Διακήρυξη Δημοπρασίας για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης περιπτέρων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης περιπτέρων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Έχοντας υπόψη:
α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81),
β) το Ν.3852/2010,
γ) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06),
δ) την αριθ. 24/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών
ε) την 302/2015 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση χρήσης περιπτέρων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Σαρωνικού και συγκεκριμένα:
α) Επί της οδού Οδυσσέως στην περιοχή Ολυμπιακό χωριό Δημ. Κοινότητας Καλυβίων
β) Επί της οδού Θάλειας στην περιοχής Τραμπουριά Δημ. Κοινότητας Καλυβίων

Η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται σε δέκα (10) έτη, αρχίζει δε αυτή από την επόμενη ημέρα που θα υπογραφεί η σύμβαση.
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου Σαρωνικού, την 26η Νοεμβρίου 2015 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα για την πρώτη θέση στις 11:00π.μ και για την δεύτερη θέση στις 13:00μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Σαρωνικού στα Καλύβια, οδός Αθηνών και Ρήγα Φεραίου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της Διακήρυξης καθώς και κάθε σχετική πληροφορία στο γραφείο αδειών κατ/των & λοιπών εμπορικών δραστηριοτήτων του Δήμου μας (1ος όροφος-υπεύθυνη κ. Ευαγγέλου Τασία) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΦΡΟΝΗΣ

Categories