Το Δημοτικό Συμβούλιο της 20/4/16. video – Πίνακας Αποφάσεων

Ανεξαρτητοποίηση Δ.Κατσούλη από ΡΙΖΕΣ – Ερωτήσεις Τσαλικίδη για κόψιμο δέντρων στην Σαρωνίδα, Κάψιμο κλαδεμάτων και λειτουργία Καντίνας Π Φώκαιας – Ομόφωνη έγκριση Προγράμματος Τουριστικής Ανάπτυξης – 50.00 ευρ για συλλογή φυτικών αποβλήτων

Ανεξαρτητοποίση Δ.Κατασούλη και παραίτηση από την Γραμματεία του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. πατήστε εδω

Έγκριση Προγράµµατος Τουριστικής Προβολής ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2016.


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑΝΤΕΛΛΟΥ. Για Πλατεία Αναβύσσου- Για πώληση εισιτηρίων από τα περίπτερα –  Για κατάληψη Δημοσίου Χώρου από κατάστημα (1-18 min)

Ερώτηση Τζιβίλoγλου για Καντίνες (19 min)

ΕΗΔ 1. Αναµόρφωση (2η) Προϋπολογισµού ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2016. 50.00 ευρ για συλλογή φυτικών αποβλήτων 25min

ΕΗΔ 2. Τροποποίηση της αρ.261/2015 απόφασης ∆.Σ. περί «Αποδοχής χρηµατοδότησης ποσού 4.337,84€ από το ΕΣΠΑ 2007-2013 για το έργο «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από αµιαντοσωλήνες και επέκταση δικτύου ύδρευσης Καλυβίων» 47min

ΘΕΜΑ 3 . Έγκριση 1ου Συγκριτικού πίνακα για τον καθορισµό της συµβατικής αµοιβής της µελέτης «Εκπόνηση µελετών για τη πολεοδόµηση (ένταξη στο σχέδιο πόλης) της περιοχής β΄κατοικίας (Β.∆. του οικισµού Αναβύσσου) της Κοινότητας Αναβύσσου του Ν. Αττικής» (σύµβαση από 09.07.2003/ Κοιν.Αναβύσσου) και του αναθεωρηµένου χρονοδιαγράµµατος αυτής. 50min


Έγκριση Απολογισµού Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2015.

Τροποποίηση Κανονισµού Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου Σαρωνικού ως προς το άρθρο 8 « Κάρτα δικαιούχων». Συζήτηση -Αναβολή

Ορισµός Αναπληρωµατικών µελών ∆.Σ. Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Σαρωνικού. Συζήτηση -Αναβολή

Λήψη απόφασης επί αιτήµατος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Α/βάθµιας και Β/βάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Σαρωνικού. Συζήτηση -Αναβολή

Έγκριση όρων Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Σαρωνικού για την εκτέλεση του έργου « Επισκευή και ενεργειακή αναβάθµιση σχολικών κτιρίων και προαυλίων ∆ήµου Σαρωνικού» και ορισµός εκπροσώπου του ∆ήµου στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης του έργου.

Έγκριση όρων Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Σαρωνικού για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου ΠΑΟ Καλυβίων του ∆ήµου Σαρωνικού» και ορισµός εκπροσώπου του ∆ήµου στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης του έργου.

Έγκριση όρων Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Σαρωνικού για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου ∆.∆. Κουβαρά του ∆ήµου Σαρωνικού» και ορισµός εκπροσώπου του ∆ήµου στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης του έργου.

Συγκρότηση γνωµοδοτικής επιτροπής σχετικά µε την καταστροφή εξοπλισµού ΤΠΕ που δεν έχει αξία (παρ.6 του άρθρου 199 Ν. 3463/2006).

Λήψη απόφασης περί µετονοµασίας της Εθελοντικής Οµάδας Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου.

Λήψη απόφασης επί αίτησης εταιρείας «Κ. Ξενάκης & ΣΙΑ ΟΕ» περί υπαγωγής στην ρύθµιση, χρέωσης δηµοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού, που προβλέπεται για τα στεγασµένους χώρους άνω των 1.000τ.µ. δυνάµει της 217/2015 απόφασης ∆.Σ.

Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους δηµοτικών τελών και ΤΑΠ  και λοιπά θέματα.

Screenshot_1570

Screenshot_1571

Screenshot_1572

Screenshot_1573

1. Έγκριση Απολογισμού Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαρωνικού έτους 2015. Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής.

2. Έγκριση Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δήμου Σαρωνικού έτους 2016 και ψήφιση σχετικών πιστώσεων. Εισηγητής: Δήμαρχος – Αρμόδιος Υπάλληλος 3. Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Σαρωνικού ως προς το άρθρο 8 « Κάρτα δικαιούχων». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκίνης Σταμάτης

4. Ορισμός Αναπληρωματικών μελών Δ.Σ. Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαρωνικού. Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής

5. Λήψη απόφασης επί αιτήματος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαρωνικού Εισηγητής: Αρ. Πρωτ. 61/2016 αίτημα Ένωσης Συλλόγων Γονέων

6. Έγκριση όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Σαρωνικού για την εκτέλεση του έργου « Επισκευή και ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων και προαυλίων Δήμου Σαρωνικού» και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης του έργου. Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

7. Έγκριση όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Σαρωνικού για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου ΠΑΟ Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού» και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης του έργου. Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

8. Έγκριση όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Σαρωνικού για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου Δ.Δ. Κουβαρά του Δήμου Σαρωνικού» και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης του έργου. Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

9. Έγκριση 1ου Συγκριτικού πίνακα για τον καθορισμό της συμβατικής αμοιβής της μελέτης «Εκπόνηση μελετών για τη πολεοδόμηση (ένταξη στο σχέδιο πόλης) της περιοχής β΄ κατοικίας (Β.Δ. του οικισμού Αναβύσσου) της Κοινότητας Αναβύσσου του Ν. Αττικής» (σύμβαση από 09.07.2003/ Κοιν. Αναβύσσου) και του αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος αυτής. Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

10. Συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής σχετικά με την καταστροφή εξοπλισμού ΤΠΕ που δεν έχει αξία (παρ.6 του άρθρου 199 Ν. 3463/2006). Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημητρίου Σπυρίδωνας

11. Λήψη απόφασης περί μετονομασίας της Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου. Εισηγητής: Δήμαρχος

12. Λήψη απόφασης επί αίτησης εταιρείας «Κ. Ξενάκης & ΣΙΑ ΟΕ» περί υπαγωγής στην ρύθμιση, χρέωσης δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, που προβλέπεται για τα στεγασμένους χώρους άνω των 1.000τ.μ. δυνάμει της 217/2015 απόφασης Δ.Σ. Εισηγητής: Τμήμα Εσόδων

13. Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών τελών και ΤΑΠ του κ. Πιτταρά Ιωάννη. Εισηγητής: Τμήμα Εσόδων

14. Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσού από οφειλέτη με επωνυμία Παπαζήση Ασπασία λόγω θανάτου και επαναβεβαίωσή του στον οφειλέτη με επωνυμία Παπαζήσης Κυριάκος. Εισηγητής: Ταμειακή Υπηρεσία

15. Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη της πρότασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων (Υποθέσεις : των κ.κ Βόγδη Χαράλαμπου, Τσαβαλάκου Κων/νου, Παναγιωτόπολου Θεόδωρου, Πυλαρινού Γεράσιμου, Αλμπάνη Χαράλαμπου, Πετρέλη Αλέξανδρου, Ντέρη Ιωάννη, Κωστόγλου Μαρίας, Αντωνιάδου Φωτεινής, Γκίκα Χριστίνας, Λιάσκου Μαργιέτας, Ζάννου Μαρίας, Τοπάλογλου Ιωάννη, Γιαννάτση Νικόλαου) Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής

16. Λήψη απόφασης επί αίτησης Καλλέργη Αναστασίας περί επιστροφής χρημάτων λόγω αχρεωστήτως καταβληθέντων Εισηγητής Τμήμα Εσόδων

17. Λήψη απόφασης επί αίτησης Θανόγλου Μαργαρίτας περί επιστροφής χρημάτων λόγω αχρεωστήτως καταβληθέντων Εισηγητής Τμήμα Εσόδων

18. Λήψη απόφασης περί επιστροφής ποσών από χρηματικούς καταλόγους Ύδρευσης ( Αιτήσεις Λυρώνη Στυλιανού και Αρνιακού Λεωνίδα) Εισηγητής: Τμήμα Ύδρευσης-Άρδευσης- Αποχέτευσης 19. Λήψη απόφασης επί αίτησης Νεαμονίτου Άντας περί μείωσης δημοτικών τελών. Εισηγητής: Ανάγνωση Αιτημάτων Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Categories