Η ανασύνταξη της πράξης εφαρμογής της παραλίας σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο

Με πρώτο θέμα την Ανασύνταξη της µεµονωµένης πράξης εφαρµογής των οικοδοµικών τετραγώνων που εφάπτονται στην Λ. Καλυβίων εντός του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου β΄ κατοικίας «ΠΑΡΑΛΙΑΣ» Καλυβίων του ∆ήµου Σαρωνικού, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σαρωνικού,σήμερα το απόγευμα 1/6/16.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται σε 2 αποφάσεις του ΣτΕ που δεν επιτρέπει τη συνέχιση της πράξης λόγω προσφυγής 2 κατοίκων που θίγονται από την μεμονωμένη πράξη εφαρμογής.

τα  θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:

1. Ανασύνταξη της µεµονωµένης πράξης εφαρµογής των οικοδοµικών τετραγώνων που εφάπτονται στην Λ. Καλυβίων εντός του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου β΄ κατοικίας «ΠΑΡΑΛΙΑΣ» Καλυβίων του ∆ήµου Σαρωνικού. Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

2. Έγκριση Απολογισµού Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2015. Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής.

3. Αναµόρφωση Προϋπολογισµού NΠ∆∆ «Αριστόδικος» ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2016. Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠ∆∆

4. Έγκριση διενέργειας νέου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού «Προµήθεια καυσίµων κίνησης, θέρµανσης και λιπαντικών του ∆ήµου Σαρωνικού». Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών

5. Έγκριση µελέτης και τευχών δηµοπράτησης του έργου «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου ∆ήµου Σαρωνικού». Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

6. Έγκριση και παραλαβή της µελέτης «Μελέτη αρχιτεκτονικών, φυτοτεχνικών, τοπογραφικών και ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών για αναπλάσεις Κ/Χ του ∆ήµου Σαρωνικού». Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

7. Καθορισµός τιµής µονάδος της µετατροπής εισφοράς γης σε χρήµα, της περιοχής α΄ κατοικίας Αναβύσσου (κυρωµένη πράξη εφαρµογής), για τη σύνταξη των πράξεων επιβολής εισφοράς. Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

8. Επικαιροποίηση της αρ. 183/2009 απόφασης ∆.Σ. τέως ∆ήµου Αναβύσσου «Περί αντικατάστασης µέλους της σύµπραξης των γραφείων µελετών, αναδόχου της µελέτης «Εκπόνηση µελετών για την πολεοδόµηση (ένταξη σε σχέδιο πόλης) της περιοχής Β΄ κατοικίας (Β∆ του οικισµού Αναβύσσου) της Κοινότητας Αναβύσσου του Ν. Αττικής, δυνάµει της από 9/7/2003 σύµβασης εργασιών του ∆ήµου» Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

9. Λήψη απόφασης περί παράτασης συµβατικής προθεσµίας του έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων στο δίκτυο αποχέτευσης της ∆.Ε. Καλυβίων και Κουβαρά ∆ήµου Σαρωνικού» Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

10.Έγκριση γενοµένων δαπανών. Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού-Λογιστηρίου και Προµηθειών

11.Λήψη απόφασης περί καταβολής αποζηµίωσης στον αποχωρήσαντα, λόγω συνταξιοδότησης, υπάλληλο του ∆ήµου κ. Γαλάνη Ευάγγελο. Εισηγητής: Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού

12.Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή µη της πρότασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών και Αµφισβητήσεων (Υποθέσεις : κ.κ Τζιβίλογλου Αναστάσιου, Τζάβαλη Ευσταθίας, Μανανεδάκη Εµµανουήλ, κ.λπ.). Εισηγητής : Πρόεδρος Επιτροπής

13.Λήψη απόφασης επί αιτήσεων Νεαµονίτου Άντας και Φακίνου Παναγιώτη, περί µείωσης δηµοτικών τελών. Εισηγητής: Ανάγνωση Αιτηµάτων

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ

Categories