ΚΥΠΡΟΣ. Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για αποκρατικοποίηση της CYTA

Και επίσημα έχει ξεκινήσει πλέον η αντίστροφη μέτρηση για την αποκρατικοποίηση της CYTA.

Ανακοίνωση του Εφόρου Αποκρατικοποιήσεων αναφέρει σχετικά ότι η Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας ανακοίνωσε πως έχουν υπογραφεί δύο συμβάσεις για την παροχή εξειδικευμένων επαγγελματικών υπηρεσιών αναφορικά με τη διαδικασία αποκρατικοποίησης της CYTA.

(α) Με τον οίκο Citigroup Global Markets Limited για την παροχή Χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (Financial Advisor).

(β) Με την κοινοπραξία αποτελούμενη από τους οίκους PricewaterhouseCoopers Limited, PricewaterhouseCoopers Business Solutions SA και PricewaterhouseCoopers SA, για την παροχή Λογιστικών υπηρεσιών (Accounting Advisor).

Η CYTA, σημειώνεται ενδεικτικά στην ανακοίνωση του Εφόρου Αποκρατικοποιήσεων, έχει κηρυχθεί φορέας υποκείμενος σε αποκρατικοποίηση με βάση Υπουργικό Διάταγμα που εκδόθηκε στις 28 Μαρτίου 2014.

Οι διαγωνισμοί διορισμού συμβούλων έγιναν με βάση το άρθρο 12(2)(ζ) του περί της Ρύθμισης Θεμάτων Αποκρατικοποίησης Νόμου του 2014, και διενεργήθηκαν με την έγκριση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων για την υποβοήθηση του έργου της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων.

Ο διορισμός συμβούλων με αποδεδειγμένη κατάλληλη τεχνογνωσία και εμπειρίες, που να είναι σε θέση να παρέχουν τις απαιτούμενες εξειδικευμένες υπηρεσίες, θεωρείται απαραίτητος για την επίτευξη των στόχων για την αποκρατικοποίηση της CYTA, που είναι η εξεύρεση και προσέλκυση κατάλληλου στρατηγικού επενδυτή για το μακροπρόθεσμο όφελος του Οργανισμού και τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος. Στο ίδιο πλαίσιο, αναμένεται να ολοκληρωθεί άμεσα ο διορισμός Νομικού και Τεχνικού/ Εμπορικού Συμβούλου.

Οι διαγωνισμοί επιλογής των πιο πάνω αναφερομένων συμβούλων διενεργήθηκαν με αυστηρές και διαφανείς διαδικασίες, στη βάση των νόμων και κανονισμών που διέπουν τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. Οι διαγωνισμοί επιλογής ήταν ανοικτοί για συμμετοχή κάθε ενδιαφερόμενου. Οι σχετικές αξιολογήσεις έγιναν από Επιτροπές Αξιολόγησης και κατακυρώθηκαν από το Συμβούλιο Προσφορών του Υπουργείου Οικονομικών. Το περιεχόμενο των εγγράφων προσφορών και η εφαρμοσθείσα διαδικασία έφεραν επίσης τη σύμφωνη γνώμη της Τρόικα.

Η άμεση έναρξη ισχύος των συμβάσεων σηματοδοτεί το ξεκίνημα της διαδικασίας προετοιμασίας για την αποκρατικοποίηση της CYTA. Με την ολοκλήρωση του σταδίου προετοιμασίας, θα ξεκινήσει η διαδικασία αναζήτησης στρατηγικού επενδυτή, ο οποίος θα είναι σε θέση να μεταφέρει την απαραίτητη τεχνογνωσία και θα συμβάλει στον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των δραστηριοτήτων, καθώς και της ανταγωνιστικότητας της CYTA, όπως προνοείται από τη σχετική Υπουργική Απόφαση, ημερομηνίας 5 Δεκεμβρίου 2013.

http://www.sigmalive.com

Categories