Απολογισμός Δήμου 2015, ΑΜΔΚΕΣ και Καντίνες, σε 2 ξεχωριστές συνεδριάσεις στις 21/6

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Τρίτης 21/6, κατά την οποία θα γίνει ενημέρωση για τη λειτουργία της Μονομετοχικής και τις Καντίνες, κάτι που είχαν ζητήσει Δημοτικοί Σύμβουλοι της Μειοψηφίας και αποδέχτηκε η Πλειοψηφία.

Όλα τα θέματα που θα συζητηθούν στη συνεδρίαση, περιγράφονται στην πρόσκληση της Προέδρου.

Αμέσως μετά θα ακολουθήσει ειδική συνεδρίαση για τον ισολογισμό του Δήμου Σαρωνικού για το έτος 2015.

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία θα γίνει στο ∆ηµοτικό κατάστηµα την 21η ΙΟΥΝΙΟΥ του έτους 2016, ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 17:30 µε τα ακόλουθα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:

1. Ενηµέρωση σχετικά µε τη λειτουργία της Ανώνυµης ∆ηµοτικής Μονοµετοχικής Κατασκευαστικής Εταιρείας Σαρωνικού.( καντίνες κ.λπ.) Εισηγητής: Πρόεδρος Α∆ΜΚΕΣ Α.Ε.

2. Τροποποίηση Κανονισµού Λειτουργίας ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Σαρωνικού, ως προς το Άρθρο 11 «Σύσταση Επιτροπών ∆ηµοτικού Συµβουλίου». Εισηγητής: Πρόεδρος ∆.Σ

3. Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης ∆ήµου Σαρωνικού. Εισηγητής: Πρόεδρος ∆.Σ

4. Λήψη απόφασης επί αίτησης τράπεζας Πειραιώς περί παράτασης λειτουργίας ΑΤΜ στην πλατεία Σαρωνίδας. Εισηγητής: Οικονοµική Επιτροπή

5. Επικαιροποίηση της µελέτης και έγκριση νέων τευχών δηµοπράτησης του έργου «Κατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδροµίων οδού Αγ. Τριάδος ∆.Ε. Αναβύσσου ∆ήµου Σαρωνικού». Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

6. Ορισµός εκπροσώπου στο Πρωτοβάθµιο Συµβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων και Κινηµατογράφων για το έτος 2016. Εισηγητής: Αρ. πρωτ. 255468/2016 απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής

7. Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή µη της πρότασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών και Αµφισβητήσεων (Υποθέσεις : κ.κ Τζιβίλογλου Αναστάσιου, Τζάβαλη Ευσταθίας, Μανανεδάκη Εµµανουήλ, κ.λπ.). Εισηγητής : Πρόεδρος Επιτροπής

8. Λήψη απόφασης επί αιτήσεων Νεαµονίτου Άντας και Φακίνου Παναγιώτη, περί µείωσης δηµοτικών τελών. Εισηγητής: Ανάγνωση Αιτηµάτων

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 14η ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλώ σε ειδική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία θα γίνει στο ∆ηµοτικό κατάστηµα την 21η Ιουνίου του έτους 2016, ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 19:30 µε τα ακόλουθα θέµατα ηµερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Απολογισµού ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2015. Εισηγητής: Ταµειακή Υπηρεσία

2. Έγκριση Ισολογισµού ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2015. Εισηγητής: Ορκωτός Λογιστής – Χονδρού Μαρία

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Categories