ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 2/4. ΘΕΜΑΤΑ 1-4

ΘΕΜΑ 1.  Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΝΠΔΔ Αριστόδικος Δήμου Σαρωνικού έτους 2015. Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αναμορφώνει τον Προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ «Αριστόδικος»Δήμου Σαρωνικού έτους 2015, σύμφωνα με την 22/2015 απόφασή του.

ΘΕΜΑ2 .Διόρθωση της υπ. αριθμ. 394/2011 απόφασης Δ.Σ. περί «Συνέχισης εργασιών και καθορισμού της συμβατικής
αμοιβής της μελέτης «Κτηματογράφηση- μελέτη ΓΠΣ-Πολεοδόμηση –Μελέτη Π/Ε και δημιουργία ΓΣΠ για τη
διαχείριση των κτημ/κών και πολεοδομικών δεδομένων της Κοινότητας Αναβύσσου Ν. Αττικής ( αριθμός Σύμβασης 2887/04). Το Δημοτικό Συμβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ διορθώνει την υπ. αριθμ. 394/2011 απόφασης Δ.Σ. περί «Συνέχισης εργασιών και καθορισμού της συμβατικής αμοιβής της μελέτης «Κτηματογράφηση-μελέτη ΓΠΣ-Πολεοδόμηση –Μελέτη Π/Ε και δημιουργία ΓΣΠ για τη διαχείριση των κτημ/κών και πολεοδομικών δεδομένων της Κοινότητας Αναβύσσου Ν. Αττικής ( αριθμός Σύμβασης 2887/04), σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.

ΘΕΜΑ3.  Αποδοχή – έγκριση αιτήματος της μελετητικής εταιρείας ΦΑΣΜΑ ΑΕΜ, για την εκπόνηση των επιμέρους
απαιτούμενων τοπογραφικών και πολεοδομικών μελετών για την πολεοδόμηση τμήματος της πολεοδομικής ενότητας
63 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποδέχεται το αίτημα της εταιρίας «ΦΑΣΜΑ ΑΕΜ» και εγκρίνει την εκπόνηση των επιμέρους απαιτούμενων τοπογραφικών και πολεοδομικών μελετών για την (Γειτονιά Β3) του υπό έγκριση ΓΠΣ της Δ.Ε. Αναβύσσου, του Δήμου Σαρωνικού, προς τον σκοπό δωρεάς του άρθρου 2Α, του Ν.3316/05, όπως αυτό προστέθηκε μα την παραγ. 1,του άρθρου 29, του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.09.2011)

ΘΕΜΑ 4.  Έγκριση παραλαβή της μελέτης « Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας για την επέκταση σχεδίου πόλεως  Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας στη ζώνη του Κοιμητηρίου». Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει και παραλαμβάνει τη μελέτη « Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας για την επέκταση σχεδίου πόλεως Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας στη ζώνη του Κοιμητηρίου»

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΟΣ (1)

Categories