Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Σαρωνικού, σήμερα στις 12.00

Σας προσκαλώ στη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Καλυβίων, την 6η του μήνα Απριλίου του έτους 2015, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα12.00 με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Ανάθεση εκπόνησης μελέτης «Υδρογεωτεχνική μελέτη Νέου Κοιμητηρίου Δ.Κ. Αναβύσσου»

2. Έγκριση μελέτης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση όρων διακήρυξης και ψήφιση πίστωσης για την εργασία «Επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων –μηχανημάτων έργου».

3. Ψήφιση πιστώσεων στους αντίστοιχους Κ.Α. τιμολογίων μηνός Φεβρουαρίου 2015.

4. Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής του Δήμου Σαρωνικού.

5. Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής της Δημοτικής Κοινότητας Σαρωνίδας του Δήμου Σαρωνικού.

6. Ψήφιση πίστωσης ποσού 250.000,00 ευρώ για τη χρηματοδότηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σαρωνικού (ΚΕΔΣΑ).

7. Ορθή επανάληψη της αριθ. 51/15 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί «Ψήφιση πίστωσης για «Επέκταση Δημοτικού δικτύου φωτισμού Δήμου Σαρωνικού» (επέκταση Δ.Φ. στην οδό Κραναού 28 περιοχή Γαλάζιας Ακτής Δ.Ε. Καλυβίων)», ως προς το ποσό.

8. Ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου (υπόθεση ιχθυοκαλλιεργειών).

9. Έγκριση της αριθ. 82/15 απόφασης Δημάρχου περί «ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου (αγωγή Μεθενίτη Βασίλειου) και ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή του.

10. Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια εξαρτημάτων επισκευής αντιλιοστασίων» για επισκευή 1) αντιλιοστασίου στη Δ.Κ. Σαρωνίδας, 2)αντλιοστασίου στη Δ.Κ. Κουβαρά και 3) αντλιοστασίου στη Δ.Κ. Καλυβίων.

11. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια «Προμήθεια Α) Οργάνων Παιδικών Χαρών και β)Ειδών εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων και αθλοπαιδιών».

12. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια «Προμήθεια υλικών και εξαρτημάτων
ελαιοχρωματισμού, σιδηροκατασκευών, ξυλουργικών υλικών για τα συνεργεία του
Δήμου».
13. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια «Προμήθεια 3ΑΑ, 3ΑΕ4 (άμμος, χαλίκι) για συντήρηση του οδικού δικτύου».

14. Ψήφιση πίστωσης για «Προμήθεια οικοδομικών υλικών».

15. Ψήφιση πίστωσης για «Αμοιβές ιατρού ασφαλείας στο Δημαρχείο» και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.

16. Έγκριση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του αναδόχου του έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων στο δίκτυο αποχέτευσης της Δ. Ε. Καλυβίων και Κουβαρά Δήμου Σαρωνικού».

17. Έγκριση 2ου λογαριασμού και ψήφιση πίστωσης για το έργο «Ανακατασκευή πεζοδρομίων επί της Λ. Αθηνών από Δ. Πέτρου έως Α. Παππά πόλεως Καλυβίων».
Καλύβια, 02/04/2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β.ΣΩΦΡΟΝΗΣ

Categories