Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΛ ΟΠΩΣ ΑΝΕΒΗΚΕ ΣΤΟ “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”

Δημοσιεύουμε την απόφαση του Δημοτικού Συβουλίου του Δήμου Σαρωνικού, όπως ακριβώς αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις 13/7

…………..ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1.  Την αποδοχή του σχεδιασµού της ΕΥ∆ΑΠ για την δηµιουργία Κέντρου Επεξεργασίας Λυµάτων, Κοµποστοποίησης, Πράσινου Σηµείου και Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο ∆ήµου Σαρωνικού

2. Συµφωνεί µε την χωροθέτηση στον ΒΙΟΠΑ Καλυβίων και συγκεκριµένα στο ΟΤ αρ. 1009 και αρ. 1013 της κατασκευής Κέντρου Επεξεργασίας Λυµάτων και εγκατάστασης Κοµποστοποίησης για την αξιοποίηση της λυµατολάσπης καθώς και τη διαµόρφωση χώρου πρασίνου µε βιοκλιµατικές παρεµβάσεις και περιβαλλοντικές δράσεις

Γίνεται µνεία ότι θετικά ψήφισε ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινοτήτων Καλυβίων, κ. Κολαξής Γεράσιµος.

Μειοψηφούντων των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. Τσαλικίδη Μανώλη, Ράπτη Αγγελικής, Τζιβίλογλου Γεώργιου, Γκίνη Μαρίας, Ζεκάκου Ευάγγελου, Κωνσταντέλου Ανδρέα, και Κατσούλη ∆ηµήτριου οι οποίοι ψήφισαν την κοινή πρόταση του κ. Τσαλικίδη Μανώλη και της κας Ράπτη. Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. ∆ηµητρίου Σπυρίδωνα ψήφισε αρνητικά.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµ. 142/2016
Α κ ρ ι β έ ς α π ό σ π α σ µ α

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΚΟΛΛΙΑ Μ

Δείτε ολόκληρο το κείμενο της απόφασης.  ΨΩ8ΣΩ1Ξ-8ΕΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΚΕΛ

Categories