Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού στις 26-2-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα την 26η Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ  και ώρα 17:00 με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατ΄ εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων. Εισηγητής: Νομική Υπηρεσία
2. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» Δήμου Σαρωνικού έτους 2015.
Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠΔΔ
3. Παρουσίαση και έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων δ΄ τριμήνου του προϋπολογισμού του Δήμου Σαρωνικού έτους 2014.
Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή
4. Λήψη απόφασης περί άσκησης αρμοδιότητας για τη ρύθμιση θεμάτων ανελκυστήρων από τον Δήμου Σαρωνικού.
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία
5. Λήψη απόφασης περί “Εκχώρηση αρμοδιότητας για τον σχεδιασμό ανακύκλωσης των Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού στον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Λαυρεωτικής σύμφωνα με την 36/2014 απόφαση του”.
Εισηγητής: Δήμαρχος
6. Λήψη απόφασης περί επιλογής Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Σαρωνικού
Εισηγητής: Δήμαρχος
7. Έγκριση γενομένων δαπανών.  Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου και Προμηθειών

8. Ορθή Επανάληψη της 32/2014 απόφασης Δ.Σ. περί «Ορισμού δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων ως τακτικών μελών και ισάριθμων αναπληρωματικών για τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών (άρθρο 64, παρ.14 του ΠΔ 28/80)
Εισηγητής: Τμήμα Προμηθειών
9. Ορισμός εκπροσώπου για την συγκρότηση Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου
Επιθεώρησης Θεάτρων και Κινηματογράφων έτους 2015.
Εισηγητής: Αρ. πρωτ. 269793/29-1-2015 απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής.
10.Έγκριση μελέτης «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου ΠΑΟ Καλυβίων Δήμου Σαρωνικού».
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία
11.Ορθή Επανάληψη της 320/2014 απόφασης Δ.Σ. περί «Διαγραφής ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης, λόγω λάθους χρέωσης με υπαιτιότητα του Δήμου».
Εισηγητής: Υπηρεσία Ύδρευσης
12.Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης, λόγω λάθους χρέωσης με υπαιτιότητα του Δήμου.
Εισηγητής: Υπηρεσία Ύδρευσης
13.Ονοματοθεσία Οδών.Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Κ. Καλυβίων
Καλύβια 19-2-2015
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ

Categories