ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΛΗΨΗ 13 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 ΜΗΝΩΝ

Ο Δήμος Λαυρεωτικής ανακοίνωσε την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας δύο (2) μηνών, για τον κατωτέρω κλάδο και ειδικότητα:
Εργατών Γενικών Καθηκόντων 13
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει :
• Να έχουν ηλικία 18 έως 65 ετών
• Να έχουν υγεία και φυσική κατάσταση που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία προσλαμβάνονται
• Να μην έχουν απολυθεί από το δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ του δημοσίου τομέα για πειθαρχικούς λόγους.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
• Αίτηση
• Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υ.Κ. ( δηλαδή να μην έχουν καταδικαστεί ή είναι υπόδικοι για εγκληματική πράξη ή έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα )
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
• Bεβαίωση ανεργίας, εφόσον διαθέτουν
Τα δικαιολογητικά (μαζί με την αίτηση) οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να τα καταθέσουν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου από 07-03-2015 και για διάστημα πέντε ημερολογιακών ημερών.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα 22923 20152 , 20140.

FORKERATEA.COM

Categories