ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ Η ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ. ΔΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΑΠΟ <ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ 5+> ΚΑΙ <ΡΙΖ.Ε.Σ>

Δεκτή η Αίτηση Ακύρωσης που κατέθεσαν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Παρατάξεων ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ 5+ ΚΑΙ ΡΙΖ.Ε.Σ. καθώς κρίθηκαν βάσιμοι οι λόγοι  Ακύρωσης  

Η Προσφυγή  υποβλήθηκε στις 30/10/2014, στηρίζεται σε 8 σημεία που σύμφωνα με το σκεπτικό όσων την υπογράφουν, καθιστούν παράτυπη την Απόφαση με κύριο επιχείρημα ότι οι αυξήσεις έγιναν καθαρά για εισπρακτικούς λόγους και όχι για εξορθολογισμό και ενοποίηση των τελών όπως προσχηματικά ισχυρίστηκε η πλειοψηφία και κυρίως δεν ακολουθείται η θεμελιώδης Αρχή της Ανταποδοτικότητας.

Την ίδια στιγμή εκκρεμεί και η απάντηση και της δεύτερης Προσφυγής που έχει κατατεθεί από τον Σύλλογο ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ και άλλους Δημότες.

 

Η ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ . (7ΜΩΛΟΡ1Κ-ΖΛΣ)

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Αθήνα, 28 /11/2014
Α.Π. 73467/49383
Ταχ. Δ/νση: Λ. Κατεχάκη 56
Τ.Κ.: 115 25
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ.Ξιφαρά
Τηλέφωνο:213 2035763
ΘΕΜΑ: Εξέταση της από 30-10-14 προσφυγής του κ. Μανώλη Τσαλικίδη και λοιπών Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Σαρωνικού,
κατά της υπ’ αρ. 250/14 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαρωνικού.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 135/10 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ 228/Α΄/27-12-10).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 225, 227 και 238, περί ελέγχου νομιμότητας πράξεων ΟΤΑ, του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-10).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 150 παρ 1 εδ. α του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/06) περί άσκησης και εξέτασης προσφυγών.
4. Την υπ΄ αρ. 15/2-2-11 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Από/σης και Ηλ. Διακυβέρνησης, περί ελέγχου νομιμότητας των πράξεων ΟΤΑ.
5. Τις διατάξεις του Ν. 3274/2004 «Οργάνωση και Λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού».
6. Τις διατάξεις του άρθ.19 και 66 του ΒΔ 24-9/20-10-58.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 1080/80.
8. Τις διατάξεις του άρθ.75 περ. Γ 1 του Ν.3463/06.
9. Τις διατάξεις του άρθ. 10 του Ν.4002/11 περί υπαγωγής σε ΦΠΑ τηςπαροχής νερού.
10. Τις διατάξεις του άρθ. 10 παρ. 11 του Ν. 4071/12.
11. Τη με αριθμ. 2/2005 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί επιβολής τελών από τους ΟΤΑ α΄ βαθμού κατά την οποία οι σχετικές
με επιβολή τελών αποφάσεις πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένεςπροκειμένου να διαπιστώνεται η τήρηση της αρχής της ανταποδοτικότητας και να διασφαλίζεται η δίκαιη και αντικειμενική  επιβάρυνση κάθε υπόχρεου .
12. Τη με αριθμ. 605/3-1-07 Εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ. περί επιβολής ανταποδοτικών τελών από τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.
13. Τη με αριθμ. 41/14-6-07 Εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ. με θέμα: «Η κανονιστική αρμοδιότητα των ΟΤΑ α΄ βαθμού επί θεμάτων επιβολής
φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών στο πλαίσιο ρυθμίσεων του ΚΔΚ (Ν.3463/06).
14. Τη με αριθμ. 16/16898/19-8-10 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.και Η.Δ. περί υπολογισμού των χρεώσεων ύδρευσης.
15. Την υπ’ αρ. 250/14 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαρωνικού περί αναπροσαρμογής τελών ύδρευσης έτους 2015.
16. Την από 30-10-14 προσφυγή του κ. Μανώλη Τσαλικίδη και λοιπών Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Σαρωνικού κατά της ως άνω
απόφασης.
17. Το υπ’ αρ. πρωτ. 23395/14-11-14 απαντητικό επί της προσφυγής έγγραφο του Δήμου Σαρωνικού.

-Επειδή ο κ. Μανώλης Τσαλικίδης και λοιποί Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Σαρωνικού προσφεύγουν κατά της υπ’ αρ. 250/14 απόφασης του Δήμου Σαρωνικού, με την οποία αναπροσαρμόζονται και εξομοιώνονται τα τέλη ύδρευσης σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες που τον απαρτίζουν, λόγω ελλείψεως νόμιμης και επαρκούς αιτιολογίας.

-Επειδή, αναφορικά με τη λήψη των αποφάσεων καθορισμού τελών ύδρευσης λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του άρθ.19 του Β.Δ. 24-20/10-58 σε συνδυασμό με το άρθ.17 του Ν.1080/80, σύμφωνα με τις οποίες τα εν λόγω τέλη (ύδρευσης) που επιβάλλονται από τους ΟΤΑ έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα, συνεπώς η επιβάρυνση των υπόχρεων θα πρέπει να είναι ανάλογη προς το κόστος των παρεχομένων υπηρεσιών (σχετικές οι αρ. 2/2077/05, 1/605/07 και 16/16898/10 εγκύκλιοι του ΥΠΕΣΔΔΑ).

-Επειδή βάσει των σχετικών διατάξεων, οποιαδήποτε αλλαγή συντελείται στην επιβολή των ανταποδοτικών τελών και εν προκειμένω των τελών ύδρευσης, πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς, παρέχοντας τα οικονομικά δεδομένα που οδήγησαν στις συγκεκριμένες μεταβολές σε
συνάρτηση με τον καθορισμό του ύψους των τελών.

-Επειδή εκτός των άλλων, για τον καθορισμό των τελών ύδρευσης, λόγω του ανταποδοτικού τους χαρακτήρα, αφετηρία αποτελεί ο προϋπολογισμός των δαπανών και των εσόδων του επόμενου οικονομικού έτους, εν προκειμένω του οικ. έτους 2015. (ΥΠ.ΕΣ. 50106/31.12.2013).

-Επειδή από το σώμα της προσβαλλόμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού, δεν προκύπτει η νόμιμη και επαρκής αιτιολογία για τις διαφοροποιήσεις- αυξήσεις στις Δημοτικές του Κοινότητες και επιπρόσθετα δεν καθίσταται εφικτός ο έλεγχος για την ύπαρξη μιας αναλογικής σχέσεως μεταξύ προβλεπομένων εσόδων και εξόδων των σχετικών δημοτικών υπηρεσιών, εφόσον δεν επισυνάπτεται ουδόλως ο προβλεπόμενος από τις οικείες διατάξεις, αναλυτικός πίνακας προϋπολογιζόμενων εσόδων –εξόδων της Υπηρεσίας Ύδρευσης έτους 2015, με συνυπολογιζόμενες τις επιβαλλόμενες διαφοροποιήσεις- αυξήσεις.-Επειδή, συμπερασματικά, τα Δημοτικά Συμβούλια είναι υποχρεωμένα, κατά τη λήψη των σχετικών κανονιστικών αποφάσεων περί επιβολής ανταποδοτικών τελών, να θεσπίζουν τέτοιους κανόνες, κριτήρια και συντελεστές, ώστε τα επιβαλλόμενα τέλη να είναι αντικειμενικά, δίκαια και ανάλογα της παρεχόμενης υπηρεσίας και της ωφελιμότητας σε κάθε κατηγορία υπόχρεων. Θα πρέπει αυστηρά να τηρείται η θεμελιώδης αρχή
της ανταποδοτικότητας και κατά συνέπεια η αύξηση των τελών πρέπει να είναι ανάλογη με την αύξηση του κόστους των παρεχομένων υπηρεσιών. Η μη ικανοποίηση των ανωτέρω κριτηρίων, που επιτάσσεται από τη φύση των τελών ανταποδοτικού χαρακτήρα, αποστερεί τις αποφάσεις επιβολής τους από το στοιχείο της νομιμότητας.(ΥΠΕΣΔΔΑ 2/2077/14-1-2005).

-Επειδή σύμφωνα με τα προαναφερόμενα οι σχετικοί ισχυρισμοί των προσφευγόντων , ότι δηλ. η προσβαλλόμενη απόφαση στερείται ειδικής τεκμηρίωσης, θεωρούνται βάσιμοι και ως εκ τούτου γίνονται αποδεκτοί. Οι δε λοιποί λόγοι, με παρεμφερές περιεχόμενο, παρέλκουν της εξέτασης.
-Επειδή τέλος, ο ισχυρισμός των προσφευγόντων περί αυθαίρετης προσθήκης στην προσβαλλόμενη απόφαση του τμήματος που αφορά τις
‘Κατηγορίες κοινωνικού τιμολογίου’, χωρίς να έχει συζητηθεί και ψηφιστεί, δεν ευσταθεί, καθώς στο εισηγητικό μέρος της απόφασης, υπάρχει παρέμβαση της κας Ράπτη Αγγελικής, η οποία δηλώνει ότι το κοινωνικό τιμολόγιο είναι ελάχιστο και προτείνει μηδενικό τιμολόγιο για τις ευπαθείς ομάδες .
Για τους λόγους αυτούς:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Αποδεχόμαστε την ως άνω προσφυγή κατά της υπ’ αρ. 250/14 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαρωνικού και ακυρώνουμε την ως άνω απόφαση, λόγω ελλείψεως νομίμου αιτιολογίας.

Κατά της παρούσης αποφάσεως μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 εντός της
προβλεπόμενης προθεσμίας (άρθρο 151 του Ν. 3463/2006).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚ.ΔΙΟΙ/ΣΗΣ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1.Δήμο Σαρωνικού.
2. κ. Μανώλη Τσαλικίδη
(Με την παράκληση να ενημερωθούν
οι λοιποί ενδιαφερόμενοι).
Παναγ. Μάγειρα αρ. 3
Παλαιά Φωκαία
ΤΚ 19013 Αττική.

Categories