“Παραλιακό Μέτωπο” – 6 Φεβρουαρίου 2015, εκδικάζεται η αίτηση ακύρωσης που κατέθεσαν Δημότες Δ.Σαρωνικού

6 Φεβρουαρίου 2015, εκδικάζεται η αίτηση ακύρωσης τής με αριθμ. 143/43399/11-09-2014 Υπουργικής Αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Τουρισμού, με τίτλο «Παραχώρηση στην εταιρεία “ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.” περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου με σκοπό το ξεπούλημα.

Την αίτηση ακύρωσης υπέβαλαν 40 δημότες του Δήμου Σαρωνικού, μεταξύ των οποίων,Δημοτικοί και Τοπικοί Σύμβουλοι, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπήρξε και πλήθος άλλων δημοτών που είχαν προσυπογράψει το πρώτο κάλεσμα για το αίτημα Ακύρωσης των οποίων όμως τα ονόματα δεν συμπεριελήφθησαν, καθώς δεν κρίθηκε αναγκαίο αφού είχε συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος βάσει του Νόμου αριθμός για την κατάθεση της  προσφυγής.

Το εν λόγω αίτημα Ακύρωσης έγινε μετά από απόφαση του συντονιστικού “Κίνηση για την διάσωση του παράκτιου μετώπου του Σαρωνικού”  και παρόμοιες ενέργειες έγιναν από όλα τα συντονιστικά των παραλιακών Δήμων που συμμετέχουν στη “Κίνηση”

Τα νομικά ζητήματα, που τίθενται με την κρινόμενη αίτηση ακυρώσεως, είναι, συνοπτικά, τα εξής.

Α.- Παραβίαση του Ν. 4277/2014 και του άρθρου 24 παρ. 1 εδ. α΄ του Συντάγματος. Παραχωρήθηκαν στην «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε.» εκτάσεις στο Δήμο Σαρωνικού, που έχουν χαρακτηρισθεί, ως υγρότοποι Α΄ Προτεραιότητας (Αλυκών και Αγίου Νικολάου) και υγρότοποι Β΄ Προτεραιότητας (Λαγονησίου). Η προσβαλλόμενη Υπουργική Απόφαση δεν προβλέπει την
προστασία τέτοιων εκτάσεων και έρχεται σε πλήρη αντίθεση, ως σκοπός και 29 φιλοσοφία, με το Ν. 4277/2104, αλλά και με το σύνολο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Β.- Παραβίαση άρθρων 5 παρ. 1, 24 παρ. 1 εδ. α΄ και 25 παρ. 1 Σ., σε συνδυασμό με τα άρθρα 57 επ. και 966 επ. Α.Κ. και με το άρθρο 2 του Ν. 2971/2001. Προορίζονται για οικονομική εκμετάλλευση παραλίες και αιγιαλοί στο Δήμο Σαρωνικού, που παραχωρήθηκαν στην «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο ΑΕ». Πρόκειται για κοινόχρηστες εκτάσεις, για τις οποίες δεν εξασφαλίζεται η ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών σ’αυτές.

Γ.- Παραβίαση των περί ιδιοκτησίας διατάξεων. Μεταβιβάσθηκαν στην Εταιρεία εκτάσεις, που ανήκουν κατά κυριότητα
στην πρώην Κοινότητα Π. Φώκαιας και νυν Δήμο Σαρωνικού, καθώς και εκτάσεις, που διεκδικούνται δικαστικώς από τους ΕΤΑΔ – ΕΟΤ.

 

Categories