ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ την 6η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Θέµα: Πρόσκληση στην 6η Συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Σας καλούµε στην 6η Συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η οποία θα διεξαχθεί στο παλαιό Μηχανουργείο στην πόλη του Λαυρίου, την 06η Απριλίου 2015, ηµέρα Μ.∆ευτέρα και ώρα 17:00, µε τα ακόλουθα θέµατα Ηµερήσιας ∆ιάταξης:
1. Λήψη απόφασης για χορήγηση χρηµατικού βοηθήµατος σε άπορους δηµότες.
2. Λήψη απόφασης περί καθορισµού εξόδων παράστασης που θα λαµβάνουν µηνιαίως ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου Λαυρεωτικής µε την επωνυµία «ΘΟΡΙΚΟΣ».
3. Έγκριση πρώτης (1ης ) Αναµόρφωσης Προϋπολογισµού του Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου Λαυρεωτικής µε την επωνυµία «ΘΟΡΙΚΟΣ» οικονοµικού έτους 2015.
4. Έγκριση επιχορήγησης Αθλητικών και Πολιτιστικών Σωµατείων ∆ήµου Λαυρεωτικής, οικον. έτους 2015. 2
5. Λήψη απόφασης για παραχώρηση δηµοτικού χώρου αναφορικά µε το υπ. αριθ.πρωτ.4915/13-03-2015 αίτηµα του Πανελληνίου Συλλόγου Παραγωγών- ∆ράση χωρίς µεσάζοντες «απευθείας».
6. Λήψη απόφασης για παραχώρηση τµήµατος κληροτεµαχίου άνευ ανταλλάγµατος της ∆Ε Λαυρεωτικής, που βρίσκεται στη θέση ΄΄Πάνορµος΄΄ (κληροτεµάχιο αριθ.154 ∆ιανοµής Υπουργείου Γεωργίας έτους 1949 (Τµήµα Σουνίου) στον κ. Χατζηγεωργίου Χρήστο για τοποθέτηση τροχοβίλας, εξαιτίας ύπαρξης σοβαρών κινδύνων, που προκύπτουν από τη διαµονή στην οικία του.
7. Λήψη απόφασης για σύναψη µνηµονίου συνεργασίας µεταξύ του ∆ήµου Λαυρεωτικής και της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «Ιατρικό Αθηνών Ε.Α.Ε» και εξουσιοδότηση του κ. ∆ηµάρχου Λαυρεωτικής για την υπογραφή του.
Η Συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µεταδίδεται απ’ ευθείας µέσω της
ιστοσελίδας του ∆ήµου Λαυρεωτικής (www.lavreotiki.gr).

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΜΑΡΙΑ ΓΚΙΚΑΡΑΚΗ

Categories