Η Πρόταση για το ΚΕΛ Παραλίας στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης 6/7.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 15η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία θα γίνει στο ∆ηµοτικό κατάστηµα την 6η ΙΟΥΛΙΟΥ του έτους 2016, ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 17:00 µε τα ακόλουθα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:

1. Παρουσίαση πρότασης και λήψη απόφασης σχετικά µε τον προτεινόµενο σχεδιασµό από την ΕΥ∆ΑΠ για δηµιουργία, Κέντρου Επεξεργασίας Λυµάτων, Κοµποστοποίησης, Πράσινου Σηµείου και Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ∆ήµου Σαρωνικού. Εισηγητής: ∆ήµαρχος – ΕΥ∆ΑΠ. Δείτε σχετική ανάρτηση ΕΔΩ

2. Τροποποίηση καταστατικού Αναπτυξιακού Συνδέσµου Λαυρεωτικής, ως προς την παράταση της διάρκειάς του, την ονοµασία αυτού και τους σκοπούς του. Εισηγητής: ∆ήµαρχος

3. Έγκριση υποβολής Πρότασης (Αίτηση Χρηµατοδότησης Πράξης) από το ∆ήµο Σαρωνικού στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 9 του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και της Πρόσκλησης µε κωδικό ΑΤΤ024/7-6-2016 (Α/Α ΟΠΣ: 1555) µε τίτλο « ∆οµή Παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου , Κοινωνικό Φαρµακείο» Εισηγητής: ∆ήµαρχος

4. Έγκριση διενέργειας προµήθειας τροφίµων απόρων ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2016. Εισηγητής : Τµήµα Προϋπολογισµού-Λογιστηρίου και Προµηθειών

5. Καθορισµός αµοιβής δικηγόρων Μάριου Χαϊνταρλή – Μαρίας Μαγαλιού σύµφωνα µε το άρθρο 281, παρ.3 του Ν 3463/2006, για την τεκµηρίωση της Σκοπιµότητας σύστασης ∆ιαδηµοτικής Συνεργασίας των ∆ήµων Λαυρεωτικής, Μαρκοπούλου, Σαρωνικού, Κορωπίου και Παιανίας, για την από κοινού άσκηση πολεοδοµικών αρµοδιοτήτων εντός των διοικητικών ορίων των εν λόγω ∆ήµων. Εισηγητής: Οικονοµική Επιτροπή

6. Λήψη απόφασης κήρυξης του προµηθευτή ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Α. ως έκπτωτου, λόγω µη εκτέλεσης της σύµβασης για την προµήθεια σακουλών για τους κάδους απορριµµάτων κοινοχρήστων χώρων του ∆ήµου Σαρωνικού. Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού- Λογιστηρίου και Προµηθειών

7. Έγκριση µελέτης και τευχών δηµοπράτησης του έργου «Αποχέτευση οµβρίων περιοχών εντός σχεδίου ∆.Ε. Αναβύσσου» Εισηγητής : ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

8. Έγκριση τευχών δηµοπράτησης του έργου « Κατασκευή έργων δασικής αναψυχής στις θέσεις Μερέντα, Ευαγγελίστρια, Κρυούλκο, Κρόνιζα και Τζαµάλι» Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

9. Σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου « Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων ∆ήµου Σαρωνικού». Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κεντρικός αγωγός δικτύου οµβρίων οικισµού Λαγονησίου – ∆ιευθέτηση ρέµατος Κιτέζας». Εισηγητής : Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από αµιαντοσωλήνα και επέκταση δικτύου ύδρευσης Καλυβίων» του ∆ήµου Σαρωνικού. Εισηγητής : Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

12. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Aνακατασκευή πεζοδροµίων επί της Λ. Αθηνών από ∆.Πέτρου έως Α. Παππά πόλεως Καλυβίων» του ∆ήµου Σαρωνικού. Εισηγητής : Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

13. Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – Τακτοποιητικός του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού Παραλίας Αναβύσσου» Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

14. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Επισκευή και συντήρηση Κεντρικής Πλατείας Καλυβίων και Πλατείας Λαγονησίου στον Κ/Χ634 της ∆.Ε. Καλυβίων» Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

15. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «∆ιαµόρφωση Κοινοχρήστου Χώρου στο ΟΤ 140 του ρυµοτοµικού σχεδίου πόλεως Καλυβίων» Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

16. Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού στην Τοπική Κοινότητα Κουβαρά». Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

17. Έγκριση παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου «Επισκευή και συντήρηση Κεντρικής Πλατείας Καλυβίων και Πλατείας Λαγονησίου στον Κ/Χ634 της ∆.Ε. Καλυβίων ». Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

18. Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή µη της πρότασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών και Αµφισβητήσεων (Υποθέσεις : κ.κ Παπαξοϊνη Ζαχαρούλας, Βικάτου Σµαράγδας, Μιχαλοπούλου Ιωάννας, Λιαροπούλου Σοφίας, ∆ηµάκη Αθανάσιου, Τσιλώνη ∆ηµήτριου, Ζαφειρίου Ελένης, Κυνηγάκη Κωνσταντίνου, ∆ρόσου Παναγιώτη, Κανελλόπουλου Σωτηρίου, Στεργιόπουλου Ευάγγελου, Λασκαρίδου Κωνσταντίνας, Χασάπη Αθανασίου, Καρατζάογλου Άνθιµου, Λιάπη Αλέξανδρου, Σαρίδου Αθηνάς, Ζουµπουρλή Μαρίας, Προδροµίδη Χαράλαµπου). Εισηγητής : Πρόεδρος Επιτροπής 19. Λήψη απόφασης επί αιτήσεων Bιντεγκουέρα Ενριέτα και Καλύβα Κων/νου, περί µείωσης δηµοτικών τελών. Εισηγητής: Ανάγνωση Αιτηµάτων

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ

Categories