Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 4-4-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 6 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό
κατάστημα την 4η ΑΠΡΙΛΙΟΥ του έτους 2016, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:00 με τα ακόλουθα
θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού 43.430,00€ από το ΥΠΕΣ της α΄
κατανομής ΚΑΠ έτους 2016 για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων
αρμοδιότητας Δήμου Σαρωνικού και για καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς
τροχονόμους.
Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου και Προμηθειών
2. Απολογισμός ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» Δήμου Σαρωνικού έτους 2015.
Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠΔΔ
3. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Σαρωνικού έτους 2016.
Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου και Προμηθειών
4. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαρωνικού έτους 2016.
Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
5. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού NΠΔΔ «Αριστόδικος» Δήμου Σαρωνικού έτους 2016.
Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠΔΔ
6. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σαρωνικού έτους
2016.
Εισηγητής: Πρόεδρος ΚΕΔΣΑ
7. Λήψη απόφασης περί παράτασης ή μη του ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
8. Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου «Αστική ανάπλαση και αξιοποίηση
ελευθέρου κοινόχρηστου χώρου μεταξύ των οδών Πουλούδα και Σιδέρη Μπέη στην
Δ.Κ. Παλαιάς Φώκαιας Δήμου Σαρωνικού»
Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
9. Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από
αμιαντοσωλήνα και επέκταση δικτύου ύδρευσης Σαρωνίδας (Γ’ Φάση)»
Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
10.Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου «Αντικατάσταση συνθετικού
χλοοτάπητα του γηπέδου Δ.Ε. Παλαιάς Φώκαιας Δήμου Σαρωνικού»
Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
11.Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή πλακοστρώσεων
πεζοδρομίων οδού Αγ. Τριάδος Δ.Ε. Αναβύσσου Δήμου Σαρωνικού»
Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
12.Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών
περιοχής Α΄ κατοικίας Δ.Ε. Αναβύσσου»
Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
13.Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρομίων επί
της οδού 28ης Οκτωβρίου από Α. Μερκούρη έως Γ. Μακρυγιάννη και επί τμήματος της
οδού Γ. Πέτρου πόλεως Καλυβίων»
Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
14.Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης Δήμου
Σαρωνικού»
Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
15.Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας ανέγερσης σχολικού συγκροτήματος –Γυμνασίου
στη θέση «Αλωνίστρα» Δ.Ε. Κουβαρά.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκίνης Σταμάτης
16.Λήψη απόφασης περί την επέκτασή της υπάρχουσας λεωφορειακής γραμμής Ε 22 με
αφετηρία την Ακαδημία (κέντρο της Αθήνας) σε Ανάβυσσο και Παλαιά Φώκαια.
Eισηγητής: Δήμαρχος
17. Λήψη απόφασης περί έκδοσης ( ή μη) πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής του κ.
Σμπόνια Μιχαήλ, από το περίπτερο που βρίσκεται επι της οδού Χλόης στην Δημοτική
Κοινότητα Σαρωνίδας.
Εισηγητής: Τμήμα Αδειών Καταστημάτων και Λοιπών Εμπορικών Δραστηριοτήτων.
18. «Λήψη Απόφασης για το ποσοστό απόδοσης στο Νομικό Πρόσωπο «ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά
προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού των παιδικών σταθμών από τους
Κ.Α.Π. για το έτος 2016.»
Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου και Προμηθειών
19.Διόρθωση της 14/2016 απόφασης Δ.Σ. περί «Έγκρισης Διενέργειας Προμηθειών Δήμου
Σαρωνικού έτους 2016.
Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου και Προμηθειών
20. «Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Σαρωνικού στο συνδρομητικό πρόγραμμα
των απορριμματοφόρων Δήμων και Κοινοτήτων των Αττικών Διαδρομών και για τη
διέλευση από την Αττική οδό των υπολοίπων οχημάτων του Δήμου (Υπηρεσιακές
Ανάγκες), καθώς και διάθεση των σχετικών πιστώσεων.
Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου και Προμηθειών
21.Έγκριση γενομένων δαπανών
Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου και Προμηθειών
22.Λήψη απόφασης περί μίσθωσης κτιρίου που θα στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΚΕΠ
Δημοτικής Κοινότητας Καλυβίων.
Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου και Προμηθειών
23.Καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και στον Αντιπρόεδρο του ΝΠΔΔ
«Αριστόδικος» Δήμου Σαρωνικού.
Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠΔΔ
24.Λήψη απόφασης περί καταπολέμησης του δάκου της ελιάς.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αδάμης Μιχάλης
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ

Categories