Πρόσκληση στην 3η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής

Πρόσκληση

Σας καλούμε στην 3η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα διεξαχθεί στο παλαιό Μηχανουργείο στην πόλη του Λαυρίου, την 24η Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, με τα ακόλουθα θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1. 1.Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού στον Δήμο Λαυρεωτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007.
2. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, που αφορά τέλος σύνδεσης ύδρευσης στην περιοχή «Δημολάκι» της Δ.Ε. Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής. (αρ.πρωτ.16570/16-02-2015).
3. Έγκριση του υπ’ αριθ. 02/2014 Πρακτικού της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Λαυρεωτικής.
4. Λήψη απόφασης για ορισμό δύο (2) μελών προερχόμενων από την μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, στην Εκτελεστική Επιτροπή σε θέματα που αφορούν υπηρεσιακές μεταβολές και σε πειθαρχικά θέματα υπαλλήλων του Δήμου Λαυρεωτικής.
Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδεται απ’ ευθείας μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Λαυρεωτικής (www.lavreotiki.gr).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Categories