2/3. Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 3η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία θα γίνει στο ∆ηµοτικό
κατάστηµα την 2α Μαρτίου του έτους 2016, ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 17:30 µε τα ακόλουθα
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:
1. Απολογισµός πεπραγµένων ∆ηµοτικής Αρχής έτους 2015 (ορισµός ηµεροµηνίας και
καθορισµός χώρου),σύµφωνα µε το άρθρο 217 του ∆ΚΚ.
2. Έγκριση Προϋπολογισµού Ένωσης Γονέων Νοητικώς Υστερούντων Ατόµων (ΕΓΝΥΑ) έτους
2016.
Εισηγητής: ∆/ντής ΕΓΝΥΑ
3. Παρουσίαση και έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων δ΄ τριµήνου του προϋπολογισµού του
∆ήµου Σαρωνικού έτους 2015.
Εισηγητής: Οικονοµική Επιτροπή
4. Σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από
αµιαντοσωλήνα και επέκταση δικτύου ύδρευσης Καλυβίων» (προϋπολογισµού άνω του
1.000.000 €).
Εισηγητής: ∆/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.
5. Σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού ΠΑΡΑΛΙΑΣ
Αναβύσσου» (προϋπολογισµού κάτω του 1.000.000 €).
Εισηγητής: ∆/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.
6. Έγκριση µελέτης του έργου « Κατασκευή Ηλεκτροφωτισµού γηπέδου ∆.Ε. Αναβύσσου ∆ήµου
Σαρωνικού και υποβολή αιτήµατος χρηµατοδότησης
Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
7. Έγκριση παράτασης χρονοδιαγράµµατος του έργου «∆ιαµόρφωση Κ/Χ στο ΟΤ 140 του
ρυµοτοµικού σχεδίου πόλεως Καλυβίων».
Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
8. Λήψη απόφασης περί τροποποίηση της σύµβασης (παράταση της προθεσµίας εκτέλεσης) –
της επικαιροποιηµένης µελέτης του υποέργου (2) µε τίτλο “Συνδέσεις υφιστάµενων παροχών µε
νέα δίκτυα ύδρευσης».
Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
9. ∆ωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου εντός του κτιρίου που στεγάζονται οι υπηρεσίες της ∆.Κ.
Αναβύσσου, για τη στέγαση του γραφείου Κτηµατογράφησης για το ∆ήµο Σαρωνικού.
Εισηγητής: Έγγραφο της Εθνικό Κτηµατολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε.
10. Λήψη απόφασης περί δωρεάν παραχώρησης προς χρήσης οχήµατος µε αριθµό κυκλοφορίας
ΙΖΑ 1478 του ∆ήµου Σαρωνικού ,στον Αναπτυξιακό Σύνδεσµο Λαυρεωτικής.
Εισηγητής: Γραφείο Κίνησης
11. Λήψη απόφασης περί καταβολής σε χρήµα της αξίας του γάλακτος που δικαιούνται υπάλληλοι
του ∆ήµου.
Εισηγητής: Αρ. πρωτ. 2245/16-2-2015 αίτηµα Σωµατείου Εργαζοµένων.
12. Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους Ύδρευσης, λόγω
λάθους της υπηρεσίας.
Εισηγητής: Τµήµα Ύδρευσης – Άρδευσης Αποχέτευσης.
13. Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσών από καρτέλες οφειλετών, λόγω εξέτασης νέων
στοιχείων που προσκόµισαν οι οφειλέτες στην Ταµειακή Υπηρεσία.
Εισηγητής: Ταµειακή Υπηρεσία.
14. Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή µη της πρότασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών
∆ιαφορών και Αµφισβητήσεων (Υποθέσεις : των κ.κ Βενάρδου Ελπίδας, Λογοθέτη ∆ηµητρίου,
Μυλωνά ∆ηµητρίου (µε αριθµ. Κατάθεσης 21849/2015), Μυλωνά ∆ηµητρίου (µε αριθµ.
Κατάθεσης 21850/2015), ∆εδεγκίκα Μαρία, Γερακάρη Γεωργίου, Καλπία ∆ηµητρίου, Φωτά
Φώτιος, Κυπραίου Παναγ., Τζανή Παναγιώτη, Στυλιάρα Ευστράτιου, Παραρά-Παπαχρήστου,
Φέξη Γεράσιµου, Βαµβακοπούλου Μαρίας, Τροχίδη Προδρόµου, ∆ιαµαντά Μαρία, Αθηνάς
Κυρτάτα, Ορφανίδη Στυλιανού, Αντιγόνης Σκία, Πιατόπουλος Λάζαρος, Κουρή Κλεονίκης,
Μπιτσικώκου Γεωργίου, «ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ», Κυριακάκη Στυλιανού,
«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ». Γκίκα Βασιλική, Πιτταρά Ιωάννη)
Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής
15. Λήψη απόφασης επί αιτήσεων Ρούσου Χρήστου και Νηχωρίτη Κων/νου περί µείωσης
δηµοτικών τελών.
Εισηγητής: Ανάγνωση Αιτηµάτων
16. Λήψη απόφασης περί διοργάνωσης εκδηλώσεων εορτασµού Αποκριάς 2016.
Εισηγητής : ∆ήµαρχος
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ

Categories