ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 2/4. ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (VIDEO)

Το πρώτο.ίσως,βήμα για να αποκτήσει ο Δήμος Σαρωνικού ιδιόκτητο χώρο στο Λαγονήσι προκειμένου να στεγάσει όλες τις δραστηριότητες της περιοχής για τις οποίες μισθώνει αντίστοιχα κτίρια, με εισήγηση του Δημάρχου Γ.Σωφρόνη και εν συνεχεία συζητώντας το 50 θέμα, αποδέχτηκε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Σαρωνικου της 2/4/15. ( στο χρονικό σημείο 2hr:13 min)
 Ξεμπλοκάρεται η μελέτη πολεοδόμησης 1.700στρεμ της περιοχής ΛΑΚΚΑΣ Αναβύσσου που είχε μπλοκαριστεί εξ αιτίας 550 στρεμ. (Γειτονιά Β3) που δεν ήταν δυνατόν να ενταχθούν συμπληρωματικά στη μελέτη ανάθεσης.
Προηγήθηκε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ο Δήμος Σαρωνικού διορθώνει ως μη σύννομη,την από 2011 απόφαση με την οποία δέχτηκε έκπτωση 30% και “τακτοποιεί” το ζήτημα, αποδεχόμενος τη δωρεά της αναδόχου Εταιρείας

ΟΔΗΓΟΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΟ VIDEO. (αναφέρεται η χρονική στιγμή στο video)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ( στο 3 min)

Μ. ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ. Πρόταση για σύγκληση συμβουλίου με μοναδικό θέμα τα Πολεοδομικά σχέδια.- Ενημέρωση των Δημοτών για την ένταξη χρεών στις 100 δόσεις-Πρόταση σύγκληση Διαπαραταξιακής για το Παράκτιο Μέτωπο. – Για την κοπή των ευκαλύπτων. Ευχαριστίες για την παραχώρηση γραφείων στις παρατάξεις της μειοψηφίας στην Ανάβυσσο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΟΣ (1)ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΡΑΠΤΗ. Διευκρινίσεις για ΤΑΙΠΕΔ. – Για τις παιδικές χαρές του Δήμου.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ. Για την Δημοτική Συγκοινωνία.

ΤΖΙΒΙΛΟΓΛΟΥ. Για Δημοτική Συγκοινωνία (αν θα χρησιμοποιηθεί το ΚΤΕΛ)

EHΔ 1.  (στο 28 min) Τροποποίηση της υπ. αριθμ.14/2013 απόφασης Δ.Σ. περί«Καθιέρωσης 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπηρεσιών Καθαριότητας και Ύδρευσης του Δήμου Σαρωνικού ( άρθρο 36, παρ.3 Ν.3584/07)» 59 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει:1. Αποδέχεται το κατεπείγον του θέματος.2. Τροποποιεί την υπ. αριθμ.14/2013 απόφασης Δ.Σ. περί«Καθιέρωσης 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τιςΚυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπηρεσιών Καθαριότητας και Ύδρευσης του Δήμου Σαρωνικού ( άρθρο36, παρ.3 Ν.3584/07)» ως προς τις κατηγορίες εργαζομένων και των αντίστοιχων κωδικών, σύμφωνα με την εισήγηση τουΤμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού.

ΕΗΔ 2   (στο 35 min)Έγκριση μελέτης του έργου « Αναβάθμιση και άρση επικινδυνότητας παιδικών χαρών Δήμου Σαρωνικού» Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει:1. Αποδέχεται το κατεπείγον του θέματος.2. Εγκρίνει τη μελέτη έργου « Αναβάθμιση και άρση επικινδυνότητας παιδικών χαρών Δήμου Σαρωνικού» καιυποβάλλει πρόταση χρηματοδότησης

ΘΕΜΑ 1. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΝΠΔΔ Αριστόδικος Δήμου Σαρωνικού έτους 2015.  Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αναμορφώνει τον Προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ «Αριστόδικος»Δήμου Σαρωνικού έτους 2015, σύμφωνα με την 22/2015 απόφασή του.

ΘΕΜΑ  2. (στο 54 min) Διόρθωση της υπ. αριθμ. 394/2011 απόφασης Δ.Σ. περί «Συνέχισης εργασιών και καθορισμού της συμβατικής
αμοιβής της μελέτης «Κτηματογράφηση- μελέτη ΓΠΣ-Πολεοδόμηση –Μελέτη Π/Ε και δημιουργία ΓΣΠ για τη διαχείριση των κτημ/κών και πολεοδομικών δεδομένων της Κοινότητας Αναβύσσου Ν. Αττικής ( αριθμός Σύμβασης 2887/04).
Το Δημοτικό Συμβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ διορθώνει την υπ. αριθμ. 394/2011 απόφασης Δ.Σ. περί «Συνέχισης εργασιών και καθορισμού της συμβατικής αμοιβής της μελέτης «Κτηματογράφηση-μελέτη ΓΠΣ-Πολεοδόμηση –Μελέτη Π/Ε και δημιουργία ΓΣΠ για τη διαχείριση των κτημ/κών και πολεοδομικών δεδομένων της Κοινότητας Αναβύσσου Ν. Αττικής ( αριθμός Σύμβασης 2887/04), σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΟΣ (1)ΘΕΜΑ 3   Αποδοχή – έγκριση αιτήματος της μελετητικής εταιρείας ΦΑΣΜΑ ΑΕΜ, για την εκπόνηση των επιμέρους
απαιτούμενων τοπογραφικών και πολεοδομικών μελετών για την πολεοδόμηση τμήματος της πολεοδομικής ενότητας
63 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποδέχεται το αίτημα της εταιρίας «ΦΑΣΜΑ ΑΕΜ» και εγκρίνει την εκπόνηση των επιμέρους απαιτούμενων τοπογραφικών και πολεοδομικών μελετών για την (Γειτονιά Β3) του υπό έγκριση ΓΠΣ της Δ.Ε. Αναβύσσου, του Δήμου Σαρωνικού, προς τον σκοπό δωρεάς του άρθρου 2Α, του Ν.3316/05, όπως αυτό προστέθηκε μα την παραγ. 1, του άρθρου 29, του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.09.2011) .πολεοδόμηση τμήματος της πολεοδομικής ενότητας (Γειτονιά Β3) τουυπό έγκριση ΓΠΣ της Δ.Ε. Αναβύσσου, του Δήμου Σαρωνικού, προς το σκοπό δωρεάς και άνευ ταλλάγματος εκ μέρους του δωρεοδόχου Δήμου Σαρωνικού.

ΘΕΜΑ 4. (2hr 13min) Έγκριση παραλαβή της μελέτης « Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας για την επέκταση σχεδίου όλεως Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας στη ζώνη του Κοιμητηρίου». Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει και παραλαμβάνει τη μελέτη « Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας για την επέκταση σχεδίου πόλεως Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας στη ζώνη του
Κοιμητηρίου»

ΘΕΜΑ 5. Λήψη απόφασης επί αίτησης Καρρά Λουκά περί παραχώρησης ιδιοκτησίας της εταιρείας «Αγροτική-Κτηνοτροφική- Εμπορική εταιρία Καρράς Α.Ε.» για εξόφληση οφειλόμενων χρηματικών εισφορών .
Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει: 1.Την έναρξη των διαδικασιών για την παραχώρηση οικοπέδου
ιδιοκτησίας Καρρά Λουκά και λοιπών, αντί της καταβολής των οφειλόμενων χρηματικών εισφορών. 2. Να γίνει εκτίμηση της αγοραίας αξίας του προτεινόμενου οικοπέδου από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών.

ΘΕΜΑ 6.  Τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων (χάρτες κ.λπ.) στο Δήμο Σαρωνικού.  Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει την τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων (χάρτες κ.λπ.) σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Σαρωνικού και αναθέτει την τοποθέτηση στην εταιρεία ΜΟΝΤΑΝΑ

ΘΕΜΑ 7  Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Μανωλόπουλου Βασίλειου περί διαγραφής ποσών από τους 1012/18-11-2013 και
1013/18-11-2014 χρηματικούς καταλόγους .  Το Δημοτικό Συμβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ εγκρίνει τη διαγραφή ποσών από τους 1012/18-11-2013 και 1013/18-11-2014 χρηματικούς καταλόγους, του Μανωλόπουλου Βασίλειου, σύμφωνα με την
εισήγηση του Τμήματος Εσόδων

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΟΣ (1)

Categories