Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 8-9-2015

Σας προσκαλώ στην 24η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, η οποία θα
γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Καλυβίων, την 8η του μήνα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2015, ημέρα ΤΡΙΤΗ
και ώρα 10.00 με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Σαρωνικού οικονομικού έτους 2015 για την
καταβολή της εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων του Δήμου (βουλευτικές εκλογές
25ης Ιανουαρίου 2015).
2. Εισήγηση περί επιβολής τελών αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων βάσει του Ν.
1068/1980.
3. Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηματικών
ενταλμάτων πληρωμής για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής του Δήμου
Σαρωνικού.
4. Ψήφιση πίστωσης για την ετήσια συνδρομή του Δήμου στον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο
Λαυρεωτικής, έτους 2015.
5. Ψήφιση πίστωσης για «Επέκταση Δημοτικού δικτύου φωτισμού Δήμου Σαρωνικού».
6. Αποδοχή παραχώρησης ενός πυροσβεστικού οχήματος από την Περιφέρεια Αττικής για
την κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου Σαρωνικού (σχετ. απόφαση
αριθ. 1726/2015 οικονομικής επιτροπής Περιφέρειας Αττικής).
7. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την «Προμήθεια του
συνόλου των ειδών διατροφής του Δήμου Σαρωνικού και των Νομικών Προσώπων
αυτού (μόνο για τα είδη κρεοπωλείου και αρτοποιείου)».
Καλύβια, 04/09/2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β.ΣΩΦΡΟΝΗΣ

Categories