ΛΟΙΖΙΔΟΥ. Η Ελλάδα κατέχει την τελευταία θέση σε όλα τα κριτήρια στη Διαχείριση Απορριμμάτων

H παρουσίαση της Μ.Λοιζίδου  Καθηγήτριας ΕΜΠ, στο Συνέδριο για την Διαχείριση των Απορριμμάτων, ήταν ίσως η πιο κατατοπιστική από την άποψη του σημείου που  βρίσκεται η Ελλάδα έναντι του Ευρωπαικού σχεδιασμού και ανάγλυφα έδειξε ότι είμαστε η τελευταία χώρα στη προσπάθεια να εναρμονιστούμε με τις οδηγίες

  • «Στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε χρόνο καταναλώνουμε περίπου 7,3 δισ. τόνους φυσικών πόρων, παράγουμε περίπου 2,7 δισ. τόνους αποβλήτων, εκ των οποίων μόλις το 40% επαναχρησιμοποιείται ή ανακυκλώνεται, με το υπόλοιπο να καταλήγει για ταφή ή καύση. Εάν θέλουµε να καταστούν τα απόβλητα πόρος που ανατροφοδοτεί την οικονοµία ως πρώτη ύλη, τότε πρέπει να δοθεί πολύ µεγαλύτερη προτεραιότητα στην επαναχρησιµοποίηση και στην ανακύκλωση».
  •  μέχρι το 2020 η Ελλάδα πρέπει να ανακυκλώνει το 50% των στερεών της αποβλήτων.
  • «Η νέα φιλοσοφία εστιάζει στο μηδέν απορρίμματα (Zero Waste)»
  •  «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση επιβάλλεται να αναπτύξει τα κατάλληλα σχέδια, έτσι ώστε να μειωθεί η παραγωγή των απορριμμάτων (σχέδια πρόληψης) και να διευκολυνθεί η ανάκτηση των υλικών (αποδοτικότητα των πόρων). Είναι απαραίτητο να υιοθετήσει τις βέλτιστες πρακτικές για την αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης.
  • Οι πρακτικές αυτές βασίζονται στη Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) με στόχο την παραγωγή προϊόντων υψηλής καθαρότητας»
  •  «Καλύτερο είναι να ανακυκλώνουν 12 εκατομμύρια Έλληνες, παρά κάποια εργοστάσια που δεν θα μπορέσουν ποτέ να πιάσουν τους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».

Categories