Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 20-1-2016

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο
Δημοτικό κατάστημα την 20η Ιανουαρίου του έτους 2016, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 17:30
με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2016 της Κοινωφελούς Επιχείρησης
Δήμου Σαρωνικού.
Εισηγητής: Πρόεδρος ΚΕΔΣΑ
2. Έγκριση Προϋπολογισμού Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σαρωνικού έτους 2016.
Εισηγητής: Πρόεδρος ΚΕΔΣΑ
3. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σαρωνικού για την
τεκμηρίωση των εσόδων και των εξόδων αυτής, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από τον
Δημοτικό Προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν.3463/2006, όπως
τροποποιήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012 .
Εισηγητής: Πρόεδρος ΚΕΔΣΑ
4. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΝΠΔΔ «Αριστόδικος»Δήμου Σαρωνικού έτους 2015.
Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠΔΔ
5. Λήψη απόφασης περί ορισμού αρμοδίου ελεγκτικού οργάνου για τη διενέργεια ελέγχου
τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδότοπων»
Εισηγητής: Γραφείο Αδειών, Καταστημάτων και λοιπών Εμπορικών Δραστηριοτήτων.
6. Έγκριση όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σαρωνικού και της
Περιφέρειας Αττικής για το έργο «Αποκατάσταση Τμήματος οδού Γ. Σιδέρη Δ.Κ.
Κουβαρά Δήμου Σαρωνικού» και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην κοινή επιτροπή
παρακολούθησης του έργου.
Εισηγητής: Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
7. Έγκριση παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου «Διαμόρφωση Κ/Χ στο ΟΤ 140 του
ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Καλυβίων».
Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
8. Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης των εργασιών της μελέτης:
“Ολοκλήρωση της μελέτης «Πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης Β’ κατοικίας
της περιοχής Παραλίας Δήμου Καλυβίων» του Δήμου Σαρωνικού.
Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
9. Λήψη απόφασης επί αίτησης Δήμου Αίγινας περί παραχώρησης οχήματος του Δήμου
Σαρωνικού (χρησιδάνειο)
Εισηγητής: Γραφείο Κίνησης
10.Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη της πρότασης της Επιτροπής Επίλυσης
Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων (Υποθέσεις : των κ.κ Πετροπούλου
Βασιλικής, Παπάζογλου Αγγελικής, Φλάμου Ματθαίου, Σουσούνη Δημητρίου, Φιλίππου
Βασιλικής, Ντάβου Βασιλείου, Καράλη Δημητρίου, Πασαριβάκη Χρήστου, Ορθή
επανάληψη της 82/2015, Στάμου Ιωάννη, Κόλλια Σταματίνα, Τεγόπουλου Ματθαίου,
Πριφτάκη Παναγιώτη, Θεοδωράκη Σταύρου, Ιγνάτιου Ξενάκη, Βιτσέλα Θεοδώρα,
Παπαδάκου Παν. , Γλυκού Κων/νου, Κατσιούλη Βασιλείου, Πλουμίδη Γεωργίου,
Βαλαμβάνου Νικολάου, Τράγκα Γεωργίου.
Εισηγητής: Επιτροπή Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφορών και Αμφισβητήσεων

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ

Categories