ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΥΡΟ ΛΙΘΑΡΙ

Πορεία μελέτης πράξης εφαρμογής του εγκ. ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής «Μαύρο Λιθάρι» – Ανασκόπηση συμπερασμάτων της 26/02/2015 σύσκεψης στη Δ/νση ΠΕΧΩ της Περιφέρειας Αττικής

Μετά την δημοσίευση σε στο ΦΕΚ 94 Α /14-04-2014 του Ν. 4253 / 2014 «Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις Θεμάτων για τα υδατορέματα-ρυθμίσείς Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» , όπου στο άρθρο 22 αυτού, η παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 3937/2011 (Α’ 60), σύμφωνα με την οποία συντάχθηκε, εγκρίθηκε και δημοσιοποιήθηκε η διόρθωση των διαγραμμάτων της στο θέμα πολεοδομικής μελέτης, με σκοπό την επανέγκρισή της με Προεδρικό Διάταγμα, αντικαθίσταται πλέον από την παράγραφο 15β αυτού, σύμφωνα με την οποία :
1. Για την εκκίνηση της διαδικασίας διόρθωσης των χαρτών προαπαιτείται διαπιστωτική πράξη της αρμόδιας Διεύθυνσης της Περιφέρειας απτό την οποία να προκύπτει, η αδυναμία επανέγκρίσης του σχεδίου με την έκδοση Π.Δ. ως έχει, χωρίς δηλαδή να απαιτείται διόρθωση των εγκεκριμένων διαγραμμάτων του

2. Οι προϋποθέσεις και οι προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται, για την εκκίνηση της διαδικασίας διόρθωσης των χαρτών για την επανέγκριση των σχεδίων με Π. Δ. καθορίζονται πλέον από προβλεπόμενη κατά το παραπάνω άρθρο Υπουργική απόφαση, η οποία μέχρι σήμερα τουλάχιστον δεν έχει εκδοθεί.

3. Μετά την εκκίνηση της διαδικασίας διόρθωσης των χαρτών, δεν επιτρέπεται η έκδοση οικοδομικών αδειών και επί πλέον τίθενται προϋποθέσεις και περιορισμοί στην εκτέλεση εργασιών των ήδη εκδοθέντων οικοδομικών αδειών, η διαδικασία που ο Δήμος ξεκίνησε με Βάση το με αριθ. πρωτ, 15033 / 23.03.12 της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιαστού του ΥΠΕΚΑ και τις διατάξεις του άρθ. 31 του Ν. 3937/2011. κατέστη πλέον νομικά αβάσιμη και για τον λόγο αυτό θα πράττει να ακυρωθεί.
Μετά την δημοσίευση της κατά τα παραπάνω Υπουργικής Απόφασης, ο Δήμος εφόσον πληρούνται οι απαιτούμενες πλέον προϋποθέσεις για την διαδικασία αυτή, θα πρέπει να προβλημα-τιστεί εάν αυτό είναι προς το συμφέρον της περιοχής και εάν τελικά το αποφασίσει, θα πρέπει να ξεκινήσει την διαδικασία εξ αρχής, της διαπιστωτική πράξη Περιφέρειας της παραπάνω παρ. 1.

Ούτως εχόντων των πραγμάτων και προκειμένου ο Δήμος και οι μελετητές, από κοινού να αναζητήσουν, νομικά ασφαλέστερους και προς το συμφέρον της περιοχής τρόπους και διαδικασίες, για την προώθηση και κύρωση της μελέτης πράξης εφαρμογής, του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής «Μαύρο λιθάρι», με πρωτοβουλία του αρμόδιου Αντιδημάρχου του Δήμου καθορίστηκε σύσκεψη στα γραφεία της αρμόδιας για την κύρωση της πράξης Διεύθυνσης της Περιφέρειας, στην οποία συμμετείχαν η Προϊσταμένη της Δ/σης, ο Προϊστάμενος του τμήματος των πράξεων εφαρμογής, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και ο εκπρόσωπος των μελετητών.

Κατά την πραγματοποιηθείσα κατά τα παραπάνω σύσκεψη, η Περιφέρεια επανερχόμενη στο παλαιότερο 42877/29.5.12 έγγραφο της, προς τον Δήμο, στο οποίο αφού τον ενημέρωνε για τις περιορισμένες εκ των κείμενων διατάξεων δυνατότητες της, για την έγκριση των υπολοίπων συνταχθέντων σημειακών τροποποιήσεων, που απαιτούνται για την εφαρμογή του εγκεκριμένου σχεδίου της περιοχής, του ζητούσε να της γνωστοποίησε τις θέσεις του όσον αφορά την συνέχιση των
εργασιών της μελέτης πράξης εφαρμογής, μας πρότεινε ότι:

Σε περίπτωση που ο Δήμος αποφασίσει να προχωρήσει στην σύνταξη και κύρωση της πράξης απεμπολώντας ή έστω αναστέλλοντας προσωρινά μέχρι την δημοσίευση της κατά τα παραπάνω Υπουργικής απόφασης τις διαδικασίες επανένκοισης της πολεοδομικής μελέτης με Π.Δ. είνάι διατεθειμένη να εξετάσει την προώθηση της ήδη συνταγμένης από τους μελετητές μελέτης πράξης εφαρμογής, σύμφωνα με το ισχύον εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων και των εγκεκριμένων τροποποιήσεων του Ν, 2508/97, στο σύνολο ή και σε μέρος των οικοδομικών τετραγώνων του σχεδίου, εάν αυτό απαιτηθεί, από τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις που διέπουν την σύνταξη και την κύρωση των μελετών πράξης εφαρμογής.

Επίσης μας ενημέρωσε ότι είναι διατεθειμένη, αυστηρά στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της όσον αφορά την σύνταξη και έγκριση εντοπισμένων τροποποιήσεων σχεδίων πόλης, και των Κείμενων Πολεοδομικών Διατάξεων που διέπουν αυτές, να προωθήσει τις διαδικασίες έγκρισης των αναγκαίων για την εφαρμογή του σχεδίου εντοπισμένων, τροποποιήσεων σχεδίου, που θα προτείνει και θα συντάξει Δήμος, με τη σύμφωνη γνώμη των επιβλεπόντων που θα οριστούν από την Περιφέρεια για τον λόγο αυτό και την παρακολούθηση εν γένει της μελέτης πράξης εφαρμογής.
Προς τον σκοπό αυτό η Περιφέρεια ζήτησε από τον Δήμο και τον εκπρόσωπο των μελετητών, να καταθέσουν σχετικό φάκελο στην αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας, ο οποίος να περιλαμβάνει και να. αναλύει:
1. Την ήδη συνταγμένη μελέτη πράξης εφαρμογής σύμφωνα με το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο, με απεικονισμένες επί των διαγραμμάτων της πράξης, όλων των θεσμοθετημένων και των προτεινόμενων με τη μελέτη του υπό έγκριση ΓΠΣ της περιοχής, χρήσεων γης.
2. Το ισοζύγιο γης των κοινόχρηστων χώρων και των τεχνικών υποδομών εν γένει της περιοχής, όπως αυτό θα προκύπτει με εφαρμογή των σχετικών διατάξεων, περί υπολογισμού της εισφοράς γης των ιδιοκτησιών, τόσο με τις παλαιότερα ισχύουσες των παρ. 2 και 3 του άρθρου 6, του ΠΔ 30-08-85 (416 Δ’), όσο και με τις αντίστοιχες τους των παρ. 4 καν 5 του άρθρου 1, του Ν, 4315/20Ί4 (269 Α’), που τις αντικατέστησαν.
3. Το ιστορικό της περιοχής που αφορά στην έγκριση του σχεδίου πόλης, με τις εγκεκριμένες μέχρι σήμερα τροποποιήσεις, τους χάρτες και τις εγκριτικές αποφάσεις που τις συνοδεύουν, με αναφορά στα προβλήματα εφαρμογής του σχεδίου, και την νομιμότητα των θεσμοθετημένων με το σχέδιο πόλης χρήσεων γης.
4. Τις αυστηρά απαιτούμενες προς έγκριση για την εφαρμογή του σχεδίου, εντοπισμένες τροποποιήσεις εντός των πλαισίων αρμοδιότητας της Περιφέρειας, κατά την άποψη του Δήμου και των μελετητών.

Μετά τα παραπάνω και προκειμένου οι μελετητές να συντάξουν τον κατά τα παραπάνω φάκελο, με σκοπό να προωθηθεί άμεσα στην αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας Αττικής, ο Δήμος θα πρέπει:
1. Άμεσα να ενημερώσει τους ιδιοκτήτες της περιοχής για την ακύρωση της μέχρι σήμερα διαδικασίας επτανέγκρισης του σχεδίου με Π.Δ, και εν γένει την οριστική ή προσωρινή αναστολή της, μέχρι την δημοσίευση της κατά τα παραπάνω Υπουργικής απόφασης, πράγμα που θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα της κατά τα παραπάνω διαδικασίας «διαπραγμάτευσης», με την αρμόδια για την κύρωση της μελέτης πράξης εφαρμογής Δ/νση της Περιφέρειας Αττικής.
2. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου, να αποφασίσει σχετικά για τα παραπάνω, και να δώσει τις σχετικές εντολές και οδηγίες στην Υπηρεσία του Δήμου, για την εκκίνηση της διαδικασίας σύνταξης του κατά τα παραπάνω φακέλου και διαπραγμάτευσης του με την Περιφέρεια
Με την διαβεβαίωση ότι οι μελετητές θα είναι στην διάθεση του Δήμου, για οτιδήποτε χρειασθεί παρακαλούμε για τις δίκες σας ενέργειες.
Ο εκπρόσωπος του μελετητικού γραφείου

 

 

Categories