5,4 εκ. ευρώ για έργα αποκατάστασης των Χωματερών Καλυβίων και Π.Φώκαιας

5.400.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) είναι ο προυπολογισμός του έργου των εργασιών αποκατάστασης των ΧΑΔΑ Καλυβίων και Π.Φώκαιας που δημοπρατείται μετά από απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ

Πρόκειται για την αποκατάσταση των παλαιών χωματερών που δεν κατέστη δυνατή με την προηγούμενη δημοπράτηση καθώς άλλαζε συνεχώς το “ανάγλυφο” εξ αιτίας συνέχισης ρίψης απορριμμάτων από τις αντίστοιχες  δημοτικές Κοινότητες.

Αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία γιατί αν δεν γίνουν τα έργα μέχρι 31/12/15 , θα χαθούν τα κονδύλια και θα επιβληθούν βαρύτατα πρόστιμα που θα τα επωμιστούν οι δημότες.

1. ΧΑΔΑ Καλυβίων (θέση «Τιπότι – Κρούδι»).

Ο χώρος άρχισε να λειτουργεί ύστερα από την παροχή της έκτασης για τη συγκεκριμένη χρήση. Ο χώρος είναι σε λειτουργία από το 1972 μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έγκριση της Δ/νσης Υγιεινής της Νομαρχίας Αττικής.Ο Δήμος έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για παύση λειτουργίας του Χ.Α.Δ.Α. με σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά εκκρεμεί η τελική λύση διάθεσης των απορριμμάτων σε σύστημα υγειονομικής ταφής (εκκρεμεί η απόφαση για την κατασκευή του ΧΥΤΑ Κερατέας ή υπαγωγή του στο ΧΥΤΑ Φυλής).
Τη συνολική διαχείριση και ευθύνη αποκομιδής, μεταφοράς και απόθεσης στερεών αποβλήτων είχε ο παλαιός Δήμος Καλυβίων Θορικού. Η αποκομιδή, μεταφορά και απόρριψη γινόταν με τα απορριμματοφόρα οχήματα που διαθέτει ο Δήμος. Η συλλογή των απορριμμάτων γινόταν καθημερινά, καθ’ όλη την διάρκεια του έτους. Ως τρόπος διάθεσης χρησιμοποιούταν η απλή απόρριψη με καθημερινή επικάλυψη με χώμα.
Σύμφωνα με τη σχετική πληροφόρηση από το Δήμο, στο χώρο έχουν διατεθεί κατά κύριο λόγο οικιακά απορρίμματα.

Οι τεχνικές παρεμβάσεις και οι εργασίες που θα εκτελεστούν για την αποκατάσταση του υπό μελέτη ΧΑΔΑ αφορούν:
 Χωματουργικές εργασίες συλλογής διάσπαρτων απορριμμάτων από την συνολική έκταση του ΧΑΔΑ, και συγκέντρωσής τους επί της κυρίως ρυπασμένης περιοχής.
 Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης και εξομάλυνσης του αναγλύφου
 Κατασκευή έργων τελικής κάλυψης στην συνολική έκταση
 Έργα διαχείρισης ομβρίων
 Έργα διαχείρισης βιοαερίου
 Έργα πρασίνου και άρδευσης
 Λοιπά έργα υποδομής (περίφραξη, πύλη κλπ.)
 Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης (monitoring)

2. ΧΑΔΑ Π. ΦΩΚΑΙΑΣ (Θέση Γερακίνα)

Ο ΧΑΔΑ Παλαιάς Φώκαιας ξεκίνησε τη λειτουργία του το έτος 1975 και την ολοκλήρωσε στο τέλος του 2010.
Η μεταφορά των απορριμμάτων στο Χ.Α.Δ.Α. γινόταν με τα απορριμματοφόρα της κοινότητας. Σε γενικές γραμμές πραγματοποιόταν επικάλυψη, όμως από την επίσκεψη στο χώρο διαπιστώθηκε ότι η χωματοκάλυψη δεν περιελάμβανε το σύνολο των αποβλήτων. Κατά τη λειτουργία του χώρου δεν πραγματοποιόταν συστηματική καύση, πέραν της καύσης των πράσινων αποβλήτων, σε ειδικό χώρο που είχε διαμορφώσει η κοινότητα εντός του ΧΑΔΑ.  Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στοιχεία στην εγκεκριμένη ΤΜΠΑ του ΧΑΔΑ Παλαιάς Φώκαιας, στο χώρο έχουν διατεθεί κυρίως οικιακά απορρίμματα και υλικά εκσκαφών.

Οι τεχνικές παρεμβάσεις και οι εργασίες που θα εκτελεστούν για την αποκατάσταση του υπό μελέτη ΧΑΔΑ αφορούν:
 Χωματουργικές εργασίες συλλογής διάσπαρτων απορριμμάτων από την συνολική έκταση του ΧΑΔΑ, και συγκέντρωσής τους επί της κυρίως ρυπασμένης περιοχής.
 Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης και εξομάλυνσης του αναγλύφου
 Κατασκευή έργων τελικής κάλυψης στην συνολική έκταση
 Έργα διαχείρισης ομβρίων
 Έργα διαχείρισης βιοαερίου
 Έργα πρασίνου και άρδευσης
 Λοιπά έργα υποδομής (περίφραξη, πύλη κλπ.).
 Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης (monitoring)

Δείτε αναλυτικά την τεχνική περιγραφή των έργων, τη δημοπράτηση και τις τεχνικές μελέτες των ΧΑΔΑ

ΧΑΔΑ Τεχνική Περιγραφή ΝΑ ΑΤΤΙΚΗ

ΧΑΔΑ ΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΧΑΔΑ ΚΑΛΥΒΙΑ

ΧΑΔΑ ΠΑΛΑΙΑ_ΦΩΚΑΙΑ

[sam id=”6″ codes=”true”]

 

 

 

 

 

 

Categories