμβούλων ήταν νέοι και αγνοούσαν πολλά στοιχεία. Μέσα σε 48 ώρες συνελέγησαν περί τις 100 υπογραφές πολιτών σε κείμενο, που κατατέθηκε στο Δήμο, πριν τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με αριθμ. πρωτ. 21646/14-10-2014, 21748/15-10-2014 και21749/15-10-2014 (Σχετ. Νο 18). Πλην όμως, ενώ, τόσο ο Δήμαρχος, όσο και η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, έλαβαν γνώση του κειμένου και των υπογραφών, ωστόσο αποσιώπησαν κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την ύπαρξη αυτού του εγγράφου. Παράλληλα, όπως απεδείχθη, δεν διανεμήθηκε στους δημοτικούς συμβούλους και δεν έλαβαν γνώση του περιεχομένου του. Όταν δε ένας εκ των υπογραψάντων πολιτών, που ήταν παρών στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, διαμαρτυρήθηκε εντόνως και ζήτησε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να ζητήσει συγγνώμη για την αποσιώπηση και τη μη διανομή του κειμένου στους δημοτικούς συμβούλους, αλλά και να αναγνώσει το περιεχόμενό του, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ισχυρίσθηκε, ότι το κείμενο αφορούσε σε κάτι άλλο και ουδόλως το ανέγνωσε. Σε κάθε περίπτωση, οι δημοτικοί σύμβουλοι, τουλάχιστον της αντιπολίτευσης, δεν έλαβαν γνώση του κειμένου, αυτό δενανεγνώσθη στη συνεδρίαση, δεν ελήφθη υπόψη και δεν περιελήφθη στα πρακτικά. Για τα όσα ελέχθησαν επ’αυτού ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, υπάρχουν τα μαγνητοφωνημένα πρακτικά στο Δήμο, αλλά και σχετικό βίντεο αναρτημένο στον ιστοχώρο paraktios.gr και αλλού. Ζητούμε, λοιπόν, κατά την εξέταση της υπό κρίση προσφυγής μας, να λάβετε υπόψη και το περιεχόμενο του συγκεκριμένου εγγράφου (Σχετ. Νο 18).

Β.- Ενώ, λοιπόν, ο Δήμαρχος και η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αποσιώπησαν και δεν έλαβαν υπόψη το παραπάνω κείμενο 100 πολιτών του Δήμου Σαρωνικού, ωστόσο, όπως προκύπτει από σχετική καταγγελία 10 δημοτικών συμβούλων στην αριθμ. πρωτ. 68920/46889/31-10-2014, προσφυγή τους κατά της αριθμ. 250/2014 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού (βλ. Σχετ. Νο 14, σελ. 5), προσετέθη αυθαιρέτως στην απόφαση ολόκληρο τμήμα! Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την καταγγελία των δημοτικών συμβούλων, η οποία ενισχύεται από το ίδιο το περιεχόμενο της αποφάσεως (Σχετ. Νο 2), ρητώς αναφέρουν τα ακόλουθα:

«Στο σώμα της υπ’αριθμ. 250/2014 απόφασης έχει αυθαίρετα και παράνομαπροστεθεί και αποτελεί μέρος της, η υπ. αρ. 3 κατηγορία με τίτλο ‘Κατηγορίες Κοινωνικού Τιμολογίου’ .

«Το προαναφερόμενο τμήμα της απόφασης που εμφανίζει 6 νέες κατηγορίες δικαιούχων κοινωνικού τιμολογίου, ουδέποτε υπήρξε μέρος της εισήγησης,ουδέποτε συζητήθηκε στο Δημοτικό συμβούλιο και ουδέποτε ψηφίσθηκε από οποιοδήποτε σύμβουλο της πλειοψηφίας ή της μειοψηφίας.

«Άρα το συγκεκριμένο τμήμα δεν νομιμοποιείται να αποτελεί μέρος της συγκεκριμένης απόφασης».

V.- ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ

Άπαντες είμαστε κάτοικοι – δημότες στο Δήμο Σαρωνικού και οι δύο προσβαλλόμενες αποφάσεις μάς προκαλούν μεγίστη ζημία. Το πλέον βέβαιο είναι, ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου. Ευθύς αμέσως παραθέτουμε τις μεγαλύτερες αυξήσεις στα τέλη υδρεύσεως, καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, που αφορούν κυρίως στη Δημοτική Ενότητα Σαρωνίδας και στη Δημοτική Κοινότητα Κουβαρά:

ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ 

ΣΑΡΩΝΙΔΑ   

ΠΡΙΝ

µέχρι 15µ3 πάγιο 15€

16 έως 80µ3 0,68€

81 έως 120µ3 0,87 €

121 έως 200µ3 1,18€

201µ3 και πάνω 1,84€ 

ΜΕΤΑ

Πάγιο:10€

Από 0 έως 20µ3 0,70 €

Από 21 έως 60µ3 0,85 €

Από 61 έως 100µ3 1,20 €

Από 101 έως 140µ3 1,55 €

Από 141 έως 200µ3 1,90 €

Από 201 και άνω 2,10 €

 

ΚΟΥΒΑΡΑΣ

ΠΡΙΝ

πάγιο 9€

έως 40µ3 0,75€

41 έως 80µ3 0,95€

81 έως 160µ3 1,20€

161 έως 240µ3 1,40€

241 έως 360µ3 1,70€

361µ3 και πάνω 1,90€

 

ΜΕΤΑ

Πάγιο:10€

Από 0 έως 20µ3 0,70 €

Από 21 έως 60µ3 0,85 €

Από 61 έως 100µ3 1,20 €

Από 101 έως 140µ3 1,55 €

Από 141 έως 200µ3 1,90 €

Από 201 και άνω 2,10 €

ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

 ΠΡΙΝ

Σαρωνίδα 1,00€/τµ σπιτιών 1,60€/τµ καταστ/των & στεγ/νων χώρων άλλης χρήσης

Κουβαράς 0,85€/τµ σπιτιών 1,80€/τµ καταστηµάτων

ΜΕΤΑ

∆ηµοτική Κοινότητα Σαρωνίδας: 1,20€/τµ οικιών και 1,92€/τµ καταστ/των

Τοπική Κοινότητα Κουβαρά: 1,00€/τµ οικιών και 2,16€/τµ καταστηµάτων

 

VI.- Κύριε Γενικέ Γραμματέα,

Από το σύνολο των προαναφερθέντων και από όλα τα έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία προσκομίζουμε και επικαλούμασθε (Σχετ. Νο 1-18), αποδεικνύεται η βασιμότητα των λόγων ακυρώσεως των αριθμ. 247/2014 και 250/2014 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαρωνικού, ήτοι αποδεικνύεται η έλλειψη νομιμότητας των εν λόγω αποφάσεων.

Επειδή η παρούσα μας είναι προδήλως νόμιμη και βάσιμη.

Επειδή η παρούσα προσφυγή μας είναι εμπρόθεσμη, ήτοι εντός της 15ήμερης προθεσμίας του άρθρου 227 παρ. 1 του Ν. 3852/2010.

Επειδή έχουμε προφανές έννομο συμφέρον στην άσκηση της παρούσας προσφυγής μας, ως κάτοικοι – δημότες στο Δήμο Σαρωνικού, που ζημιώνονται από τις προσβαλλόμενες αποφάσεις.

Για όλους τους παραπάνω λόγους και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας 

Ζ Η Τ Ο Υ Μ Ε 

1) Να γίνει δεκτή η παρούσα προσφυγή μας, ως προς το σύνολο των λόγων, που επικαλούμασθε.

2) Να ακυρωθούν και να εξαφανισθούν στο σύνολό τους οι αριθμ. 247/2014 και250/2014 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαρωνικού.

3) Να ακυρωθεί και να εξαφανισθεί κάθε άλλη συναφής προς τις ανωτέρω πράξη ή παράλειψη, προγενέστερη ή μεταγενέστερη και

4) Να πράξετε κάθε τι άλλο νόμιμο σε σχέση με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα μας και με ό,τι άλλο αντιληφθείτε σχετικώς.

 

Δείτε όλο το άρθρο από την : ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

 

 

Categories