ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ 10 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

kel_psitalΜε αίτημα που επιδόθηκε σήμερα το μεσημέρι ( 2/2/15) στην Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού, 10 Δημοτικοί Σύμβουλοι προκαλούν τη σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου όπως ορίζεται από τον Ν3852/10, με μοναδικό θέμα την αποχέτευση του παραλιακού τμήματος του Δήμου Σαρωνικού. Τό αίτημα συνοδεύεται και με πρόταση με την οποία ζητούν να προσκληθούν οι νεοεκλεγμένοι Βουλευτές Περιφερείας καθώς και ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Φιλίππου.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που υπογράφουν το αίτημα, είναι μέλη των Δημοτικών Παρατάξεων ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ5+ και ΡΙΖΕΣ και να υπενθυμίσουμε ότι προσφάτως (20/1/15 και 14/1/15) ανάλογο αίτημα  έχει διατυπώσει ο Μανώλης Τσαλικίδης με αντίστοιχα Δελτία Τύπου.

Σύμφωνα με τον “Καλλικράτη” (άρθρο 67, παρ 2), το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να συγκληθεί εντός 6ημερών από την ημέρα αίτησης .

Δείτε την αίτηση καθώς και το Άρθρο 67 του Ν3852/2010

AITHSH GIA SYMB

Άρθρο 67 – Σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου ¶

1. Το δημοτικό συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του προέδρου τουλάχιστον μία φορά το μήνα. ¶

2. Ο πρόεδρος καλεί επίσης το συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όποτε το ζητήσει ο δήμαρχος ή η οικονομική ή η επιτροπή ποιότητας ζωής ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του συμβουλίου ή το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις απαιτείται γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Στις ίδιες περιπτώσεις δεν μπορεί να επανυποβληθεί αίτημα για το ίδιο θέμα, πριν παρέλθουν δύο (2) μήνες, αφότου εκδόθηκε απορριπτική απόφαση του συμβουλίου, εκτός εάν γίνεται επίκληση νεότερων στοιχείων.

Αν κατά τον υπολογισμό του ενός τρίτου (1/3) προκύπτει δεκαδικός αριθμός, τότε ο αριθμός αυτός στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα εφόσον πρόκειται για υποδιαίρεση μεγαλύτερη ή ίση του ημίσεως (0,5).

Αν το συμβούλιο δεν προσκληθεί το αργότερο μέχρι την έκτη ημέρα από την υποβολή της αίτησης, συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν την αίτηση και αποφασίζει για τα θέματα, για τα οποία είχε ζητηθεί η σύγκλησή του.

Categories