Διεθνής Ανοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό σε ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, κατά συνέπεια της χαμηλότερης τιμής ανά δρομολόγιο, για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, για το σχολικό έτος 2015-2016, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄(Πίνακας δρομολογίων) που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής. Η Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής επιφυλάσσεται του δικαιώματος προαίρεσης έως και 20% του προϋπολογισμού.

Ο εν λόγω διαγωνισμός θα διεξαχθεί με σύντμηση προθεσμιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 (παρ. 5 & 6) του Π.Δ.60/2007.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους εγγεγραμμένους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του E.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελλο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.Δ. 60/2007 και συμπληρωματικά στο Π.Δ. 118/2007.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 08 -06 – 2015.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 15 – 06 – 2015 και ώρα 15 :00.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής των προσφορών δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Όλοι οι όροι του διαγωνισμού και οι σχετικές λεπτομέρειες αναφέρονται στην συνημμένη αναλυτική διακήρυξη. Επίσης η αναλυτική διακήρυξη είναι διαθέσιμη και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του E.Σ.Η.ΔΗ.Σ καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ www.eprocurement.gr.

Ακολουθούν, το αρχείο της Διακήρυξης και αρχείο διευκρινήσεων

Categories