Προκήρυξη για την Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Σαρωνικού

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Αφού έλαβε υπόψη του το άρθρο 77 του Ν.3852/10.
Προκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης
Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.
Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής δηλαδή από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην Ιστοσελίδα του Δήμου έως 26-2-2015
ημερομηνία συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.
Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής.
Ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν.3852/10.
Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.
Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαρωνικού. Αρμόδιος υπάλληλος, κα. Δέδε Ελένη. Διεύθυνση: Αθηνών και Ρήγα Φεραίου. Τηλέφωνο 2299320300.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Σαρωνικού
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΦΡΟΝΗΣ

Categories