Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 23-10-2015. Χωρίς μεταβολή τα τέλη

Λίγες ώρες πριν τη συνεδρίαση του Δ.Συμβουλίου, αύριο 23/10, συνεδριάζει και η οικονομική επιτροπή του Δήμου με τα πιο κάτω θέματα. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, στα πρώτα 3 θέματα που αφορούν σε αναπροσαρμογή τελών, δεν θα υπάρξει κάποια αύξηση. Η εισαγωγή των θεμάτων στην επιτροπή γίνεται λόγω υποχρέωσης να υπάρχει κάθε χρόνο απόφαση για τον καθορισμό των τελών, έστω και αν παραμείνουν αμετάβλητα για το νέο οικονομικό έτος.

Σας προσκαλώ στην 28 η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Καλυβίων, την 23η του μήνα ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ του έτους 2015, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11.00 με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εισήγηση περί αναπροσαρμογής Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού Δήμου Σαρωνικού έτους 2016.
2. Εισήγηση περί καθορισμού συντελεστή φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) για όλες της κατηγορίες, Δήμου Σαρωνικού έτους 2016.
3. Εισήγηση περί αναπροσαρμογής τελών χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Σαρωνικού έτους 2016.
4. Λήψη απόφασης περί «έκδοσης χρηματικού εντάλματος πληρωμής λογιστικής τακτοποίησης για αποκατάσταση ταμειακού υπολοίπου λόγω συμψηφισμού από την Δ.Ε.Η. Α.Ε., ποσού 4.125,74 ευρώ που αφορά τον μήνα Αύγουστο 2012.
5. Λήψη απόφασης περί «έκδοσης χρηματικού εντάλματος πληρωμής λογιστικής τακτοποίησης για αποκατάσταση ταμειακού υπολοίπου που έχει γίνει ανάληψη από το λογαριασμό που διατηρεί ο Δήμος Σαρωνικού στην τράπεζα EUROBANK EFG ποσού 433.041,96 ευρώ σύμφωνα με το υπ’
αριθ. 1222/2008 κατασχετήριο» και ψήφιση πίστωσης.
6. Ψήφιση πιστώσεων στους αντίστοιχους Κ.Α. τιμολογίων μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015.
7. Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής του Δήμου Σαρωνικού.
8. Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής της Δημοτικής Κοινότητας Αναβύσσου του Δήμου Σαρωνικού.
9. Ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή πληρεξουσίου δικηγόρου (Κατερινόπουλος Κων/νος υπόθεση παρέμβασης στο ΣτΕ υπέρ των διατάξεων της ΚΥΑ «περί παραχώρησης παραλιών για απλή χρήση στους Δήμους).
10. Ψήφιση πίστωσης για «Επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων Δήμου Σαρωνικού» και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.
11. Κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης θέσης για την τοποθέτηση περιπτέρου στην περιοχή Ολυμπιακό Χωριό Δημ. Κοινότητας Καλυβίων και επί της οδού Οδυσσέως.
12. Κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης θέσης για την τοποθέτηση περιπτέρου στην περιοχή Τραμπουριά Δημ. Κοινότητας Καλυβίων και επί της οδού Θάλειας.
13. Έγκριση 2ης εντολής πληρωμής της μελέτης «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων δυτικής παράκαμψης Κουβαρά».
14. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου (υπόθεση μίσθωσης έκτασης στο ΘΥΜΑΡΙ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ).
Καλύβια, 19/10/2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β.ΣΩΦΡΟΝΗΣ

Categories