Γιατί καταψηφίζουμε το Σχέδιο Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής για το 2016

Ο προϋπολογισμός που εισηγείται η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής, παρά τις εξαγγελίες και τις δεσμεύσεις, έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά

1. Είναι εναρ­μο­νι­σμέ­νος με τις απαι­τή­σεις της συμ­φω­νί­ας με τους δα­νει­στές, δηλ. με το 3ο μνη­μό­νιο.

2. Είναι πει­θή­νιος στις απαι­τή­σεις του Πα­ρα­τη­ρη­τη­ρί­ου των ΟΤΑ και της Απο­κε­ντρω­μέ­νης Διοί­κη­σης.

3. Είναι συ­νε­πής στις δε­σμεύ­σεις προς τα ιδιω­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα.

4. Δεν έχει καμιά πρό­βλε­ψη για την ανά­πτυ­ξη της Ατ­τι­κής, που είναι η με­γα­λύ­τε­ρη πε­ρι­φέ­ρεια της χώρας, αφού η διοι­κού­σα πα­ρά­τα­ξη απέ­φυ­γε συ­στη­μα­τι­κά την εκ­πό­νη­ση σχε­δί­ου που να ανα­φέ­ρε­ται συ­νο­λι­κά στο Νομό Ατ­τι­κής και να βα­σί­ζε­ται στα συ­γκρι­τι­κά του πλε­ο­νε­κτή­μα­τα.

5. Δεν είναι καν δια­χει­ρι­στι­κός, γιατί και η δια­χεί­ρι­ση, πε­ριέ­χει ένα επί­πε­δο πο­λι­τι­κών απο­φά­σε­ων. Ο προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός της Πε­ρι­φέ­ρειας Ατ­τι­κής για το 2016 είναι η επι­το­μή της διεκ­πε­ραί­ω­σης των γρα­φειο­κρα­τι­κών δια­δι­κα­σιών που επι­βάλ­λει ο Καλ­λι­κρά­της. Και σιωπά, ακόμη και για την ανά­γκη κα­τάρ­γη­σής του.

Ως πε­ρι­φε­ρεια­κοί σύμ­βου­λοι, που εκλε­γή­κα­με με την Δύ­να­μη Ζωής, πα­ρα­κο­λου­θού­με 15 μήνες τώρα την πιο ανα­πο­τε­λε­σμα­τι­κή δια­δι­κα­σία σε λει­τουρ­γία θε­σμι­κού ορ­γά­νου.

-Η Πε­ρι­φέ­ρεια Ατ­τι­κής είναι ένας ορ­γα­νι­σμός με 2.400 υπαλ­λή­λους, ο οποί­ος ερ­γά­ζε­ται για την συ­γκέ­ντρω­ση εσό­δων που προ­έρ­χο­νται από τα τέλη κυ­κλο­φο­ρί­ας, τα πρό­στι­μα, την Κρα­τι­κή Επι­χο­ρή­γη­ση και το Πε­ρι­φε­ρεια­κό Τα­μείο Ανά­πτυ­ξης.

-Οι υπη­ρε­σί­ες της Πε­ρι­φέ­ρειας προ­ε­τοι­μά­ζουν την ει­σα­γω­γή στη συ­νε­δρί­α­ση του Πε­ρι­φε­ρεια­κού Συμ­βου­λί­ου (ΠΣ) των Με­λε­τών Πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κών Επι­πτώ­σε­ων (ΜΠΕ), που απο­τε­λούν το 80% των θε­μά­των ημε­ρή­σιας διά­τα­ξης. Με­λέ­τες στις οποί­ες το ΠΣ κα­λεί­ται να γνω­μο­δο­τή­σει. Όταν όμως οι με­λέ­τες αφο­ρούν «δύ­σκο­λα» θέ­μα­τα, τότε απλώς δεν έρ­χο­νται στη συ­νε­δρί­α­ση του ΠΣ. Έτσι:

-Στο ΠΣ Ατ­τι­κής δεν ήρθε ποτέ η ΜΠΕ για τον Απο­τε­φρω­τή­ρα των Το­ξι­κών και Επι­κίν­δυ­νων Ια­τρι­κών Απο­βλή­των που λει­τουρ­γεί στη Φυλή. Και πώς να έρθει; Ο Απο­τε­φρω­τή­ρας δεν δια­θέ­τει καν το­πο­γρα­φι­κό διά­γραμ­μα. Όμως αυτό δεν εμπό­δι­σε τις αρ­μό­διες υπη­ρε­σί­ες να επε­κτεί­νουν την άδεια λει­τουρ­γί­ας του μέχρι το 2025.

-Στο ΠΣ Ατ­τι­κής δεν ήρθε ποτέ Με­λέ­τη για τη λει­τουρ­γία του ΧΥΤΑ Φυλής. Του χώρου δηλ. που δέ­χε­ται 6.000 τό­νους απορ­ριμ­μά­των την ημέρα.

-Στο ΠΣ Ατ­τι­κής δεν ήρθε ποτέ η ΜΠΕ για το ΧΥΤΑ Γραμ­μα­τι­κού. Ένας ΧΥΤΑ που κα­τα­σκευά­ζε­ται κατά πα­ρά­βα­ση των όρων της επι­στή­μης και της τε­χνι­κής. Συγ­χρό­νως δια­δί­δε­ται από τη διοί­κη­ση της Πε­ρι­φέ­ρειας ότι δεν θα γίνει ΧΥΤΑ, αλλά ΧΥΤΥ -θα δέ­χε­ται δη­λα­δή υπό­λειμ­μα και όχι απορ­ρίμ­μα­τα. Αλή­θεια, τι ση­μαί­νει «υπό­λειμ­μα», όταν η ανα­κύ­κλω­ση στην Ατ­τι­κή βρί­σκε­ται στο 5%;

-Δεν ήρθε ακόμη η με­λέ­τη για το γή­πε­δο της ΑΕΚ, ενώ η Δι­κέ­φα­λος ΑΕ απαι­τεί την κα­τα­σκευή του με χρήση μέ­ρους τους Άλ­σους Φι­λα­δέλ­φειας, που εκτός των άλλων ση­μαί­νει και υπο­γειο­ποί­η­ση των οδών Πα­τριάρ­χου Κων­στα­ντί­νου και Φωκών για την κα­τα­σκευή πάρ­κινγκ VIP του νέου γη­πέ­δου, κα­τα­στρο­φή του προ­σφυ­γι­κού οι­κι­σμού και με­τα­τό­πι­ση του κέ­ντρου της πόλης! Η με­λέ­τη για την υπο­γειο­ποί­η­ση των 2 κε­ντρι­κών δρό­μων της Ν. Φι­λα­δέλ­φειας ση­μαί­νει επι­πλέ­ον 15.000.000 ευρώ, που θα τα επω­μι­στεί η Πε­ρι­φέ­ρεια.

Κι όμως, στον προ­τει­νό­με­νο προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό, που τηρεί όλες τις μνη­μο­νια­κές δε­σμεύ­σεις για μεί­ω­ση δα­πα­νών και τη δια­τή­ρη­ση πι­στω­τι­κού υπο­λοί­που, πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται τα σκαν­δα­λώ­δη ποσά των 20.000.000 ευρώ για την Δι­κέ­φα­λος ΑΕ, τα 7.000.000 ευρώ για την ΠΑΕ Πα­να­θη­ναϊ­κός, τα σχε­δόν 4.000.000 ευρώ (δι­πλα­σια­σμός από το 2015) για τον ΧΥΤΑ Γραμ­μα­τι­κού.

14 μήνες πριν, στη συ­ζή­τη­ση του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού για το 2015, το Πε­ρι­φε­ρεια­κό Συμ­βού­λιο και ο λαός της Ατ­τι­κής ει­σέ­πρα­ξαν τη δια­βε­βαί­ω­ση ότι η πα­ρέμ­βα­ση της Δύ­να­μης Ζωής στον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό της προη­γού­με­νης διοί­κη­σης θα ήταν η μέ­ρι­μνα για την αν­θρω­πι­στι­κή κρίση, καθώς και η προ­ε­τοι­μα­σία για την διευ­ρυ­μέ­νη ανα­μόρ­φω­ση του, το Γε­νά­ρη του 2015. Γνω­ρί­ζου­με ότι καμιά ου­σια­στι­κή ανα­μόρ­φω­ση δεν έγινε. Οι μόνες απο­φά­σεις που υλο­ποι­ή­θη­καν ήταν για τις με­τα­φο­ρές των μα­θη­τών, τις κου­νου­πο­κτο­νί­ες και τη γρα­φι­κή ύλη και άλλα ανα­λώ­σι­μα που χρη­σι­μο­ποιούν οι υπη­ρε­σί­ες της Πε­ρι­φέ­ρειας.

-Ανα­ρω­τιό­μα­στε: Μπο­ρεί αυτή η δρα­στη­ριό­τη­τα να δι­καιο­λο­γή­σει το κό­στος λει­τουρ­γί­ας του Πε­ρι­φε­ρεια­κού Συμ­βου­λί­ου;

-Θέ­του­με στην κρίση των πο­λι­τών την από­φα­ση, κατά πλειο­ψη­φία, του Πε­ρι­φε­ρεια­κού Συμ­βου­λί­ου Ατ­τι­κής, να με­τα­φερ­θούν τα δια­θέ­σι­μα της Πε­ρι­φέ­ρειας από διά­φο­ρους λο­γα­ρια­σμούς, στην Τρά­πε­ζα της Ελ­λά­δος, με την αι­τιο­λο­γία του με­γα­λύ­τε­ρου επι­το­κί­ου των κα­τα­θέ­σε­ων. Πρό­σφα­τα μά­λι­στα ανα­κοι­νώ­θη­κε ότι οι κα­τα­θέ­σεις της πε­ρι­φέ­ρειας απέ­δω­σαν τό­κους 8 εκ. ευρώ (στον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό, βέ­βαια, ανα­γρά­φο­νται πε­ρί­που 5 εκ…). Ρω­τά­με: Από πότε συ­γκε­ντρώ­νου­με φό­ρους, τέλη και πρό­στι­μα για να τα το­κί­ζου­με; Από πότε τα έσοδα ενός θε­σμού της Αυ­το­διοί­κη­σης γί­νο­νται το­κο­φό­ρες κα­τα­θέ­σεις;

-Που βρί­σκε­ται το έργο της Πε­ρι­φέ­ρειας; Είναι άδικο να πούμε, ότι βρί­σκε­ται στα χαρ­τιά, στις ατε­λεί­ω­τες δια­δι­κα­σί­ες του Καλ­λι­κρά­τη, των υπουρ­γεί­ων, και των κα­τα­σκευα­σμέ­νων «θε­σμών» και ορ­γα­νι­σμών, που μόνος προ­ο­ρι­σμός τους είναι ο συ­γκε­ντρω­τι­σμός και η αδια­φά­νεια;

-Ρω­τά­με: γιατί η Δύ­να­μη Ζωής, σε αντί­θε­ση με το πρό­γραμ­μα που πρό­τει­νε στους πο­λί­τες της Ατ­τι­κής, απο­δέ­χε­ται αδια­μαρ­τύ­ρη­τα το κα­θε­στώς του Καλ­λι­κρά­τη που έχει δη­μιουρ­γή­σει τη θέση του Πε­ρι­φε­ρειάρ­χη, ως από­λυ­του άρ­χο­ντα, αφού το ίδιο πρό­σω­πο είναι επι­κε­φα­λής της Πε­ρι­φε­ρεια­κής Διοί­κη­σης, του Ενιαί­ου Δια­βαθ­μι­δι­κού Συν­δέ­σμου (δια­χεί­ρι­ση απορ­ριμ­μά­των) και του Πε­ρι­φε­ρεια­κού Τα­μεί­ου Ανά­πτυ­ξης;

-Επί­σης, ενώ συμ­βαί­νουν αυτά, ως απο­τέ­λε­σμα της οι­κο­νο­μι­κής ασφυ­ξί­ας, ιδιω­τι­κο­πο­εί­ται από την πρω­το­βάθ­μια αυ­το­διοί­κη­ση η απο­κο­μι­δή των απορ­ριμ­μά­των καθώς και η ανα­κύ­κλω­ση. Φαί­νε­ται με κά­ποιον τρόπο στον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό του 2016 ο «δη­μό­σιος χα­ρα­κτή­ρας της ανα­κύ­κλω­σης» που δια­τεί­νε­ται η διοι­κού­σα πα­ρά­τα­ξη ότι εξα­σφα­λί­ζει ο ΠΕΣΔΑ που ψή­φι­σε;

Με δύο μόνο νού­με­ρα φαί­νε­ται όλη η αλή­θεια για τον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό του 2016:

-Τα έσοδα κα­τα­νέ­μο­νται σε λει­τουρ­γι­κά έξοδα και δα­πά­νες για έργα, κατά το ίδιο σχε­δόν ποσό.

-Όμως μπο­ρεί ένα σχέ­διο ανά­πτυ­ξης, ακόμη κι αν υπήρ­χε, να στη­ρι­χθεί μόνο στα χρή­μα­τα του ΕΣΠΑ;

-Που βρί­σκε­ται άραγε ο λαός, που δίνει τόσο τα έσοδα της Πε­ρι­φέ­ρειας, όσο και την επι­χο­ρή­γη­ση από τον κρα­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό;

-Ο λαός, οι πο­λί­τες, είναι αό­ρα­τοι για την Πε­ρι­φέ­ρεια Ατ­τι­κής. Δη­μό­σιες Σχέ­σεις, Δελ­τία Τύπου και φω­το­γρα­φί­ες απο­τε­λούν ένα με­γά­λο κομ­μά­τι του «έργου». Και συ­νε­χείς επι­κλή­σεις της τε­ρά­στιας δυ­σκο­λί­ας να γί­νουν πρά­ξεις, τα ελά­χι­στα έργα που απο­φα­σί­ζο­νται.

Εμείς πι­στεύ­ου­με ότι υπάρ­χουν δυ­να­τό­τη­τες για μια άλλη πο­ρεία στην Πε­ρι­φέ­ρεια Ατ­τι­κής. Μια δια­φο­ρε­τι­κή λει­τουρ­γία, πιο δια­φα­νής, πιο δη­μο­κρα­τι­κή, πιο συμ­με­το­χι­κή. Υπάρ­χει δυ­να­τό­τη­τα για έργο που θα ακου­μπά­ει τις ανά­γκες των πο­λι­τών.

Πι­στεύ­ου­με ότι χρειά­ζε­ται μια ολική ανα­κα­τεύ­θυν­ση. Έτσι προ­τεί­νου­με:

-1. Διά­θε­ση των τόκων κα­τα­θέ­σε­ων, άμεσα, στα το­πι­κά σχέ­δια των δήμων για να ορ­γα­νώ­σουν αυτοί και όχι η ΕΕΑΑ ΑΕ, την ανα­κύ­κλω­ση.

2. Διά­θε­ση των 20.000.000 της Δι­κέ­φα­λος ΑΕ, έως ότου λυ­θούν τα προ­βλή­μα­τα της χω­ρο­θέ­τη­σης του γη­πέ­δου της ΑΕΚ, σε πρό­γραμ­μα της Πε­ρι­φέ­ρειας για τα σχο­λεία, τη σί­τι­ση των μα­θη­τών, τη στέ­γα­ση των αστέ­γων, την προ­φύ­λα­ξη των κα­κο­ποι­η­μέ­νων γυ­ναι­κών και των παι­διών τους. Εί­μα­στε σί­γου­ροι ότι η ιστο­ρι­κή ομάδα της ΑΕΚ θα συμ­φω­νή­σει να κα­λύ­ψουν τα χρή­μα­τα αυτά τέ­τοιες επεί­γου­σες ανά­γκες, έως ότου γίνει ρε­α­λι­στι­κή η διά­θε­ση του ποσού για το γή­πε­δο, το οποίο φυ­σι­κά πρέ­πει να γίνει, αλλά μέσα στα όρια της νο­μι­μό­τη­τας και της ομα­λής συ­νύ­παρ­ξης με τον αστι­κό και κοι­νω­νι­κό ιστό.

3. Εκ­πό­νη­ση αντι­πλημ­μυ­ρι­κού σχε­δί­ου για την Ατ­τι­κή, όπου θα φαί­νε­ται ο επι­με­ρι­σμός στους δή­μους. Ενο­ποί­η­ση των έργων και νο­μο­θε­τι­κή ρύθ­μι­ση για να μην εμπλέ­κο­νται διά­φο­ρες υπη­ρε­σί­ες στο ίδιο έργο.

4. Εκ­πό­νη­ση σχε­δί­ου για τον πε­ριο­ρι­σμό της μό­λυν­σης από την ηλε­κτρο­μα­γνη­τι­κή ακτι­νο­βο­λία.

5. Ενη­μέ­ρω­ση του ΠΣ για τη διεύ­θυν­ση του συ­στή­μα­τος κυ­κλο­φο­ρί­ας, των φω­τει­νών ση­μα­το­δο­τών και των οδι­κών ρυθ­μί­σε­ων με σκοπό την εκ­πό­νη­ση σχε­δί­ου για τον πε­ριο­ρι­σμό των ατυ­χη­μά­των.

6. Εκ­πό­νη­ση σχε­δί­ου για την Οι­κο­νο­μι­κή Ανά­πτυ­ξη της Ατ­τι­κής, σε 3 άξο­νες:

Α. Αγρο­τι­κή πα­ρα­γω­γή, κτη­νο­τρο­φία και αλιεία. Επα­νε­ξέ­τα­ση της από­φα­σης του ΠΣ, σχε­τι­κά με τη με­λέ­τη σκο­πι­μό­τη­τας για τον πε­ριο­ρι­σμό των θα­λασ­σί­ων οι­κο­πέ­δων για την αλιεία και τη μεί­ω­ση του πλη­θυ­σμού των αλιέ­ων.

Β. Δια­χεί­ρι­ση, δια­λο­γή ανα­κύ­κλω­ση και επα­να­χρη­σι­μο­ποί­η­ση υλι­κών, από τα απορ­ρίμ­μα­τα. Οι 6.000 τόνοι σκου­πι­διών την ημέρα, μπο­ρούν να γί­νουν η βάση ενός κλά­δου οι­κο­νο­μί­ας για την πα­ρα­γω­γή νέων υλι­κών, που για πρώτη φορά θα είναι μια συ­ντο­νι­σμέ­νη προ­σπά­θεια της Πε­ρι­φέ­ρειας με τους δή­μους της Ατ­τι­κής.

Γ. Εναλ­λα­κτι­κός, μι­κρής κλί­μα­κας του­ρι­σμός, που θα βάζει φρένο στις φα­ρα­ω­νι­κές ιδιω­τι­κές εγκα­τα­στά­σεις ξε­νο­δο­χεια­κών κα­τα­λυ­μά­των στις πα­ρα­λί­ες της Ατ­τι­κής.

Με όλα τα πα­ρα­πά­νω, γί­νε­ται φα­νε­ρό ότι θε­ω­ρού­με τον προ­τει­νό­με­νο προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό σε λάθος κα­τεύ­θυν­ση, σε βάρος των λαϊ­κών συμ­φε­ρό­ντων αλλά και της Ατ­τι­κής και γι’ αυτό τον κα­τα­ψη­φί­ζου­με.

Οι Πε­ρι­φε­ρεια­κοί Σύμ­βου­λοι Ατ­τι­κής:

Άννα Βα­σι­λά­κη (Κε­ντρι­κός Το­μέ­ας)

Μα­ρί­να Κούκα (Νό­τιος Το­μέ­ας)

Μάκης Μα­ντάς (Το­μέ­ας Πει­ραιά)

Φλώρα Νι­κο­λι­δά­κη (Κε­ντρι­κός Το­μέ­ας)

Ζωή Ράϊ­κου (Νό­τιος Το­μέ­ας)

Categories