Πέμπτη 26/11. Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 27 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα την 26η Νοεμβρίου του έτους 2015, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 17:00 με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 121.570,74€ από το ΕΣΠΑ 2007-2013 για το έργο «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Κοινότητα Κουβαρά».
2. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Σαρωνικού έτους 2015. Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή
3. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαρωνικού έτους 2015. Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
4. Παρουσίαση και έγκριση έκθεσης Εσόδων – Εξόδων γ΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Σαρωνικού για το έτος 2015.
5. Λήψη απόφασης περί έγκριση των συνταχθέντων κτηματογραφικών διαγραμμάτων στα πλαίσια της μελέτης δημιουργίας Γ.Σ.Π. και της περιοχής της μελέτης Π/Ε «Μαύρο Λιθάρι», που εκπονήθηκαν με βάση την 2887/30-06-2004 σύμβαση εργασιών της μελέτης «Κτηματογράφηση-μελέτη ΓΠΣ – Πολεοδόμηση – μελέτη Π/Ε-και δημιουργία Γ.Σ.Π. για τη διαχείριση των κτημ/κών και πολεοδομικών δεδομένων της κοινότητας Αναβύσσου Ν.
Αττικής». Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
6. Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση της με αρίθμ. 395/11 απόφασης του Δ.Σ. περί συνέχισης εργασιών της μελέτης « Εκπόνηση μελετών για τη πολεοδόμηση(ένταξη σε σχέδιο πόλης)της περιοχής Β΄ κατοικίας (Β.Δ. του οικισμού Αναβύσσου) της Κοινότητας Αναβύσσου του Ν. Αττικής» – (σχετική η από 09-07-2003 σύμβαση της Κοινότητας Αναβύσσου) και παράταση της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης αυτής.
Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
7. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Σαρωνικού». Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
8. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Διαμόρφωση Κ/Χ στο ΟΤ 140 του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Καλυβίων». Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
9. Έγκριση παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου ««Διαμόρφωση Κ/Χ στο ΟΤ 140 του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Καλυβίων».
Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
10.Έγκριση μελέτης «Μελέτη μετατόπισης αγωγού ύδρευσης στη διασταύρωση της οδού Σοφούλη με την Λ. Σουνίου της Δ.Ε. Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού». Εισηγητής : Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
11.Λήψη απόφασης περί παράτασης μίσθωσης κτιρίου που στεγάζεται το 2ο Νηπιαγωγείο Σαρωνίδας. Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού- Λογιστηρίου και Προμηθειών
12.Λήψη απόφασης περί παράτασης μίσθωσης υπαίθριου χώρου αθλοπαιδιών, στη Δημοτική Κοινότητα Σαρωνίδας. Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού- Λογιστηρίου και Προμηθειών
13.Έγκριση γενομένων δαπανών. Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού- Λογιστηρίου και Προμηθειών 14.Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη της πρότασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων (Υποθέσεις : των κ.κ Διαμαντά Νικολάου, Παπαδοπούλου
Σεβαστή, Καλογέρη Μαρία, Αλεξάνδρα Νινάσιου, Μαριάνθη Θυμανιάκη, Φιλίας χήρας Αναστασίου Γκίνη, Γκίκα Ελισάβετ, Νεαμονιτάκη Γεωργίου, Ιγγλέζου Δημητρίου, Μελαχρινού Βασιλικής, Ράπτη Αθανάσιου και Γκίνη Σοφίας.
Εισηγητής: Επιτροπή Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφορών και Αμφισβητήσεων
15.Συζήτηση για το εργασιακό μέλλον των εργαζομένων στο πρόγραμμα «Κοινωφελούς Εργασίας» μέσω του Ο.Α.Ε.Δ. Εισηγητής: Αρ.Πρωτ 20380/18-11-2015 έγγραφο εργαζομένων στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας
16.Δημιουργία Κέντρου Πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ Υγείας) και ένταξη αυτών στο Δίκτυο του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας.
Εισηγητής: Δήμαρχος

17.Λήψη απόφασης για τη διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων στο Δήμο Σαρωνικού. Εισηγητής: Δήμαρχος
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ

Categories