Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 16-7-2015

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα την 16η Ιουλίου του έτους 2015, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 18:00 με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση απολογισμού ΝΠΔΔ «Αριστόδικος»Δήμου Σαρωνικού έτους 2014.
Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠΔΔ
2. Διαγραφή παραστατικών από την οικονομική διαχείριση, λόγω παραγραφής.
Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου και Προμηθειών
3. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Σαρωνικού έτους 2015.
Εισηγητής : Τμήμα Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου και Προμηθειών
4. Έγκριση διενέργειας νέου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών του Δήμου Σαρωνικού». Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου και Προμηθειών
5. Απευθείας ανάθεση από το Δημοτικό Συμβούλιο, λόγω άγονου εν μέρει ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σχετικά με την επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων –μηχανημάτων έργου. Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή
6. Σύσταση προσωποπαγούς θέσης μόνιμου υπαλλήλου ειδικότητας ΔΕ Εποπτών – Φυλάκων Σχολικών Κτιρίων.
Εισηγητής: Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
7. Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαρωνικού
Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής
8. Συγκρότηση Επιτροπής Διαχείρισης Βοσκοτόπων Δήμου Σαρωνικού. Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Ε. Καλυβίων- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος
9. Λήψη απόφασης περί προδιαγραφών κατασκευής και τοποθέτησης περιπτέρων ως προς τον τύπο, τις διαστάσεις και τη χρήση του κοινόχρηστου χώρου που δύναται να εκμεταλλευτούν. Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητα Ζωής
10. Λήψη απόφασης περί υπαγωγής της εκκρεμούσας τελικής ανάρτησης της πράξης εφαρμογής της μελέτης «Μελέτη κτηματογράφησης – πολεοδόμησης και πράξη εφαρμογής περιοχής Δήμου Καλυβίων Θορικού – Αττικής» του Δήμου Σαρωνικού, στις προϊσχύουσες διατάξεις περί εισφοράς γης των παραγράφων 1,3,4,5,6 και 7 του άρθρου 1 του Ν.4315/2014. Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.
11. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου για την προσωρινή παραλαβή του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρομίων επί της Λ. Αθηνών από Δ. Πέτρου έως Α. Παππά πόλεως Καλυβίων » Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.
12. Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσών από χρηματικούς καταλόγους ύδρευσης με υπαιτιότητα του Δήμου. Εισηγητής: Τμήμα Ύδρευσης
13. Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη της πρότασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων (Υποθέσεις: κ.κ Τράκη Ευαγγελία, Φιλίας Γκίνη, Παπαδόπουλου Παναγιώτη, Λαγού Αικατερίνης, Θεοδωρή Μιχαήλ, Ζαννή Πολυξένης, Εμμανουήλ Γεωργακάκη, Δέσποινας Γεωργακάκη και Αφροδίτης χήρας Γεωργακάκη, Τζανάλου Μαριάνθης, Διαμάντη-Βενέρη Όλγα, Φραγκή Αναστασίου, Μπολάκη Μιχαήλ, Πιτταρά Στυλιανού, Κυριακάκου Παναγιώτη, Σαμψωνίδη Δημήτριου, Νικηφόρου Γερακόπουλου, Δαμίρη Αλεξίου, Γαρδέλη Δημητρίου, Τσάκαλη Χαρίλαου,
Νικήτα Κυριαζή, Λάζαρη Δημήτριου, Μαρούγκα Ελευθερίου, Κουλέρη Αρσάνο, Νικητάκη Ζωή και Σωτήρχου Βασιλική)
Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής
14. Λήψη απόφασης επί αίτησης Γλυμακόπουλου Γεώργιου περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
Εισηγητής: Τμήμα Εσόδων
14.Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους που αφορούν πρόστιμα ΚΟΚ
Εισηγητής: Τμήμα Εσόδων
15.Λήψη απόφασης επί αίτησης Δαμασέ Στυλιανής περί διαγραφής ποσού από βεβαιωτικό κατάλογο λόγω νεώτερου υπολογισμού των τ.μ. κατάληψης κοινόχρηστου χώρου. Εισηγητής: Τμήμα Εσόδων

16. Λήψη απόφασης επί αίτησης Μητσάκη Ελευθερίας περί διαγραφής ποσού από τους 3194/16/10-2014 και 2689/16-10-2014 βεβαιωτικούς καταλόγους. Εισηγητής: Τμήμα Εσόδων

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ

Categories